Standpunten

Zoeken

0. Inleiding

Dit is het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Gouda voor de gemeenteraads-verkiezingen in 2022. Een partij die staat voor eerlijke kansen en eerlijk delen in een groene en duurzame stad. Werk en een fatsoenlijk inkomen, een behoorlijk en betaalbaar dak boven je hoofd en leven in een gezonde en duurzame omgeving.

Lees verder

01. Wonen en Ruimte

We bouwen gevarieerd, flexibel en duurzaam. Kleinere en betaalbare woningen voor starters. Ruimere woningen voor gezinnen. Aangepaste woningen voor senioren. En we bouwen zo, dat woningen kunnen worden vergroot of opgedeeld. Levensloopbestendig bouwen is efficiënt en verstandig bouwen. We gaan door met nieuwe woonvormen, zoals de ‘knarrenhof’ (groepswonen voor ouderen), tiny houses en onzelfstandig wonen. Ook initiatieven zoals wooncoöperaties juicht de PvdA toe.

Lees verder

02. Werk en inkomen

De PvdA streeft naar een arbeidsmarkt waar er voor iedereen een plek is. Iedereen heeft recht op werk op zijn of haar niveau: soms is dat werken op de dagbesteding, bij het sociaal werkbedrijf Promen, in een publieke baan of het omscholingsprogramma. De gemeente geeft als werkgever natuurlijk het goede voorbeeld.

Lees verder

03. Nieuwe economie

Ondernemers verdienen meer vrijheid in het ondernemen en in hun openingstijden. Soms zijn regels nodig, maar we staan er voor open om er met een stofkam doorheen te gaan. Waar dat mogelijk is helpt de gemeente een handje, bijvoorbeeld met tijdelijk een soepeler vergunningverlening voor evenementen en initiatieven. De grotere terrassen op de Markt zijn een succes. Dit alles in een goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers en omwonenden.

Lees verder

04. Duurzaamheid en Milieu

Het isoleren van oudere woningen en het aanpassen van het energienet; goedkoop is het allemaal niet. Het rijk zal fors moeten meebetalen. We willen koste wat kost voorkomen dat de energietransitie leidt tot een tweedeling tussen klimaatwinnaars en -verliezers. Van de gemeente verwachten wij dat zij een deel van de onrendabele top van collectieve warmte-oplossingen voor haar rekening neemt.

Lees verder

05. Verkeer

Wij willen dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer meer ruimte krijgen ten opzichte van auto’s. Meer aparte fietspaden en doorgaande fietsroutes. Initiatieven voor deelfietsen moeten door de gemeente worden ondersteund. Voetpaden moeten veilig en breed genoeg zijn voor rolstoelen en rollators. De gemeente moet de trottoirs en fietspaden beter onderhouden.

Lees verder

06. Zorg en Jeugdhulp

Kinderen die in armoede opgroeien, hebben vaker een ongezonde levensstijl, waar ze hun hele leven last van houden. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar. Als je zorg of hulp nodig hebt, dan wil je erop kunnen rekenen dat jij of je naasten de juiste zorg, aandacht en liefde krijgen. Zeker als er sprake is van een spoedeisende hulpvraag, is een wachtlijst uit den boze.

Lees verder

07. Armoede en Schuldhulp

We voeren een ‘pauzeknop’ in: een schuldenpauze, zodat mensen in de problemen weer lucht krijgen en de stapels met rekeningen, aanmaningen en incassokosten niet nog verder zien groeien. We kiezen voor snellere schuldhulpverlening en verkorten de duur van de schuldhulptrajecten, onder meer door de inzet van minnelijke schuldhulp.

Lees verder

08. Onderwijs

We vinden dat ieder kind aan binnen- en buitenschoolse activiteiten moet kunnen meedoen. Bijles, schoolreisjes en excursies horen niet afhankelijk te zijn van je portemonnee. Alle kinderen die extra onderwijs, huiswerkbegeleiding of coaching in studievaardigheden nodig hebben, moeten dat via de school kunnen krijgen. Scholen ontvangen hiervoor gerichte middelen.

Lees verder

09. Kunst en Cultuur

Er zijn tal van mogelijkheden om kunst en cultuur te verbinden met onderwijs. Wij verwachten van de gemeente dat zij een stimulerende rol vervult bij de samenwerking tussen scholen en cultuurinstellingen. Voor de grotere cultuurinstellingen moet het een voorwaarde zijn voor het ontvangen van een subsidie.

Lees verder

10. Sport

Sport is ook sociale integratie, preventie van gezondheidsklachten en het tegengaan van eenzaamheid. Voor jong en oud en alles wat ertussenin zit. Daarmee levert sport een onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden van onze lokale samenleving. Dat mag best wat kosten.

Lees verder

11. Inclusie, emancipatie en integratie

Gouda heeft een traditie van tolerantie. De grote humanistische denkers uit Gouda, Erasmus en Coornhert, stonden pal voor tolerantie jegens de ander. Die traditie koesteren wij, juist in een tijd waarin onverdraagzaamheid en polarisatie toenemen.

Lees verder

12. ICT, digitalisering en privacy

Algoritmes zijn niet meer weg te denken bij het gebruik van digitale middelen. Vaak weten organisaties echter niet precies waar die worden ingezet en hoe ze precies werken. Het is belangrijk dat de gemeente open is over het gebruik van algoritmes. Daarom pleiten we voor een openbaar algoritmeregister en voor de instelling van een ethische commissie.

Lees verder

13. Veiligheid

Een verkeerde afslag nemen of zwichten voor de verleiding van snel geld, kan het leven van jongeren verwoesten omdat ze dit een leven lang achter zich aan slepen. Vooral hen moeten we daarom perspectief bieden op een goede opleiding, een stage, een baan en een woning.

Lees verder

14. Jong en Oud

Er zijn goede ervaringen met het gemengd wonen, dat wil zeggen ouderen en jongeren wonen samen in één complex. De jongeren helpen af en toe met een boodschap of een klusje, dat stimuleren wij.

Lees verder

15. Bestuur en lokale democratie

De PvdA wil burgerinitiatieven en participatie door inwoners bevorderen. We moedigen initiatieven van inwoners aan, zeker die initiatieven die de sociale cohesie in de stad of in een buurt vergroten, de leefomgeving vergroenen of energievoorziening verduurzamen. We zouden een G 1000 toejuichen: een breed samengesteld burgerpanel dat zich uitspreekt over een belangrijk onderwerp

Lees verder

16. Financien

Het terugdringen van de CO2-uitstoot, het vervangen van aardgas door duurzamere alternatieven en het isoleren van huizen en gebouwen is kostbaar en kan zonder geldelijke steun van het rijk niet worden volbracht.  Maar de gemeente zal ook zelf flink moeten investeren de duurzaamheid en de klimaatbestendigheid van de stad.

Lees verder

17. Download verkiezingsprogramma

Download hier het gehele verkiezingsprogramma van de PvdA Gouda.

Lees verder