Standpunten

Zoeken

Armoedebeleid

Gouwenaars die in armoede leven, kunnen in een isolement terechtkomen. Zij kunnen te maken krijgen met sociale uitsluiting en stigmatisering. Hun kinderen missen aansluiting bij leeftijdsgenootjes doordat de middelen om mee te doen ontbreken. Armoede verkleint de kansen op een volwaardig en gezond bestaan en het perspectief op werk en geluk. De PvdA Gouda blijft armoede en de oorzaken daarvan bestrijden, onder andere door voorzieningen aan te bieden die meedoen mogelijk maken voor volwassenen en kinderen.

Lees verder

Bestaanszekerheid voor iedereen

De PvdA staat voor een rechtvaardige samenleving; een van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen en te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waarbij iedereen meetelt.

Lees verder

Bestuur en dienstverlening

De PvdA vindt dat de gemeente moet loslaten als het kan, bevorderen wat wenselijk is en optreden waar het noodzakelijk is.

Lees verder

Cultuur en Toerisme

Cultuur verrijkt je en is niet alleen voorbehouden aan degenen die dat van huis uit gewend zijn. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met cultuur en hiervan kunnen genieten.

Lees verder

De duurzame, groene en historische stad aan de rivier

Het moet goed wonen en verblijven zijn in onze mooie stad. De PvdA Gouda gaat voor de duurzame, circulaire, klimaatbestendige en sociale stad.

Lees verder

Economie

Bedrijven vormen de motor voor de Goudse economie. Zij zorgen voor werkgelegenheid en innovatie. Gouda biedt bedrijven een aantrekkelijke vestigingsplaats door te investeren in bedrijventerreinen, in bereikbaarheid en uitstekende (digitale) dienstverlening.

Lees verder

Financiën

De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Lees verder

Goed wonen voor iedereen

Mensen horen onafhankelijk van hun inkomen en hun leeftijd een passende woning te kunnen bewonen. Sociale woningbouw en huisvesting van jongeren en ouderen heeft blijvend de aandacht nodig.

Lees verder

Integratie en emancipatie

Wij willen dat iedereen in een veilige omgeving en in vrijheid zijn of haar geloof of levensovertuiging kan belijden. We werken samen aan het vergroten van de veerkracht van onze inwoners en wijken.

Lees verder

Onderwijs

Dankzij goed onderwijs kun je kansen grijpen. Dat begint al bij de voorschoolse voorzieningen: de kinderopvang of peuterspeelzaal en bij programma’s voor kinderen met een taalachterstand.

Lees verder

Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer

De bestaande voorraad woningen moet hoognodig verduurzamen. Zakkende bodem wordt een toenemend probleem bij stijgende waterspiegels en toenemende regenval. Het zal steeds meer een uitdaging worden om wijken en de historische binnenstad droog te houden en verzakking van de bodem te bestrijden.

Lees verder

Schuldhulpverlening

De PvdA Gouda hecht groot belang aan het voorkomen van schulden. Dit vereist een goede signalering van mogelijk beginnende schuldenproblematiek door middel van samenwerking en monitoring van betalingsgedrag. Voor preventieve ondersteuning dient voldoende capaciteit aanwezig te zijn.

Lees verder

Sport

Bewegen is gezond en sport brengt mensen dichter bij elkaar. De PvdA Gouda vindt dat iedereen in Gouda daarom moet kunnen deelnemen aan sportactiviteiten of beweegprogramma’s.

Lees verder

Veiligheid

De bestrijding van criminaliteit en overlast blijft een topprioriteit, al blijft het weerbarstige materie.

Lees verder

Werk

Werk geeft zelfrespect, zelfstandigheid en houdt mensen op een positieve manier betrokken bij de samenleving. Onze droom is: voor iedereen een baan.

Lees verder

Wijken

Er is behoefte aan doorlopende wijk- en buurtactiviteiten, die naast de projectsubsidies door GoudApot – waar we mee doorgaan – , gefinancierd moeten worden.

Lees verder

Zorg voor elkaar

De PvdA wil een zorgzame Goudse samenleving waar voorzieningen zich op wijkniveau concentreren en mensen goede zorg krijgen i.p.v. bureaucratisch papierwerk.

Lees verder