16. Financien

Het terugdringen van de CO2-uitstoot, het vervangen van aardgas door duurzamere alternatieven en het isoleren van huizen en gebouwen is kostbaar en kan zonder geldelijke steun van het rijk niet worden volbracht.  Maar de gemeente zal ook zelf flink moeten investeren de duurzaamheid en de klimaatbestendigheid van de stad.

Het geld dat Gouda van het rijk krijgt, is niet voldoende om te doen wat nodig is. De tekorten in het sociaal domein zijn groot en nemen nog steeds toe. De coronacrisis heeft de financiële positie van onze stad er niet rooskleuriger op gemaakt, terwijl we voor kostbare opgaven staan. We zorgen dat de gemeente de taken kan uitvoeren binnen het beschikbare budget, maar we bezuinigen niet op de ondersteuning of zorg die mensen nodig hebben.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot, het vervangen van aardgas door duurzamere alternatieven en het isoleren van huizen en gebouwen is kostbaar en kan zonder geldelijke steun van het rijk niet worden volbracht.  Maar de gemeente zal ook zelf flink moeten investeren de duurzaamheid en de klimaatbestendigheid van de stad.

We willen eerlijk zijn: we verwachten niet dat de gemeentelijke belastingen en heffingen de komende jaren omlaag kunnen. Met name de energie- en warmtetransitie en andere milieumaatregelen zullen een groeiend beslag op de begroting leggen. Voor sport hebben we ook een betaalbare ambitie neergelegd in dit programma. Onze plannen om de stad een stuk schoner te krijgen kosten ook geld. We vangen de structurele kosten op binnen de begroting. Voor eenmalige kosten mag verantwoord de algemene reserve worden aangesproken.

De ozb wordt alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. We bezuinigen niet op armoedebeleid en op de schuldhulpverlening. Bij de verdeling van de lasten blijft voor de PvdA het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Aan de knoppen
De gemeente gaat over haar geld en vermogen. De PvdA wil dat de gemeente zeggenschap houdt over het gemeenschapsgeld. We houden daarom het geld voor het onderwijs in eigen beheer en gaan het niet doorsluizen naar de besturen van scholen. Gemeentelijke gebouwen moeten het eigendom van de gemeente blijven en niet worden verkocht om ze vervolgens terug te huren.


We voeren een verstandig en rechtvaardig financieel beleid. Daarom doet de PvdA dit:

  • Als afdeling van een landelijke partij zal de PvdA Gouda in ‘Den Haag’ ijveren voor meer geld voor gemeenten.
  • De ozb wordt slechts verhoogd met de inflatiecorrectie.
  • Het rijk zal fors moeten bijdragen aan de hoge kosten van de energie- en warmtetransitie. Voor de kosten die bij de inwoners terecht komen, geldt ons uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
  • De gemeente moet meer investeren in duurzaamheid en klimaatadaptatie.
  • Wij bezuinigen niet op de aanpak van maatschappelijke zorg, jeugdhulp, de bestrijding van armoede en schuldhulpverlening.
  • Gemeentelijke gebouwen blijven ons eigendom.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.