08. Onderwijs

We vinden dat ieder kind aan binnen- en buitenschoolse activiteiten moet kunnen meedoen. Bijles, schoolreisjes en excursies horen niet afhankelijk te zijn van je portemonnee. Alle kinderen die extra onderwijs, huiswerkbegeleiding of coaching in studievaardigheden nodig hebben, moeten dat via de school kunnen krijgen. Scholen ontvangen hiervoor gerichte middelen.

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. Op school maak je vrienden, word je uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en je persoonlijkheid te ontwikkelen. Onze scholen zijn de plek waar heel veel kinderen met veel plezier naar toe gaan en iedere dag iets nieuws leren. De wijk waarin je woont en je achtergrond mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.

De invloed van de gemeente op het onderwijs is beperkt. De Rijksoverheid bepaalt het onderwijsbeleid en de scholen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het lespakket. Maar dat betekent niet dat de gemeente aan de zijlijn staat en zich alleen met de huisvesting van scholen bemoeien. De gemeente helpt scholen om zich te ontwikkelen tot sociale ontmoetingsplaatsen, bieden kinderen met leerachterstanden extra steun, zorgen ervoor dat leraren in onze gemeente betaalbaar kunnen wonen, bevorderen de diversiteit en bestrijden de kansenongelijkheid.

De aanpak om leerachterstanden te voorkomen begint al op de kinderopvang, de voor- en vroegschoolse educatie, de buitenschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Waar dat mogelijk is, kunnen de reguliere schoolgebouwen ook onderdak bieden aan die vormen van opvang en begeleiding. De cofinanciering van de Brede School en de Goudse Weekendschool wordt voortgezet.

We vinden dat ieder kind aan binnen- en buitenschoolse activiteiten moet kunnen meedoen. Bijles, schoolreisjes en excursies horen niet afhankelijk te zijn van je portemonnee. Alle kinderen die extra onderwijs, huiswerkbegeleiding of coaching in studievaardigheden nodig hebben, moeten dat via de school kunnen krijgen. Scholen ontvangen hiervoor gerichte middelen. Bovendien is, in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid, financiële tegemoetkoming voor huiswerkbegeleiding en bijles mogelijk voor gezinnen waar sprake is van armoede.

Om de kwaliteit van het onderwijs en de afstemming met de jeugdhulp in onze gemeente te vergroten ontwikkelen we in samenwerking met de schoolbesturen het instrument van de lokale educatieve agenda (LEA). Daarin staan de waarden van de kwaliteit van het onderwijs, goede docenten en de zorgzame school centraal en maken we een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat op al onze scholen voldoende en kwalitatief goede leraren les gaan geven. Een onderdeel van dat plan moet zijn dat scholen meer met elkaar samenwerken om het lerarentekort te verminderen.

De laaggeletterdheid in onze gemeente is helaas aanzienlijk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat laaggeletterden vaker werkloos zijn en een lager inkomen hebben. Ook kampen zij vaker met een slechtere gezondheid en kunnen zij hun weg in de zorg niet vinden, omdat ze bijvoorbeeld informatie omtrent medicijnen niet kunnen lezen. De PvdA gaat daarom investeren in een ‘masterplan Laaggeletterdheid’. Daarmee willen we het aantal laaggeletterden in onze gemeente structureel verminderen. Ook willen wij de inburgering via het Taalhuis zoveel mogelijk stimuleren.

De school is geen eiland
We leggen in samenwerking met scholen, het sociale werkbedrijf, de groenvoorziening en/of een sociale onderneming groenblauwe schoolpleinen aan, zodat kinderen al op vroege leeftijd in aanraking met de natuur komen. Overgewicht onder kinderen pakken we aan. We betrekken scholen, kinderopvangorganisaties, sportverenigingen, huisartsen en jeugdgezondheidszorg bij het stimuleren van een gezonde levensstijl. Kennis maken met kunst en cultuur en sport hoort volgens ons bij leren en opgroeien.

Alle kinderen gaan in onze stad veilig naar school. De meeste kinderen en ouders kunnen dat prima zelf regelen, maar soms lukt dat niet. In dat geval helpen we bij laagdrempelig leerlingenvervoer. We zorgen ervoor dat ieder kind veilig naar school kan fietsen en ontmoedigen dat ouders hun kinderen met de auto brengen. De directe omgeving van scholen is verkeersveilig voor kinderen en hun ouders. Rondom elke school richten we de straten in als schoolzone.

In samenwerking met het onderwijs gaan we voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs tegen. Vroegtijdige schoolverlaters verliezen we niet uit het oog, treden we actief tegemoet en begeleiden we weer terug naar school, een vervolgopleiding of werk. Jongeren uit het praktijk en speciaal onderwijs laten we niet in de steek en begeleiden we naar vervolgonderwijs of naar werk. Juist voor leerlingen in het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, die vroeger in Wajong terecht zouden komen, kan een individueel plan helpen om zekerheid te bieden. We maken dit plan voordat leerlingen 18 jaar worden.

Ja, ze zijn er nog: échte vakmensen
We investeren in werk-leergangen, zodat ook jongeren, die zich niet thuis voelen in de schoolbanken, een goede opleiding kunnen afronden. Bovendien is er in onze regio een schreeuwende behoefte aan vakmensen zoals timmerlieden, loodgieters, elektriciens en lassers. Denk alleen al aan de vaklieden die nodig zijn in het kader van de energie- en warmtetransitie. Of zorgmedewerkers. Daarom stimuleren we het vakonderwijs, zoals het (V)MBO en bijvoorbeeld de ICT-Praktijkacademie. Hiervoor werken we samen met het lokale en regionale bedrijfsleven. Stagiairs moeten alle kansen krijgen om ervaring op te doen tegen een eerlijke vergoeding. De gemeente en de scholen bestrijden actief stagediscriminatie en ondersteunen het landelijk meldpunt. We bevorderen dat waar dat mogelijk is, jongeren een baangarantie krijgen.


School is de plek waar je veilig jezelf kunt zijn en je kunt ontwikkelen. Waar je ook sport, kunst en cultuur ontdekt. Daarom doet de PvdA dit:

  • Ieder kind moet aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, bijles en huiswerkbegeleiding kunnen meedoen. De gemeente maakt dat, in samenwerking met de scholen, mogelijk.
  • Waar mogelijk kunnen reguliere schoolgebouwen ook worden gebruikt voor buitenschoolse opvang en huiswerkbegeleiding.
  • De school is een veilige plek voor iedereen. Ook voor iedere LHBTIQ+-er. De gemeente maakt er werk van als die veilige plek niet door een school wordt geboden.
  • Er moeten voor iedereen voldoende stageplaatsen en kansen op een baan zijn. Ook voor al die talentvolle jongeren met een buitenlands klinkende achternaam of een beperking. De gemeente spreekt werkgevers actief aan op hun verantwoordelijkheid en maakt daar afspraken over.
  • De gemeente bevordert dat leerlingen en studenten volop kansen krijgen om kennis te maken met sporten en kunst en cultuur. Maatschappelijke stages helpen de studenten én de stad vooruit.
  • Met een masterplan Laaggeletterdheid wil de PvdA de taalvaardigheid bevorderen van mensen die dat nodig hebben.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.