06. Zorg en Jeugdhulp

Kinderen die in armoede opgroeien, hebben vaker een ongezonde levensstijl, waar ze hun hele leven last van houden. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar. Als je zorg of hulp nodig hebt, dan wil je erop kunnen rekenen dat jij of je naasten de juiste zorg, aandacht en liefde krijgen. Zeker als er sprake is van een spoedeisende hulpvraag, is een wachtlijst uit den boze.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp. Deze taken zijn in 2015 naar de gemeente gegaan, maar helaas is dat niet met voldoende budget gebeurd. Sterker nog: er werd door de Rijksoverheid 15% op het budget gekort. Ook toen het economisch goed ging met ons land, heeft het centrumrechtse kabinet Rutte III geweigerd om de gemeenten financieel te hulp te schieten. Intussen zijn de kosten alleen maar gestegen. Het gevolg daarvan is dat veel gemeenten in Nederland het financieel moeilijk hebben en op noodzakelijke voorzieningen besparen. Gouda is daarin geen uitzondering. Maar hoe we daar lokaal ook mee omgaan, welke politieke keuze we ook maken, voor de PvdA mag dat beperkte budget geen belemmering zijn om de zorg te leveren die iemand nodig heeft.

Kinderen die in armoede opgroeien, hebben vaker een ongezonde levensstijl, waar ze hun hele leven last van houden. De cijfers zijn om stil van te worden: mensen met lage inkomens leven in ons land gemiddeld 7,5 jaar korter dan die met hoge inkomens. Het verschil in het aantal gezonde levensjaren is zelfs ruim 18 jaar. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar. Als je zorg of hulp nodig hebt, dan wil je erop kunnen rekenen dat jij of je naasten de juiste zorg, aandacht en liefde krijgen. Zeker als er sprake is van een spoedeisende hulpvraag, is een wachtlijst uit den boze.

Ondertussen werken de mensen in de zorg keihard. Daarbij zijn ze soms meer tijd kwijt aan de administratie dan ze aan hun cliënten besteden. Ook in de Wmo en de jeugdhulp is het neoliberale marktdenken doorgeschoten. Er zijn veel te veel aanbieders om verantwoord uit te kunnen kiezen. Dat kan en moet anders: door de marktwerking te beperken en door er bij de inkoop voor te zorgen dat men met professionele hulpverleners werkt die niet gaan voor winstmaximalisatie maar voor goede zorg. Want niet de markt, maar de mens moet centraal staan.

Goede zorg voor iedereen
De dikte van je portemonnee mag nooit een obstakel zijn als je naar de dokter of het ziekenhuis moet, of andere medische zorg nodig hebt. Toch is dat nu voor veel mensen wel het geval. Uit onderzoek blijkt dat een op de tien Nederlanders nu zorg mijdt of uitstelt om het eigen risico uit te sparen. In de Wmo geldt sinds 2019 een vast abonnementstarief voor de eigen bijdrage van Wmo-zorg, zoals de huishoudelijke hulp. Bij het abonnementstarief is sprake omgekeerde solidariteit: mensen meteen dikke portemonnee maken nu gebruik van regelingen, die zij voorheen prima zelf konden betalen, terwijl we als gemeente opdraaien voor deze extra kosten en daarmee de zorg van mensen, die het echt nodig hebben in gevaar komt. Dat moet anders. Als PvdA willen we de solidariteit terug in onze zorg. We stellen het bieden van goed zorg aan onze inwoners boven de functie van uitvoeringsloket zoals ‘Den Haag’ ons graag ziet. Onze gemeente neemt daarom de vrijheid om op zoek te gaan naar manieren om de omgekeerde solidariteit van het abonnementstarief in de Wmo te keren.

Uit Sociale Teams komen klachten dat zij onvoldoende tijd krijgen om al hun taken uit te voeren. Terwijl zij een belangrijke rol spelen bij het vroeg signaleren van zorgbehoeften en het voorkomen van zwaardere zorg. Wij pleiten ervoor dat zij voldoende tijd krijgen om hun werk goed te doen. Het kan helpen om hun administratieverplichting te verlichten of hen daarbij te ondersteunen. In Gouda zijn nu drie Sociale Teams. Er is ook een Team Integraal Werken opgezet. Daar verwachten we veel van. Maar hoe dan ook moet en kan de preventie en vroegsignalering van zorg beter. Immers, door problemen zo vroeg mogelijk aan te pakken, wordt erger (en duurder) voorkomen.


Voor goede maatschappelijke zorg en jeugdhulp komt er te weinig geld uit ‘Den Haag’. Dat geen belemmering zijn om de zorg te leveren die iemand nodig heeft. Daarom wil de PvdA dit:

  • De gemeente gaat op zoek naar mogelijkheden binnen de wet om de vaste tarieven van de WMO-hulp te individualiseren. Daardoor worden de kosten eerlijker verdeeld.
  • De PvdA bezuinigt niet op maatschappelijke zorg en jeugdhulp.
  • Preventie en vroegsignalering in de zorg en jeugdhulp moeten beter. Als het Team Integraal Werken resultaten oplevert is dat een goed instrument. Anders moet worden ingezet op meer effectieve tijd voor de Sociale Teams.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.