15. Bestuur en lokale democratie

De PvdA wil burgerinitiatieven en participatie door inwoners bevorderen. We moedigen initiatieven van inwoners aan, zeker die initiatieven die de sociale cohesie in de stad of in een buurt vergroten, de leefomgeving vergroenen of energievoorziening verduurzamen. We zouden een G 1000 toejuichen: een breed samengesteld burgerpanel dat zich uitspreekt over een belangrijk onderwerp

Goed bestuur is niet vanzelfsprekend. Wij zien ook dat de afstand tussen politiek en burger vaak groot is. Het vertrouwen in de overheid is de laatste decennia geslonken. Ook al hebben bestuurders en raadsleden van de PvdA en andere partijen met grote inzet het allerbeste voor de stad en haar inwoners willen bereiken. Wij beseffen heel goed dat daar nog een grote opgave voor ons ligt.

Gemeenten zijn de ‘eerste overheid’. Ze hebben er veel extra taken bij gekregen. Maar achtereenvolgende kabinetten hebben daar enorm op bezuinigd, waardoor de gemeente geld te kort komt. Daardoor ontbreekt vaak nu nog het geld om het goede te doen voor de stad en de mensen. Als landelijke partij voelt de PvdA het als een dure plicht om op het Binnenhof de gemeenten weer op de eerste plaats te krijgen.

De regio wordt steeds belangrijker
Veel belangrijke politieke beslissingen worden op regionaal niveau in gemeenschappelijke regelingen genomen. Als gemeenteraad hebben we daar niet altijd genoeg zicht op. We kunnen onze taak alleen goed uitvoeren als we intensief afstemmen met de raden van de andere deelnemende gemeenten. Dat is de insteek van de PvdA. Om de grip te vergroten willen we jaarlijks afspraken maken over wat de gemeenschappelijke regelingen moeten bereiken. Zo sturen we niet alleen op geld, maar ook op doelen en maatschappelijke effecten.

De PvdA is voor uitbreiding van het kiesrecht naar 16 jaar. Dat kunnen we natuurlijk niet in Gouda regelen. Maar we kunnen hier wel serieus jongeren in die leeftijd vragen om actief mee te denken en mee te doen. Het gaat immers ook om hún toekomst. We steunen maatschappelijke stages van scholieren en studenten.

Het overbruggen van de afstand tussen politiek en burgers ligt vaak in de onderlinge ontmoetingen en gesprekken. Het zijn niet de acties in de schijnwerpers, maar achter de schermen. De acties van mensen die zich inzetten voor de Goudse samenleving. Eén van die mensen is PvdA-raadslid Ahmed el Haddaoui. Hij zet zich in voor Alouasl, wat letterlijk verbinding betekent. Mede dankzij Ahmed heeft de moskee en activiteitencentrum Assalam een nieuwe plek in de Goudsa gekregen. Dankzij zijn inzet is de overlast van fietsen op de Raam tijdens de gebedsbijeenkomsten van moskee Nour opgelost. En door zijn contacten in de samenleving is er een hecht netwerk van buurtvaders die bijdragen aan rust op straat. “Bruggen slaan tussen Marokkanen en Nederlanders. Tussen jongeren en ouderen.” Dat is waar Ahmed voor staat.

Wij willen experimenteren met een burgerbegroting. Bij een burgerbegroting denken en onderhandelen burgers mee over het verdelen van publiek geld, bijvoorbeeld van gemeenten of maatschappelijke partijen. Zo komen bewoners dichter bij de besluitvorming over de gemeentebegroting en bij de gemeente.

Voor een gezonde democratie is het essentieel dat iedere stem telt en dat iedereen zich gehoord voelt. Dat iedereen, die wil, kan deelnemen, en de belangen van al onze inwoners worden behartigd en verdedigd. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten. Grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van vergadering vormen het fundament van democratische participatie. We respecteren die rechten, net zoals we van iedereen vragen oog te hebben voor de wettelijke en ethische grenzen van de vrije meningsuiting en andere grondrechten.

Hoe meer ideeën hoe beter
Burgerparticipatie is belangrijk. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er in hun eigen omgeving speelt en welke oplossingen er mogelijk zijn. De gemeente is daarom toegankelijk en benaderbaar voor alle inwoners. Wijkteams zijn belangrijk. Niet alleen voor de sociale cohesie en activiteiten in de wijken en buurten, maar ook als belangrijke gesprekpartner voor de bestuurders en raadsleden in het Huis van de Stad. We luisteren naar ervaringsdeskundigen en nemen hun aanbevelingen mee bij het verbeteren van de uitvoer van onze gemeentelijke taken. Daarbij is voor ons het algemeen belang altijd leidend. We zorgen ervoor dat alle inwoners, niet alleen die met de grootste mond, worden gehoord en zijn ons ervan bewust dat niet iedere groep zich even actief in inwonersinitiatieven roert.

De PvdA wil burgerinitiatieven en participatie door inwoners bevorderen. We moedigen initiatieven van inwoners aan, zeker die initiatieven die de sociale cohesie in de stad of in een buurt vergroten, de leefomgeving vergroenen of energievoorziening verduurzamen. We zouden een G 1000 toejuichen: een breed samengesteld burgerpanel dat zich uitspreekt over een belangrijk onderwerp. Het gemeentebestuur moet dat ondersteunen, bijvoorbeeld door die initiatieven gratis gebruik te laten maken van gemeentelijke publicatiekanalen in de lokale kranten en de website. Omdat nieuwe initiatieven niet altijd voorzien zijn en niet altijd in de begroting zijn opgenomen, zorgt de gemeente voor een fonds om initiatieven te kunnen ondersteunen. De Stichting GoudApot kan daarbij een belangrijke rol vervullen.

We staan als PvdA midden in de samenleving. Daarom zijn voor al onze inwoners benaderbaar en geloven in de kracht van het ombudswerk. Wij geloven niet alleen in goed en zorgvuldig besturen, maar ook in de gesprekken op straat en aan de deur. Onze fractievergaderingen zijn openbaar.


De afstand tussen de burger en de politiek moet kleiner. Daarom doet de PvdA dit:

  • Onze fractievergaderingen zijn openbaar. We zijn zichtbaar en aanspreekbaar op straat en politieke markten, bij bijeenkomsten en politieke cafés. We gaan graag met u in gesprek. Niet alleen bij de verkiezingen, maar permanent.
  • Wijkteams en actieve wijkbewoners zijn een belangrijke gesprekspartner voor politieke partijen en de gemeente. Daarom moeten ze zo veel mogelijk betrokken worden bij de politieke besluiten.
  • Burgerparticipatie en bewonersinitiatieven zijn belangrijk voor onze stad. Daarom wil de PvdA dit:
  • We organiseren een burgerforum, bijvoorbeeld een G1000 over de energie- en warmtetransitie in een buurt, of een burgerbegroting.
  • We nemen een reservering op in de gemeentebegroting om goede burgerinitiatieven te kunnen honoreren.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.


 

Waar ben je naar op zoek?