0. Inleiding

Dit is het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Gouda voor de gemeenteraads-verkiezingen in 2022. Een partij die staat voor eerlijke kansen en eerlijk delen in een groene en duurzame stad. Werk en een fatsoenlijk inkomen, een behoorlijk en betaalbaar dak boven je hoofd en leven in een gezonde en duurzame omgeving.

Beste Gouwenaar

Dit is het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Gouda voor de gemeenteraads-verkiezingen in 2022. Een partij die staat voor eerlijke kansen en eerlijk delen in een groene en duurzame stad. Werk en een fatsoenlijk inkomen, een behoorlijk en betaalbaar dak boven je hoofd en leven in een gezonde en duurzame omgeving. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is het niet. Na jaren van neoliberale politiek en een doorgeschoten marktwerking betalen veel gemeenten en hun inwoners de rekening. En daar kwam de coronacrisis overheen. Onze inwoners, onze ondernemers, onze verenigingen en instellingen; de hele Goudse samenleving snakt naar een eerlijke en duurzame doorstart.

Wij werken aan een samenleving waarin iedere Gouwenaar voldoende kansen krijgt om een goed bestaan op te bouwen: onze werknemers en ondernemers, onze scholieren en studenten, onze jongeren en onze ouderen. Daarbij zorgen we dat de kwetsbaren bescherming krijgen. Of het nu gaat om ouderen die zorg nodig hebben, mensen met een beperking, kinderen in arme gezinnen, mensen met psychische problemen, enzovoorts. Iedereen doet ertoe en moet mee kunnen doen!

We hebben de afgelopen jaren heel veel woningen gebouwd in Gouda. Meer dan we van te voren hadden gedacht. Maar we zijn er nog lang niet. Er liggen nieuwe plannen klaar en onze handen jeuken om ook die woningen te realiseren. Het gaat bovendien niet alleen om bouwen en nog eens bouwen, maar ook om leegstaande panden al dan niet tijdelijk voor huisvesting geschikt te maken. En om de woningen betaalbaar te houden voor de mensen met een kleine beurs.

Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving. Een groene en leefbare stad, waarin het gezond en prettig wonen is. Een stad die haar bijdrage levert aan de landelijke doelstellingen om tot een schoner milieu te komen. Een stad die haar inwoners zo goed mogelijk beschermt tegen de nadelige invloeden van de klimaatverandering. Wij zien milieu en duurzaamheid niet als op zichzelf staand, maar in samenhang met de economie. Hoe wij produceren en consumeren maakt uit voor onze leefomgeving. Daarom werkt de PvdA aan een nieuwe economie in onze stad.

De PvdA Gouda koestert de voorzieningen die nodig zijn om onze samenleving te laten bloeien en ervoor te zorgen dat iedereen in onze stad kan blijven meedoen. Denk daarbij aan schuldhulpverlening, jeugdzorg, ouderenzorg en het open houden van de sociale werkbedrijven en vormen van dagbesteding. Wij steunen niet alleen de grote culturele pijlers van Gouda, maar ook de andere culturele initiatieven, podia, (sport)verenigingen, de zangkoren en toneelverenigingen, enzovoorts. Al die activiteiten vormen het bindmiddel van onze samenleving.

Sommige zaken vergen landelijke maatregelen en wetgeving. Tegelijkertijd zijn er veel problemen, die we zelf in Gouda kunnen oplossen. Alleen ligt het geld hier niet op de plank. Al voor de coronacrisis stonden de financiën onder druk door de oplopende tekorten op het sociaal domein en het uitblijven van structurele middelen uit Den Haag. Maar heel hard bezuinigen is een onverstandige reflex. Het zou de publieke voorzieningen alleen maar verder afbreken en de ongelijkheid vergroten. Juist nu is het belangrijk om vast te houden aan onze waarden van bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Juist nu is de tijd om te blijven investeren in de Goudse samenleving!

Rogier Tetteroo
Lijsttrekker PvdA Gouda