Door op 10 oktober 2014

PvdA kiest voor samen delen van ruimte op de PWA-kazerne

Woensdag 1 oktober hebben we een informerende raadsvergadering gehad over de herbestemming van de voormalige PWA-kazerne. Voor onze fractie was dit een hele goede vergadering. Het feit dat er zoveel bezoekers aanwezig waren geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp is en dat het echt leeft onder de mensen.

Het college is voornemens om mee te werken aan een ABC-contructie bij de aankoop van de PWA-kazerne. Wij steunen dit voornemen van het college. Waarom zou je iets aan de markt overlaten als je als gemeente invloed kan uitoefenen naar een geschikte Goudse herbestemming van de PWA-kazerne. We weten met een ABC constructie immers zeker dat het gaat om Goudse behoeften te lenigen. Daarbij heeft een ABC constructie als voordeel dat de gemeente voorwaarden kan stellen aan de afnemer. Zo kan de gemeente in samenspraak met de afnemer afspraken maken over verkeer en parkeerbeleid. Als we het aan de markt overlaten weten we dat niet zeker. We weten dan niet zeker of het verkocht gaat worden. Aan wie en wanneer. Als college en als gemeenteraad zijn wij er voorstander van om juist Gouda te verbeteren. En we zijn dan ook in die zin blij dat de PWA een goede Goudse bestemming kan krijgen.

Er zijn twee gegadigden voor de locatie namelijk;

  • Projectontwikkelaar Van Wijnen, met huisvesting voor de ARK (in combinatie met Gemiva)
  • De Goudse moskeeën die een islamitisch centrum willen realiseren.

De PvdA draagt beide initiatieven een warm hart toe. Met inachtneming dat de gemeente een wettelijke huisvestingsplicht heeft ten aanzien van de school de Ark. Het betreft hier 160 leerlingen. De PvdA heeft ook serieuze aandacht voor de huisvestingsproblematiek binnen de drie Goudse moskeeën. Ook zij zijn jaren op zoek naar een geschikter en groter locatie. Het betreft hier om een gemeenschap van 10% van de Goudse bevolking.

Afgelopen woensdag hebben wij kunnen constateren dat het initiatief Van Wijnen, waar de Ark onderdeel van is op dit moment nog geen eindbelegger hebben kunnen vinden. Dat is jammer. Des te meer omdat dit initiatief al een aantal jaren de tijd hebben gehad om een eindbelegger te kunnen vinden zoals uit de stukken blijkt. Tegelijkertijd stelt onze PvdA fractie vast dat de drie Goudse moskeeën het geld op rekening hebben om dit pand te kunnen aankopen.

Wat zou het mooi zijn als beiden nader tot elkaar kunnen komen. Als de Ark samen met het islamitisch centrum in de voormalige kazerne gehuisvest wordt. Dit zouden wij het liefst zien. Lukt dit niet dan zouden wij de wethouder willen vragen om snel met een alternatief pand voor de Ark te komen. We hebben begrepen dat er al een aantal panden hiervoor beschikbaar zijn. Een daarvan wordt genoemd in de memo van de wethouder namelijk Aakwerf 46. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zo snel mogelijk een goede huisvesting krijgen.

Voorts zijn er serieuze zorgen van buurtbewoners die bang zijn voor verkeer- en parkeerproblemen bij het verkopen van deze locatie aan de drie Goudse moskeeën. Deze zorgen nemen we als PvdA serieus en verzoeken het college dan ook om dit verder samen op te pakken met de afnemer. Dit kan ook als de locatie verkocht wordt via een ABC-constructie. Tevens verzoeken wij aan de partij aan wie de locatie verkocht zal worden om de buurtbewoners actief te betrekken bij hun plannen. Zaken in samenspraak te organiseren en een goede relatie op te bouwen met elkaar zoals een goede buur betaamt.

Gezien deze overwegingen is het advies van PvdA aan het college als volgt:

De combinatie Ark/Gemiva en Van Wijnen is op dit moment geen optie, vanwege het ontbreken van een eindbelegger. Daarom adviseren wij om de voormalige PWA-kazerne via een ABC-constructie te verkopen aan de drie Goudse moskeeën waarbij ruimte wordt aangeboden aan de school so/vso de Ark ten behoeve van een nieuwe huisvesting. Hiermee voldoet de gemeente aan zijn huisvestingsplicht. Indien de school de Ark niet zal ingaan op dit aanbod zal ten gevolge hiervan de locatie uitsluitend worden verkocht aan de drie Goudse moskeeën voor het realiseren van een Islamitisch centrum. Hiermee voorkomt de gemeente leegstand en komt de voormalige PWA-kazerne in ieder geval toe aan een Goudse maatschappelijke functie. Daarnaast lopen we als gemeente niet het risico dat de locatie alsnog via de markt verkocht zal worden aan een (grote) onbekende.