20 september 2017

Procedure verkiezingsprogramma gemeenteraad 2018-2022

Partijgenoten,

In Gouds Rood van maart 2017 is vermeld dat op de ALV van 25-9-17 een eerste conceptversie van het PvdA Gouda verkiezingsprogramma 2018-2022 besproken en dat het visiestuk goedgekeurd zou worden. Dit gaan we niet halen. We kunnen wel de stukken van de werkgroepen bespreken, maar er is nog geen sprake van een conceptversie.

Zoals u weet zijn 5 werkgroepen gedurende de zomerperiode bezig geweest met het verwoorden van de PvdA Gouda visie op terreinen van Werk, inkomen en economie; Zorg, jeugd en integratie; Ruimtelijke ordening, verkeer en wonen; Bestuur, financiën, wijkontwikkeling en veiligheid; Sport en Cultuur.

Er zijn veel leden betrokken geweest bij de werkgroepen en op dit moment heeft elke werkgroep op hun terrein een stuk geschreven. Deze documenten treft u hierbij aan en vormen de input voor het verkiezingsprogramma.

Oorspronkelijk was het plan – en zo is het dus ook in Gouds Rood gepubliceerd – dat de voorzitters van de werkgroepen en de leden van de eindredactiecommissie samen zouden gaan komen om de 1e versies al te verwerken tot een daadwerkelijk 1e concept verkiezings-programma. Dit 1e concept zou u dan gepresenteerd krijgen op de ALV van 25-9-17. Door diverse agendatechnische problemen moeten we helaas constateren dat het beraad van de werkgroepvoorzitters en de leden van de eindredactiecommissie helaas geen doorgang heeft kunnen vinden.

Om toch de eindplanning te kunnen halen (definitief verkiezingsprogramma moet op de ALV van 13 november ’17 worden vastgesteld) doet het bestuur nu het volgende voorstel:

1) de stap om al op de alv van 25-9-17 een echt 1e concept aan de leden aan te bieden vervalt.

2) de afzonderlijke teksten van  de diverse werkgroepen worden aan de ALV voorgelegd op 25-9-17.

3) op de ALV van 25-9-17 krijgen de leden ruim de gelegenheid om alle opvattingen/ opmer-kingen/meningen/observaties te geven over de afzonderlijke teksten van de werkgroepen.

4) van al die opmerkingen wordt verslag (of evt. geluidsopname) gemaakt.

5) met de oorspronkelijke tekst en alle opmerkingen die gemaakt zijn op de ALV gaat iedere werkgroepvoorzitter met zijn/haar werkgroep aan de slag tot 6 oktober.

6) de werkgroep voorzitters en de leden van de eindredactiecommissie gaan in week van 9 oktober om de tafel zitten om van de afzonderlijke teksten (inclusief verwerkte opmerkingen vanuit ALV) een 1e concept te maken van het verkiezingsprogramma dat

7) op de ALV van 13 november aan de leden wordt aangeboden en dan ook kan worden geamendeerd.

8) we streven er naar om het concept op 1 november klaar te hebben, zodat leden dit concept kunnen opvragen en amendementen kunnen voorbereiden.

Het bestuur verwacht met dit voorstel enerzijds de stap die helaas overgeslagen moest worden, alsnog te kunnen zetten en meent – gegeven het feit dat de oorspronkelijke planning helaas niet gevolgd kon worden – dat op deze wijze optimaal recht gedaan kan worden aan de inspanningen van alle werkgroepleden en hun voorzitters en aan de opvattingen van de leden.’

Leden kunnen vooraf uiteraard ook hun onderwerpen die niet genoemd zijn in het 1e concept nog aandragen die dan op de ALV van 25 september zullen worden meegenomen.

U KUNT HET CONCEPT NU AL OPVRAGEN BIJ HET BESTUUR VIA EMAIL gj.schinkel@planet.nl