30 maart 2015

Iedereen aan het werk, met een brede blik vanuit alle budgetten

Afgelopen woensdag 25 maart werd de participatienota en re-integratieverordening besproken in de gemeenteraad. In deze stukken staan de voornemens van het stadsbestuur verwoord om mensen aan het werk te helpen. Hierbij de inbreng van PvdA-raadslid Peter den Boer:

De Partij van de Arbeid staat voor de belangen van mensen die door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn volledig zelfstandig in hun onderhoud te voorzien. Wel is het van belang dat iedereen meedoet en mee blijft doen, ook als dat, tijdelijk of permanent, niet in het reguliere arbeidsproces mogelijk is. De participatienota gaat daar over.

Als dat niet mee kunnen doen tijdelijk lijkt, moet gezorgd worden voor voldoende faciliteiten en ondersteuning om het mogelijk te maken weer in te treden in het reguliere arbeidsproces. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een arbeidsovereenkomst, een baan, of door het starten met zelfstandig ondernemerschap. Dit wordt geregeld in de re-integratievoorziening. Bij de PvdA valt dit onder de noemer: werk, werk, werk.

De voorliggende stukken bieden voldoende basis voor een goede aanpak, met de volgende drie kanttekeningen:

  1. Voor de activiteiten in het kader van de participatienota zijn hoofdzakelijk de BUIG-, WSW- en participatiegelden ingezet. Wij denken dat participatie meer omvat dan alleen die onderwerpen die door deze budgetten worden gedekt. Wij pleiten voor een bredere inzet door toevoeging van WMO-gelden en budgetten vanuit de Jeugdwet.
  2. Vanuit de gedachte één gezin, één regisseur kun je dan uitgaan van de problematiek, niet vanuit het budget, en vanuit verschillende bronnen inzetten op de aanpak. Niet vanuit strikte budgetten redeneren, maar vanuit doelstellingen. Ontschotten van budgetten dus. Ik heb bij de verkenning al de “een loket”-aanpak in Woerden genoemd en inmiddels heb ik de wethouder desgevraagd al wat informatie daarover toegezonden. Onze wens is dit voorbeeld te onderzoeken om te komen tot een pilot mixed budget in Gouda.
  3. Wij maken ons zorgen over het kleine aantal beschikbare plaatsen voor beschut werken. Vier in het eerste jaar. We constateren dat in het voorstel de prioriteit ligt bij beschermd werken met kans op re-integratie maar wij willen ook goed zicht houden op de te verwachten wachtlijst voor de plaatsen beschut werken en waar nodig kunnen ingrijpen.

Tot slot: Wij hebben, evenals de VVD-fractie, twijfel over het niveau van ondersteuning bij de begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap als middel tot re-integratie. Dit willen wij graag beter in beeld krijgen in de re-integratieverordening. De instrumenten die daarvoor kunnen worden ingezet zien wij graag in lijn met de faciliteiten die geboden worden voor de ondersteuning richting een betaalde arbeidsovereenkomst.

U zult hiermee begrijpen dat wij als PvdA niet meer alleen de PvdA zijn van werk, werk, werk in dienstverband, maar inmiddels ook van het zelfstandig ondernemerschap!