De Begroting en de Algemene Beschouwingen

10 november 2022

Deze week was een belangrijke week in de Goudse politiek. De Begroting 2023-2026 en de daaraan gekoppelde Algemene Beschouwingen stonden op het programma. In de Algemene Beschouwingen geven partijen aan welke wensen zij hebben en hoe ze tegen de huidige (financiële) stand van zaken aan kijken.

De gang van zaken op de eerste dag was dat partijen in volgorde van grootte hun verhaal hielden met daarin verwerkt hun vraagpunten (de zogenaamde 1e termijn). Daarop antwoordde het college . De tweede dag reageerden de partijen daar weer op met hun in breng in 2e termijn met eventueel nog aanvullende punten, waarop het college die vragen dan weer beantwoordde. De tekst van onze 1e en 2e termijn vindt u onderaan dit artikel.

Daarna kwamen de amendementen aan de orde en tot slot werd er gestemd over de begroting. Wij konden ons volledig vinden in de begroting. Gouda staat er met dit college financieel goed voor! Eventuele moties volgden daarna.

Op de tweede dag hebben wij onze motie (samen met de SGP) naar voren gebracht om te onderzoeken wat de kosten zouden zijn om de bijstandsnorm van 130% naar 140% te verhogen om als dat mogelijk zou zijn de mensen, die aan de onderkant van het modale inkomen zitten, te helpen met hun energielasten. Onze motie hoefde niet in stemming gebracht te worden omdat de wethouder de toezegging deed dit onderzoek volledig naar onze wensen te willen uitvoeren. Daarom hebben wij onze motie kunnen intrekken, desondanks hebben we de oorspronkelijke motie hieronder opgenomen.

In 2e termijn zijn wij ook nader ingegaan op de mogelijkheid om een zogenaamde gemeentelijke nazorg coördinator t.b.v. ex-gedetineerden die terugkeren in onze samenleving nader te onderzoeken. De burgemeester gaf in zijn antwoord aan dat hij volledig instemde om hierover met de raad in gesprek te gaan middels een werksessie met ons veiligheidshuis, een gemeentelijke nazorg coördinator uit een andere gemeente en de zogenaamde re-integratie officier uit Dordrecht (een functie die daar als pilot draait). Voor een nadere duiding kunt u onze inbreng in 2e termijn lezen (zie onderaan dit artikel).

Verder hebben wij een amendement van de VVD en anderen gesteund om een lokale woonlastenverlichting voor alle inwoners van Gouda mogelijk te maken in deze moeilijke tijd. Klik hier om dit amendement te openen (opent in een nieuw tabblad).

Wij tekenden verder een amendement van D66 en de PvdD om de biodiversiteit in Gouda te verbeteren mee. Ook een amendement van GroenLinks om het sociaal beheer in onze wijkcentra te versterken tekenden wij mee. Beide amendementen haalden een ruime meerderheid, hieronder vindt u de beide amendementen. Tot slot kwam de motie van de CU om te bezien op welke wijze vrijwilligers jaarlijks een blijk van waardering zouden kunnen ontvangen niet in stemming omdat de wethouder hier de concrete toezegging deed om  dit onderzoek te doen. Wij tekenden deze motie mee. Hieronder treft u de tekst van de motie aan.