24 december 2017

Verkiezingsprogramma PvdA Gouda 2018-2022

Solidair en duurzaam

Bestaanszekerheid voor iedereen
De PvdA staat voor een rechtvaardige samenleving; een van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap.
Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen en te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waarbij iedereen meetelt.

De PvdA Gouda vindt het belangrijk dat iedere Gouwenaar voldoende kansen krijgt in het leven. De kans om een betaalbare woning te vinden. De kans om een opleiding af te maken, om te sporten en van cultuur te genieten. De kans om passend werk te vinden, om een zinvolle dagbesteding te hebben en om deel te nemen in sociale netwerken. Om te wonen in een schone, hele en veilige omgeving en een duurzame, circulaire en klimaatbestendige stad. Als het mis dreigt te gaan en de Gouwenaar kan geen beroep doen op zijn netwerk, dan moet de overheid zijn verantwoordelijkheid nemen, als uitvoerder van onder meer de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo.
We zetten in op bestaanszekerheid voor iedereen. Vooruitgang volgt dan vanzelf.

Onderwijs, economie en werk

Onderwijs
Dankzij goed onderwijs kun je kansen grijpen. Dat begint al bij de voorschoolse voorzieningen: de kinderopvang of peuterspeelzaal en bij programma’s voor kinderen met een taalachterstand. Daarnaast willen we alle naschoolse activiteiten stimuleren waar jongeren extra gemotiveerd worden, zoals de Goudse Weekendschool en het faciliteren van huiswerkbegeleiding op wijkniveau. De PvdA wil dat die voorzieningen in Gouda overeind blijven. De afgelopen periode zijn goede resultaten bereikt bij de aanpak van schooluitval. Dit willen we voortzetten. We willen dat de gemeente- organisatie stageplekken en werkervaringsplaatsen biedt aan jongeren van het MBO. We vinden dat de gemeente zich actief moet inzetten voor samenwerking tussen het MBO en het bedrijfsleven om te komen tot een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met bedrijven en het MBO stimuleren we, onder andere door werkbezoeken, open dagen en speeddates, dat jongeren kiezen voor technische beroepen. Aandacht voor techniekonderwijs begint al op de basisschool. Onderwijs en arbeidsmarkt overstijgen de gemeentegrens. Daarom maken we hier afspraken over met de regio. We zetten het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voort.
De samenleving doet meer en meer een beroep op de ICT-vaardigheden van jong en oud. Om ICT-vaardig te zijn en te blijven zijn ervaring, opleiding, bijscholing en hulp noodzakelijk. De PvdA stimuleert initiatieven waarbij bedrijven samen met scholen (van PO tot MBO) de samenwerking opzoeken om inwoners digitaal vaardig te maken en te houden. Zo kunnen bedrijven samen met de scholen de curricula voor de toekomst afstemmen, maar ook in gezamenlijkheid stageplaatsen beschikbaar stellen en bijles of weekend- en avondonderwijs organiseren. Ook initiatieven waarbij bedrijven ouderenorganisaties ondersteunen in digitale vaardigheden worden gestimuleerd. De komst van een ICT-universiteit, met campus en voorzieningen, juichen we toe. We zetten in op stageconvenanten met zorgaanbieders en zorgopleidingen. De PvdA Gouda pleit voor de komst van een zorg HBO-instelling (verpleegkundigenopleiding).

Economie
Bedrijven vormen de motor voor de Goudse economie. Zij zorgen voor werkgelegenheid en innovatie. Gouda biedt bedrijven een aantrekkelijke vestigingsplaats door te investeren in bedrijventerreinen, in bereikbaarheid en uitstekende (digitale) dienstverlening.
We zetten in op vermindering van regeldruk. Het is niet meer van deze tijd om alles gedetailleerd voor te schrijven.
We heffen het verbod op de zondag-openstelling integraal op.
Toezicht wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd. We gaan uit van maatwerk, flexibiliteit en vertrouwen.
Gouda werkt actief samen met omliggende gemeentes om bedrijven te laten vestigen in de stad of de regio en maakt met de regiogemeenten afspraken om de werkgevers optimaal van dienst te zijn bij het vervullen van vacatures. Gouda versterkt haar profiel als ICT-stad.

Werk
Werk geeft zelfrespect, zelfstandigheid en houdt mensen op een positieve manier betrokken bij de samenleving. Onze droom is: voor iedereen een baan. Hierbij is zicht op een vast dienstverband de gewenste situatie. De gemeente heeft hierbij zelf een voorbeeldfunctie. De PvdA Gouda vindt dat zo min mogelijk wordt ingezet op flexwerk, geen gebruik wordt gemaakt van payroll-constructies en zicht moet zijn op een vast contract. Om de werkgelegenheid te stimuleren is samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs noodzakelijk. Goede afstemming tussen opleidingen en banen (bij ons vaak in de zorg, de maakindustrie en in de ICT) is cruciaal. De gemeente is daarbij een onmisbare schakel.

Voor Gouwenaars in de bijstand, voor Gouwenaars zonder startkwalificatie of Gouwenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zetten we alle denkbare middelen in om weer naar school te kunnen, een baan te krijgen of een zinvolle dagbesteding te hebben. We gaan door met de Stadswinkel.

De gemeente Gouda is een inclusieve arbeidsmarkt. De PvdA gaat uit van wat Gouwenaars kunnen en niet van wat ze niet kunnen. Hun talenten staan voorop, niet hun beperkingen. De PvdA blijft daarom inzetten op zogenaamde “garantiebanen” en de instrumenten voor beschermd en beschut werk en benut daarbij ons SW-bedrijf Promen.
Bij aanbestedingen, inkoop en subsidies stelt de gemeente als gunningsvereiste dat minimaal 5% van de som wordt gebruikt voor het inzetten van Gouwenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, en jongeren. De gemeente en door de gemeente gesubsidieerde instellingen geven het goede voorbeeld: 5% van het aantal arbeidsplaatsen moet worden gereserveerd voor Gouwenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De PvdA streeft naar een flinke verbetering van uitstroom uit de bijstand en een afname van de instroom door precies te weten wat Gouwenaars in de bijstand in hun mars hebben om zodoende optimaal in beeld te hebben waar de kansen op een match tussen vraag en aanbod liggen. Gouwenaars in de bijstand krijgen de kans hun talenten optimaal te benutten. Uitgangspunt is dat zij met behoud van hun waardigheid werken aan terugkeer naar het arbeidsproces. Daarbij benutten we alle (wettelijke) experimenteerruimte. We zetten daarbij ook in op “ondernemen vanuit de bijstand”. Hiermee wordt niet alleen de kans op zinvol participeren groter maar bestaat ook zicht op uitstroom uit de bijstand als (kleine) ondernemer.

Gouwenaars die een uitkering ontvangen doen graag iets terug voor de Goudse samenleving. Zij verrichten bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, verlenen mantelzorg of zetten zich op een andere manier in voor de stad. Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden, pakken we fraude hard aan.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Armoedebeleid
Gouwenaars die in armoede leven, kunnen in een isolement terechtkomen. Zij kunnen te maken krijgen met sociale uitsluiting en stigmatisering. Hun kinderen missen aansluiting bij leeftijdsgenootjes doordat de middelen om mee te doen ontbreken. Armoede verkleint de kansen op een volwaardig en gezond bestaan en het perspectief op werk en geluk. De PvdA Gouda blijft armoede en de oorzaken daarvan bestrijden, onder andere door voorzieningen aan te bieden die meedoen mogelijk maken voor volwassenen en kinderen.

We blijven investeren in een eerlijk armoedebeleid en vullen waar nodig het bestaande budget (waar we niet op bezuinigen) aan. Alle rijksmiddelen die worden verstrekt voor de bestrijding van armoede (onder jongeren) worden voor dat doel ingezet. Bij onderuitputting blijft het budget hiervoor in volgende jaren beschikbaar.

Alle voorzieningen voor Goudse huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, zoals de stadspas en het kindpakket, blijven gehandhaafd. De norm van 120% van de bijstand verhogen wij naar 130%. Het Goudse aanbod op de stadspas (sport, cultuur, evenementen, horeca etc.) wordt uitgebreid.

We gaan de Bijzondere Bijstand inzetten om maatwerk te kunnen bieden aan Gouwenaars, bijvoorbeeld door de instelling van een witgoedregeling of onder bijzondere omstandigheden voorzieningen te bieden aan Gouwenaars met een zeer laag besteedbaar inkomen.

Schuldhulpverlening
De gemeente verzorgt de schuldhulpverlening zelf, levert daarbij maatwerk en biedt een inclusieve aanpak in samenwerking. Instanties als verhuurders, nutsbedrijven en betrokken schuldhulpverleners worden betrokken samen met de uitvoerders van participatiewet, bijzondere bijstand en WMO bij de gemeente zelf. In deze samenwerking wordt vroegtijdige ondersteuning geboden bij levensgebeurtenissen zoals nu reeds in Den Haag en Zwolle.
Bij schuldenproblematiek is snel handelen geboden. Door snelle signalering kunnen beginnende schuldenaren adequaat gecoacht en begeleid worden. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uit den boze. Binnen maximaal twee weken start het traject. Hierbij geldt de Eén gezin, één plan, één regisseur-aanpak, waarbij verschillende betrokken hulpverleners goed met elkaar afstemmen, en waarbij ook de sociale omgeving van het gezin wordt betrokken, de mogelijkheid van een bureaucratievrij budget voor de hulpverleners zoals in Zaanstad wordt ingevoerd. Een actieve participatie van betrokken schuldenaren wordt daarnaast verondersteld. Het toepassen van bronheffing kan een onderdeel van de schuldhulpverlening zijn.

De PvdA Gouda wil graag onderzoeken of de gemeente Gouda de schulden kan overnemen zoals Den Haag en Leiden nu al doen.
De PvdA Gouda hecht groot belang aan het voorkomen van schulden. Dit vereist een goede signalering van mogelijk beginnende schuldenproblematiek door middel van samenwerking en monitoring van betalingsgedrag. Voor preventieve ondersteuning dient voldoende capaciteit aanwezig te zijn.

Integratie en emancipatie
De kracht van onze Goudse samenleving is gebouwd op vertrouwen, saamhorigheid en individuele keuzevrijheid. De PvdA is tegen elke vorm van onderdrukking die de individuele emancipatie remt. De kracht van Gouda is dat we met al deze verschillen met een respectvolle manier met elkaar omgaan en zo een prettige samenleving maken.
Wij willen dat iedereen in een veilige omgeving en in vrijheid zijn of haar geloof of levensovertuiging kan belijden. We werken samen aan het vergroten van de veerkracht van onze inwoners en wijken. Wij staan naast alle organisaties waar mensen activiteiten organiseren om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Wij willen kleinschalige initiatieven stimuleren.
Tegen elke vorm discriminatie moet worden opgetreden, slachtoffers krijgen hulp en bovenal zetten we in op preventie.
Discriminatie en/of belediging waar ook in Gouda en in welke vorm dan ook is niet toelaatbaar. Wij zetten daarom in op lokale voorlichtingsprogramma’s die op scholen en op sport- en culturele verenigingen gegeven worden. Discriminatie, bijvoorbeeld wegens geslacht of nationaliteit, kan bij een meldpunt worden gemeld. De PvdA Gouda zet zich in voor een LHBT-vriendelijke samenleving. De gemeente sluit zich aan bij WorkplacePride.
Vluchtelingen zijn welkom in Gouda. Statushouders worden zo snel als mogelijk opgenomen in de Goudse samenleving (inkomen, huisvesting, taal, studie, zorg, welzijn, sport, etc.). Wijkinitiatieven stimuleren waar ontmoeting en sociale cohesie wordt bevorderd. Wijkteams kunnen hier apart budget voor aanvragen.
Via samenwerking regionaal bedrijfsleven stimuleren dat alle jongeren in Gouda eerlijke kansen krijgen op stage en arbeidsmarkt via ambassadeursprojecten. We starten een pilot vanuit gemeente Gouda – als werkgever – met anoniem solliciteren.
We gaan onderzoeken of de Piezo systematiek die in Zoetermeer wordt toegepast ook in Gouda ingevoerd kan worden.

Zorg voor elkaar
De PvdA wil een zorgzame Goudse samenleving waar voorzieningen zich op wijkniveau concentreren en mensen goede zorg krijgen i.p.v. bureaucratisch papierwerk.

Binnen de decentralisaties is integrale aanpak belangrijk, zo niet voorwaardelijk. De inwoners en hun zorgvragen staan centraal, niet de zorgorganisaties of -bedrijven. Alleen dan kun je tot goede uitvoering komen.

De PvdA Gouda is ervan overtuigd dat niet iedereen zelfredzaam is. De overheid moet er zijn voor mensen die het nodig hebben. Draagkracht – zowel sociaal als financieel – is daarbij het leidende principe. Eigen bijdragen zijn inkomensafhankelijk en/of worden getoetst aan het eigen vermogen.

Daarbij is het cruciaal dat verschillende betrokkenen samenwerken. De bekostiging moet instellingen en professionals prikkelen samen te werken. We vinden dat iemand die gebruik maakt van een gemeentelijke voorziening, daar iets tegenover mag stellen: iemand die een scootmobiel heeft gekregen, kan zelf mogelijk een ander helpen met het invullen van formulieren. De vraag: wat kan iemand zelf (wel) moet vanzelfsprekend worden.

Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarbij zetten we de huidige aanpak en maatregelen voort en blijven daartoe met alle betrokken organisaties en zorgvragers in gesprek. Te veel kinderen krijgen nu te zware zorg en te vaak een etiket opgeplakt. We vinden dat het consultatiebureau, het onderwijs, CJG en andere instellingen dicht bij het dagelijkse leven van kinderen, goed moeten samenwerken. Het is belangrijk dat problemen vroeg worden gesignaleerd en aangepakt. Dit voorkomt dat in te laat stadium dure tweedelijnsvoorzieningen nodig zijn. De zorg die nodig is, wordt geleverd. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.

Overheadskosten worden gelimiteerd in ruil voor langjarige afspraken, zonder telkens opnieuw aan te besteden.
Eén ding staat vast: geld voor zorg is bestemd voor de zorg. Bij de PvdA worden geen nieuwe wegen aangelegd van geld dat bedoeld is voor zorg.
We willen geen wachtlijsten in de jeugdzorg. We gaan door met de zorgmariniers en de sociaal makelaars. De Sociale Teams worden integraal georganiseerd, dat wil zeggen inclusief taken op het gebied van werk en inkomen en schulden.
Vrijwilligers zijn onmisbaar, maar ze kunnen niet alles. Vrijwilligers moeten we koesteren en niet inzetten als verkapt personeel in de zorg.
Kinderen – ongeacht hun afkomst en achtergrond – krijgen in Gouda de kans hun talenten ten volle te benutten. Daarom zetten we in op een gezond bestaan, goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke evenementen, culturele en sportvoorzieningen, goede kindzorg, uitstekend en compleet jongerenwerk en op een leven dat niet beheerst wordt door materiële zorgen.
Ook de techniek schrijdt in de zorg voort en digitalisering is binnen de zorg niet meer weg te denken. De PvdA wil alle mogelijkheden die de digitalisering biedt (zoals meer tijd voor handen aan het bed of meer tijd voor een goed gesprek en minder tijd voor bureaucratie en overhead) maximaal benutten, en dit ook via inkoop- en aanbesteding regelen.
De PvdA in Gouda blijft zich inzetten voor een toegankelijk Gouda op het terrein van gemeentelijke gebouwen, (openbaar) vervoer, infrastructuur en dienstverlening. De PvdA geeft daarmee actief invulling aan het VN-verdrag voor mensen met een beperking/handicap.

Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer

2018: We gaan een fascinerende tijd tegemoet. We moeten bouwen omdat er ouderwets schaarste aan woningen is. Die nieuwe huizen moeten wel betaalbaar blijven voor gewone mensen. De bestaande voorraad woningen moet hoognodig verduurzamen. Zakkende bodem wordt een toenemend probleem bij stijgende waterspiegels en toenemende regenval. Het zal steeds meer een uitdaging worden om wijken en de historische binnenstad droog te houden en verzakking van de bodem te bestrijden.

Nieuwe infrastructuur is nodig voor de overgang naar duurzame energie. Daarnaast moeten we leven met elkaar, zorgen voor elkaar en ruimte geven aan elkaar. Uitbreiding van groene en stedelijke ruimtes in onze stad waar een ieder van kan genieten is nodig. Wij zijn trots op het predicaat Fairtrade Gemeente. Verder gebruik van producten van duurzame en eerlijke handel is te stimuleren.

Goed wonen voor iedereen
Mensen horen onafhankelijk van hun inkomen en hun leeftijd een passende woning te kunnen bewonen. Sociale woningbouw en huisvesting van jongeren en ouderen heeft blijvend de aandacht nodig. Het uitgangspunt van 33% sociale huurwoningen op de totale woningvoorraad in Gouda bereiken we door voldoende nieuwbouw en transformatie van vastgoed. Daarnaast matigen we de verkoop van bestaande sociale huurwoningen.
We bouwen aan een stad met een divers woningaanbod: goedkope, middel dure en dure huurwoningen, en goedkope, middeldure en dure koopwoningen in gemengde wijken. Dit bevordert de instroom en doorstroming op de Goudse woningmarkt en maakt “woningcarrière” in de eigen wijk mogelijk.
In Gouda geen gated communities voor the happy few, maar leven, wonen en werken met elkaar. We bieden ruimte voor eigenbouw en initiatieven voor groepen die samen nieuwe vormen van wonen willen realiseren. Kleinschaliger bouwprojec-ten, zoals bijvoorbeeld “tiny houses” verdienen bijzondere aandacht.

Om de spreiding van sociale huurwoningen over de stad te optimaliseren en daarmee te werken aan “gemengde wijken” dient het percentage sociale huurwoningen voor de wijk Westergouwe te worden verhoogd naar 25%. We blijven investeren in wijkontwikkeling in Korte Akkeren en Gouda-Oost. Ook andere wijken vragen de komende jaren specifieke aandacht. Samen met bewoners, de politie en de corporaties willen we de leefbaarheid in Goverwelle, Oud-Achterwillens en Bloemendaal/Plaswijck verbeteren en de wijkvoorzieningen op peil houden.

De duurzame en groene stad
Het moet goed wonen en verblijven zijn in onze mooie stad. De PvdA Gouda gaat voor de duurzame, circulaire, klimaatbestendige en sociale stad. Duurzaam door verder vergroenen en energiezuinige of zelfs energie neutrale gebouwen te realiseren. Circulair door grondstoffen opnieuw te benutten voordat ze afval worden en resterend afval(water) waar mogelijk in te zetten voor waardevolle producten. Klimaatbestendig door meer ruimte voor waterberging, waterafvoer en meer stedelijk groen (waar mogelijk ook op daken) tegen hittestress.

De gemeente Gouda moet binnen een jaar na de verkiezingen, in samenwerking met andere overheden, een energievisie maken waarin een verantwoordelijke ambitie voor een CO2-neutrale stad (per saldo stoot Gouda geen CO2 meer uit) wordt gesteld. Uiterlijk een jaar later moet Gouda een uitvoeringsplan hebben dat voor de komende 5–10 jaar een aantal haalbare projecten voor de productie van duurzame energie en besparing van energieverbruik vastlegt. Inwoners, bedrijven en instellingen, die een groot deel van de projecten tot stand moeten brengen, moeten een grote inbreng in de visie en het plan hebben.

De PvdA Gouda wil integraal kijken naar de leefomgeving en steeds de vraag aan de inwoners stellen wat nodig is. Daarbij is groen, gezond en duurzaam uitgangspunt. We gaan de stad verder vergroenen, onder andere door vergroting van het oppervlak openbaar groen. De focus ligt daarbij op wijken waarin dit het hardste nodig is, linten langs het water van singels, Hollandsche IJssel en Gouwe(kanaal), en door het inrichten van beweegparken. Er komt een vierde natuurspeelplek in de polder bij Stolwijkersluis.

Groen mag in de planologie en ruimtelijke ontwikkeling geen stelpost zijn, maar moet een doel op zich zijn. Aan projectontwikkelaars, bouwers, beleggers etc. die willen bouwen wordt per project aangegeven welk percentage van de ontwikkeling groen moet worden uitgewerkt. Dit kan – niet limitatief – landschappelijk groen zijn, openbaar groen, privé groen, speelruimten of bijvoorbeeld groen op daken of wanden. De verstening moet – ook door de gemeente- worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door programma’s als “Operatie Steenbreek”.

De PvdA streeft naar meer stedelijk groen en meer biodiversiteit, wil heemtuinen, buurt- en wijkmoestuinen beter bereikbaar maken en beziet de mogelijkheden van stadslandbouw. Hierbij is de inzet van een stadsecoloog van belang.

De PvdA is bereid te investeren in een betere bereikbaarheid van groene gebieden direct buiten onze gemeentegrenzen. Verduurzaming van de historische binnenstad is een bijzondere uitdaging, die vraagt om een bijzonder plan. Gouda is living lab voor de beheersing van de zakkende bodem in historische binnensteden.

Duurzaam bouwen en wonen
Bij bouwen of verbouwen gaan we niet meer uit van gas als energiebron. De ‘nul op de meterwoning’ moet doelstelling zijn.

We willen bevorderen dat zo veel mogelijk bestaande gebouwen van het gas af gaan en worden aangesloten op duurzame energiebronnen. Dit onder een stimulerende regie van de gemeente en bij voorkeur in een gebieds- of wijkgerichte aanpak in nauw overleg met eigenaren, energieleveranciers, woningcorporaties en andere eigenaren van huizen en gebouwen.

De gemeente stimuleert de inwoners zoveel mogelijk maatregelen te nemen om hun woning en leefomgeving te verduurzamen en te vergroenen en ondersteunt burger- en wijkinitiatieven met een integrale aanpak.

Er komt een duurzaamheidsinfopunt waar Gouwenaars informatie kunnen krijgen en delen over het verduurzamen van woningen en hun leefomgeving.

De PvdA Gouda wil dat Gouda mee blijft doen met het landelijke “Funderingsfonds”.

De fiets en schoon verkeer
We verplaatsen ons bij voorrang per fiets. De fietsverbindingen gaan we optimali-seren en uitbreiden. Er komt in samenwerking met de provincie en andere overheden een snelle fietsverbinding tussen Westergouwe en het stationsgebied door de Oostpolder. In de binnenstad gaan we de stallingcapaciteit voor fietsen verdubbelen. Aan de noord- en zuidzijde van het centraal station komt een blijvende oplossing voor het fietsparkeerprobleem. Daarbij wordt aan de zuidzijde de openbare ruimte anders ingericht om het station optimaal met de binnenstad te verbinden.

We gaan vuile auto’s weren uit de binnenstad. We streven naar uitbreiding van het aantal op- en afstappunten voor het openbaar vervoer.
Op iedere openbare parkeerplaats is voldoende aanbod van elektrische laadpunten.

De Gouwe en Hollandse IJssel benutten we voor goederenvervoer per schip. Vestiging van een containeroverslagpunt in de regio is in dit verband wenselijk maar verantwoord in te passen op een locatie die niet dicht bij woonwijken ligt. Het Sluiseiland leent zich hier niet voor.

Het goederenvervoer per spoor mag niet ten koste gaan van de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving.

Westergouwe wordt optimaal verbonden door het treinstation Gouweknoop.

De historische stad
We zijn trots op onze historische binnenstad. Om droge voeten te houden, tijdens steeds frequenter voorkomende hoosbuien, zijn extra waterverbindingen met de singels nodig. Die van de Vijverstraat-gracht met de Fluwelensingel is kansrijk, door steun van het Hoogheemraadschap Rijnland. Deze verbinding bevordert tevens het varen over Gouda ’s binnenvaarwegen.
Delen van de binnenstad en singels worden waar mogelijk verder autoluw. Parkeren gaat verder naar de randen van de stad terug bij voorkeur in parkeergarages.

Stad aan de rivier
We zetten in op het verkeersluw maken van het gebied langs de Hollandsche IJssel. Hier kan een openbare stedelijke ruimte ontstaan (boulevard) met een kwaliteit gelijk aan de Goudse Markt. Een belangrijk en kostbaar onderdeel is de lang gewenste vaarverbinding tussen Haven en rivier. Om – in optimale samenwerking met het Hoogheemraadschap – realisatie van de Havensluis, samen met de dijkverbetering voor de binnenstad, kort na 2022 mogelijk te maken dient in de komende raadsperiode een ‘spaarpot’ gevuld te worden.

De PvdA Gouda wil de mogelijkheid onderzoeken om GoudAsfalt via een voet-fietsbrug met de binnenstad te verbinden.

Bestuur, financiën, wijken en veiligheid

Bestuur en dienstverlening
De PvdA vindt dat de gemeente moet loslaten als het kan, bevorderen wat wenselijk is en optreden waar het noodzakelijk is. Dat vergt kennis van en inzicht in de lokale samenleving. De PvdA staat al generaties met twee benen midden in de Goudse samenleving. We blijven investeren in goede contacten met zowel wijkteams en bewoners als met (PvdA)politici in Den Haag.

In alle situaties waar de burger in Gouda een beroep doet op de gemeentelijke dienstverlening vindt de PvdA, dat er blijvend meer geïnvesteerd moet worden in begrijpelijke communicatie.

Een burgerpanel gaat toetsen of brieven begrijpelijk zijn voor de inwoners. Noodzakelijk geachte veranderingen in de buurt moeten sneller gedeeld worden met omwonenden en belanghebbenden. Onnodige regels moeten worden geschrapt en uitvoering van regels moet worden vergemakkelijkt. Ondernemers en burgers moeten vergunningen digitaal kunnen aanvragen en gegevens digitaal kunnen aanpassen. Dat leidt vaak tot betere besluiten en minder bezwaarschriften. We blijven rekening houden met inwoners die geen gebruik maken van internet.

Wij vinden meer betrokkenheid van de inwoners bij het reilen en zeilen van het gemeentelijk bestuur van groot belang. Het instrument dat de raad/de griffie daarvoor gebruikt in de vorm van “Gast van de Raad”, wordt grootser van opzet.

Met Cyclus worden nieuwe afspraken gemaakt, zodat op plaatsen waar regelmatig overlast ontstaat, vaker afval wordt opgeruimd.

Op kosten van de gemeente worden desgewenst “kroonringen” voor de inzameling van plastic afval geplaatst.

De PvdA streeft niet naar een fusie met een of meer omliggende gemeenten maar is wel voorstander van een verdergaande regionale samenwerking. We blijven voorstander van om uitvoerende taken zoveel mogelijk samen te doen met andere gemeenten.

Wijken
We zien dat na de invoering van GoudApot de mogelijkheden voor de wijkteams sterk zijn afgenomen. Wijkteams zijn voor de PvdA belangrijk en kunnen een centrale rol vervullen in de leefbaarheid, sociale cohesie en onderlinge communicatie in de wijken. Er is behoefte aan doorlopende wijk- en buurtactiviteiten, die naast de projectsubsidies door GoudApot – waar we mee doorgaan – , gefinancierd moeten worden. Wij gaan de subsidies voor de wijkteams weer meer op peil brengen.

Welzijnswerk, sportverenigingen, culturele organisaties en de Brede School moeten nog meer samenwerken zodat alle kinderen bereikt worden. Kinderen met de grootste achterstand hebben de meeste steun nodig, zowel financieel als met persoonlijke begeleiding. Daar zorgen we voor.

Veiligheid
De bestrijding van criminaliteit en overlast blijft een topprioriteit, al blijft het weerbarstige materie. Terwijl de cijfers een positieve trend laten zien, zijn er nog te veel incidenten die afbreuk doen aan de veiligheidsbeleving. Met name het aantal woninginbraken in Gouda baart de PvdA zorgen. We gaan extra geld inzetten om het aantal woninginbraken te verlagen. We starten ook met een experiment waarbij één buurt binnen een tijdskader inbraakvrij is. Zo krijgen we goed in beeld hoeveel capaciteit en geld nodig is om dit te bewerkstelligen. Op deze wijze wil de PvdA Gouda werken aan een stad die weer buiten de top-10 van onveilige steden komt.

Veiligheid is niet alleen een zaak van het stadsbestuur, politie en justitie maar van alle Gouwenaars. De PvdA is er voor om burgers meer bij de veiligheid in de wijk te betrekken. Zo is op initiatief van de PvdA “Buurt Bestuurt” geïntroduceerd in Gouda om de veiligheid in de eigen buurt te vergroten. De PvdA is er voorstander van om “Buurt Bestuurt” verder uit te rollen binnen Gouda. Voorts wil de PvdA Gouda dat het veiliger maken van huur- en koopwoningen door het aanbrengen van gecertificeerd hang- en sluitwerk wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Het uitvoerende werk zou door het erkend leerwerkbedrijf Promen uitgevoerd kunnen worden.

Nog steeds zijn Marokkaans-Nederlandse jongens (helaas vaak al op jeugdige leeftijd) oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. We zetten de lijn van grenzen stellen en perspectief bieden voort. De top-60 aanpak sluit daarbij aan evenals het Integrale Veiligheidsbeleid. De opbouwwerkers/jongerenwerkers moeten meer de straat op om jongeren op straat te ondersteunen. Wanneer zij dat niet kunnen, dienen zij deze jongeren door te verwijzen naar andere professionals zodat deze jongeren niet tussen wal en schip raken. De PvdA wil verder de samenwerking met de stadsmarinier voortzetten.

De PvdA zet de aanpak van het voorkomen en aanpakken van radicalisering in het Goudse Veiligheidsbeleid voort. De PvdA wil naast het aanpakken van jongeren die terugkeren uit het zgn. ‘kalifaat’ ook meer doen aan preventie om radicalisering tegen te gaan. Alle partners zoals het onderwijs, zorginstellingen, politie en maatschappelijke organisaties vervullen een belangrijke signaalfunctie: voorkomen is effectiever.

Financiën
De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De verwachting is dat de komende jaren meer financiële ruimte ontstaat, ook in Gouda. Desondanks is financiële voorzichtigheid geboden. Cruciale voorzieningen, zoals armoedebeleid, schuldhulpverlening, veiligheid en zorg blijven overeind.

In Gouda zijn de reserves weer op peil. We verwachten dat in de komende periode druk zal ontstaan op de reserve sociaal domein (gevormd uit overschotten in de programma’s Welzijn en Zorg, Werk en inkomen (met uitzondering van bijstandsuitkeringen) en uit onderdelen in de productgroep Jeugd). Hieruit moeten onverhoopte toekomstige tekorten op die onderwerpen worden gedekt. De PvdA wil dat rijksbijdragen en bestaande reserves die bestemd zijn voor zorg ook voor dat doel worden besteed en dat die reserves waar nodig worden aangevuld.

Lasten voor de burger
De PvdA blijft investeren in de basisvoorzieningen in de stad. We verwachten dat er geen ruimte zal zijn om de gemeentelijke belastingen en tarieven te verlagen. De OZB-woningen en andere lokale heffingen willen we met niet meer dan de inflatie laten stijgen.

Wanneer er voldoende financieel perspectief is, zetten we in op een structurele verlaging van de totale woonlasten voor zowel huurders als huiseigenaren.

Natuurlijk blijven we de mensen met de laagste inkomens ontzien door gebruik te maken van de mogelijkheden van kwijtschelding en gedifferentieerde tarieven.

Sport, cultuur en toerisme

Sport
Bewegen is gezond en sport brengt mensen dichter bij elkaar. De PvdA Gouda vindt dat iedereen in Gouda daarom moet kunnen deelnemen aan sportactiviteiten of beweegprogramma’s. Actieve sportbeoefening draagt bovendien bij aan een gezonde levenswijze van met name de jeugd, aan integratie van vluchtelingen en aan het tegengaan van discriminatie.

Het kindpakket op de Stadspas en de vouchers voor o.a. sport helpen kinderen van ouders met een laag inkomen om deel te nemen aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten.

De PvdA vindt dat sporten ook dichtbij in de wijk moet kunnen. Sportaccommodaties moeten effectief en efficiënt worden benut. Wij zijn dan ook een voorstander van multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties. Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding sociaal domein. Dat geldt ook voor recreatief gebruik buiten wedstrijdverband; dit uiteraard voor zover de sportclubs deze accommodaties niet zelf hoeven te gebruiken en binnen de belastbaarheid van de betrokken (kunst)grasvelden. Sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking.

De PvdA ziet graag dat de sociale functie van sportverenigingen door verbindingen met scholen, buitenschoolse opvang en welzijn wordt versterkt. De sport moet binnen het sociaal domein duidelijk zichtbaar blijven en niet als ‘sluitpost’ fungeren.

De PvdA is groot voorstander van sportstimulering en is enthousiast over buurtsport waarbij medewerkers van Sport.Gouda sportprojecten begeleiden in wijken, en daarmee kinderen naar sportverenigingen leiden. Daar willen we graag mee doorgaan. De PvdA is voorstander van het in 2017 ingestelde Sportstimulerings-fonds. Als na evaluatie blijkt dat dit fonds een positieve uitwerking heeft, moet deze subsidie ook na 2017 worden voortgezet.

Een veilig sportklimaat is heel belangrijk zodat iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. De PvdA Gouda wil dat Gouda actief bijdraagt aan de (verdere) uitwerking van het Actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”. We willen dat sportverenigingen (meer) gebruik gaan maken van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de vereniging.

Gouda ligt in een waterrijke omgeving. De PvdA pleit voor het faciliteren van het behalen van een zwemdiploma voor kinderen vanaf acht jaar die nog geen zwemdiploma hebben en die niet met gebruik van de Stadspas hun zwemdiploma kunnen halen.

De PvdA pleit voor een uitgebreid onderzoek naar de benutting van het binnen- en buitenbad, het tarievenbeleid en de voorzieningen van het Groenhovenbad.

De PvdA vindt dat er niet verder mag worden bezuinigd op sport. Deelname aan sport moet voor iedere Gouwenaar mogelijk zijn. Huurtarieven mogen alleen worden verhoogd met de jaarlijkse inflatiecorrectie. De vaststelling van de huurtarieven van (gemeentelijke) sportaccommodaties moet een verantwoordelijkheid van de gemeente blijven en niet worden overgedragen aan Sport.Gouda.

Sportverenigingen en onderwijs kunnen een talentenjacht houden in Gouda: “Talent Award” voor jongeren die zich onderscheiden op het gebied van sportcultuur.

Cultuur en Toerisme
De PvdA Gouda vindt cultuur belangrijk en wil hierop niet bezuinigen. Cultuur verrijkt je en is niet alleen voorbehouden aan degenen die dat van huis uit gewend zijn. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met cultuur en hiervan kunnen genieten. Cultuur is vormend. Het is goed dat kinderen al jong in aanraking komen met cultuur.

De ‘grote 4’ (samenwerkende partijen in de Chocoladefabriek, Museum Gouda, Cultuurhuis Garenspinnerij en de Goudse Schouwburg (inclusief Cinema)) zijn voorbeelden van culturele voorzieningen die in Gouda moeten blijven en versterkt moeten worden. De PvdA Gouda pleit voor activiteitensubsidies voor kleine verenigingen, waardoor zij b.v. ruimtes kunnen huren in de ‘grote 4’.

De PvdA Gouda wil dat de gemeente samen met (culturele) organisaties (grote) culturele evenementen in Gouda mogelijk maakt.

De PvdA Gouda is enthousiast over de bloeiende samenwerking tussen de culturele instellingen en met de Brede School/het onderwijs. Deze samenwerking wordt gecontinueerd.

De PvdA Gouda stimuleert en faciliteert graag de doorontwikkeling van het concept van de Chocoladefabriek. Mogelijk valt dit uit te breiden met nieuwe deelnemers, zoals het Verzetsmuseum en het Filmhuis.

Toerisme in en rondom Gouda dient te worden gestimuleerd, onder andere door de komst van de “Cheese Experience” mogelijk te maken en actief mee te doen aan de totstandkoming van de regionale erfgoedlijn Hollandsche IJssel. We zoeken actief naar samenwerkingsverbanden in de omgeving om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Een actieve inzet van het centrum van Gouda alsmede Goudasfalt voor het organiseren van evenementen wordt ondersteund. De PvdA wil dat Gouda zijn wereldberoemde naam en handelsmerk beter gaat benutten om toeristen te trekken. Een goede samenwerking in het Groene Hart is cruciaal. Gratis Wifi in de binnenstad en gastvrije bedieningstijden van bruggen en sluizen.

UITVOERING
Veel mensen in de stad spreken ons aan op de uitvoering van zaken. Veel ergernissen van burgers gaan over zaken die niet goed lopen. De PvdA wil daar meer aandacht aan besteden. Burgers verwachten dat de stad schoon is, verkeerslichten goed afgesteld zijn, dat ze hulp in de huishouding krijgen als dat is afgesproken en dat meldingen die burgers doen, goed doorkomen. Om die reden blijven we de uitvoering goed controleren.