Motie “ Waar vinden onze inwoners financiële hulp” wordt toezegging en Motie “Kaders horecavisie binnenstad” met grote meerderheid aangenomen, beiden medeondertekend door PvdA Gouda

22 september 2022

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 september 2022 zijn er diverse moties in stemming gebracht. De PvdA Gouda heeft twee moties medeondertekend, omdat wij deze belangrijk vinden. Deze moties lichten we hieronder nader toe.

1. Motie Kaders Horecavisie Binnenstad
De motie van GroenLinks medeondertekend door de PvdA, ChristenUnie en Leefbaar Gouda waarin wij kaders wilden meegeven aan het college voor de gesprekken met de Koninklijke Horeca om te komen tot een convenant, werd met grote meerderheid in de raad aangenomen. Daarover zijn wij zeer verheugd. De ingekorte tekst van de motie hieronder, waarin het college verzoeken:

Om tijdens onderhandelingen over een nieuw convenant tussen gemeente en horeca heldere afspraken te maken over in ieder geval de thema’s duurzaamheid, energiebesparing, inclusie (zowel gericht op bezoekers als op het personeelsbeleid), toegankelijkheid, de bijdrage aan een circulaire regionale economie en het beperken van overlast voor de omgeving, waarbij de richting van deze thema’s staan beschreven in onder meer het Bestuursakkoord Geef Gouda Door, de Lokale Inclusie Agenda ‘Onbeperkt meedoen’ en de Algemene plaatselijke verordening

Wij hebben deze motie medeondertekend omdat wij vinden dat er in de gesprekken met de horeca kaders moeten worden meegegeven. Immers het is de taak van een raad om duidelijke kaders mee te geven. De meegegeven kaders sluiten ook vrijwel naadloos bij ons verkiezingsprogramma aan.

Voor de volledige tekst kunt u op deze link klikken: Document Gouda – Motie GL Kaders Horecavisie Binnenstad 2022-2028.docx – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

2. Motie: “Waar vinden onze inwoners (financiële) hulp in deze moeilijke tijd?”

De motie van de ChristenUnie “Waar vinden onze inwoners (financiële) hulp in deze moeilijke tijd?” mede ondertekend door de PvdA, D66 en GBG hoefde woensdagavond 21 september niet in stemming te worden gebracht omdat wethouder Tetteroo ruim voldoende toezeggingen deed, waardoor de motie niet meer noodzakelijk was. Hieronder de verkorte versie van de motie, waarin we het college vragen om:

  • Een overzicht te maken van bestaande initiatieven, regelingen en organisaties, zodat duidelijk is waar je als inwoner van Gouda hulp kunt krijgen in geval van financiële problemen;
  • De hierboven genoemde informatie voor al onze inwoners toegankelijk te maken;
  • Proactief te communiceren hoe onze inwoners de boven genoemde informatie kunnen krijgen en tot wie zij zich kunnen wenden bij financiële problemen, Dit behelst onder meer het updaten van de gids “Voor hetzelfde geld” en deze toegankelijk te maken en voor een zo breed mogelijk publiek en bij diverse verwijzers aan te bieden;
  • Dit zou kunnen via lokale media, sleutelfiguren in wijkcentra, kerken, huisartsenpraktijken, moskeeën etc.;
  • Binnen een maand een concreet plan van aanpak op te stellen om de hierboven genoemde punten te verwezenlijken;
  • De raad bij de eerstvolgende raadsvergadering over de voortgang te informeren;

Wij hebben deze motie medeondertekend omdat wij vinden dat in de moeilijke tijd onze inwoners alle hulp moeten krijgen/kunnen vinden die zij nodig hebben om het hoofd boven water te houden. In het recente verleden hebben wij over de gevolgen van de huidige energiecrisis en de gevolgen daarvan voor bv sport en cultuur al vragen gesteld waarop wij nog het antwoord moeten krijgen. Kan ieder kind straks nog sporten of wordt dat te duur? Kan de schouwburg nog overeind blijven als de energielasten gigantisch stijgen.

Voor de volledige versie kunt u op deze link klikken: Document Gouda – Motie CU Armoedebestrijding.docx – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)