Door op 4 maart 2015

Waarom de PvdA voorstander is van het plan ‘Samen onder een dak’ in de PWA Kazerne.

Inleiding

Binnenkort is er besluitvormende vergadering over de herbestemming van de voormalige PWA kazerne. Zoals u weet staat deze kazerne in Gouda Noord en is eigendom van de rijksoverheid. Zo’n 40 jaar is de kazerne in gebruik geweest door het ministerie van Defensie. Het is een enorm gebouw (13000 m2), waar naar schatting 1000 personen werkten. In 2010 heeft defensie besloten dat zij dit gebouw niet meer nodig hadden. Het staat leeg en is te koop.

Bestemming

De bestemming van de kazerne is die van gebouw voor maatschappelijke doeleinden. Dus zonder bestemmingsplanwijziging niet beschikbaar voor bijvoorbeeld woningbouw, kantoorfuncties, winkelruimte of een discotheek. Een school, een kinderdagverblijf en een gebedshuis zijn maatschappelijke functies, die – evenals een kazerne – binnen het geldende bestemmingsplan passen. Een bestemming geven aan een gebouw of een stuk grond heeft verschillende functies. Eén ervan is regelen dat gebruiksfuncties passen in de omgeving. Een tweede is zorgen dat er genoeg ruimte is om verschillende functies in de stad te kunnen huisvesten. Zo ook maatschappelijke functies. Daarbij heeft Gouda – zoals bijna elke gemeente in Nederland – te maken met leegstand. Om de leegstand te bestrijden wordt eerst gekeken of nieuwe ruimtevraag kan worden ondergebracht in leegstaande gebouwen voordat tot nieuwbouw wordt overgegaan. Dit noemen we ook wel duurzame verstedelijking.

Het plan

Door de besturen van drie maatschappelijke instellingen, een school, een medisch kinderdagverblijf en een moskee is een plan voor hergebruik van het leegstaande PWA complex gemaakt. Aan de gemeente de vraag of zij het gebouw via een bemiddelingsconstructie wil aanbieden aan deze ruimtevragers. Het gebouw komt dan niet op de markt, waar derden het zouden kunnen aankopen met een ander oogmerk dan maatschappelijke ruimtevraag of de prijs voor maatschappelijke ruimtevragers onnodig zouden kunnen opdrijven.

Wat vindt de PvdA van dit plan?

Aanpak van leegstand staat hoog op de politieke agenda. En terecht. Leegstand brengt een stad in verval. Dit staat in ons PvdA verkiezingsprogramma, maar ook in het door ons ondertekende coalitieakkoord. Daarnaast staat in het coalitieakkoord over de PWA kazerne het volgende: ‘De PWA-kazerne moet een passende maatschappelijke functie houden, bijvoorbeeld een school en/of gebedshuis.’ De PvdA vindt dus dat plek de maatschappelijke bestemming moet houden en ook beschikbaar moet zijn voor het bieden van vestigingsruimte aan maatschappelijke instellingen. Het is dan ook mooi dat drie maatschappelijke instellingen, die alle huisvestingsnoden hebben, gezamenlijk het leegstaande pand willen betrekken. Dit kan ook. De kazerne is groot genoeg. Een plan dat aan verschillende maatschappelijke doelstellingen tegemoet komt: Een school die al jaren nieuwe ruimte zoekt, een medisch kinderdagverblijf dat een geschikte ruimte nodig heeft, moskeeën die al geruime tijd hun gelovigen niet kunnen opvangen in de huidige gebouwen en samen een grote gebedsruimte zoeken.

Een plan moet uiteraard ook passen in de omgeving. In de omgeving is een cluster van maatschappelijke functies gevestigd, vooral scholen. Er was een omvangrijke maatschappelijke functie in de kazerne gevestigd. Het terrein is ook dermate groot dat er parkeergelegenheid is voor bezoekers van een functie van dit formaat. Dat was ook zo toen de kazerne in nog gebruik was. Onderzoeken wijzen uit dat de drie instellingen en hun bezoekers kunnen passen in de omgeving, evenals de kazerne dat destijds deed. De conclusie van de PvdA fractie is dan ook dat het een prima plan is, dat invulling geeft aan een leegstaand complex en een oplossing biedt voor huisvestingsproblemen van drie instellingen elders in de stad. Daarbij vinden wij het te waarderen dat de instellingen de handen ineen geslagen hebben om te komen met een plan waarin zij hun eigen ruimteambities als goede buren hebben samengebracht in een huisvestingsplan voor leegstaand complex. Samen bereik je inderdaad meer!

Bezwaren en argumenten

Niet iedereen is positief over het plan. Er is een nogal heftige discussie gevoerd door buurtbewoners en stadgenoten en anderen die niet direct in de omgeving wonen. Bezwaren moet je serieus nemen en dat is ook gedaan. Daarentegen moeten bezwaren ook serieuze argumenten zijn. Serieuze argumenten zijn argumenten die passen binnen de rechten van mensen. Wat dat betreft zijn wij erg geschrokken van sommige reacties. Reacties, die vooral te maken hebben met het plan voor het islamitisch centrum. Haatmails hebben we ontvangen. Berichten waarin mensen die het islamitische geloof belijden worden uitgemaakt voor van alles en nog wat. Het karakter van moslims zou niet deugen . Vrouwen zouden in het geloof achtergesteld worden. Er zou een haatprediker actief zijn. De volksaard van Arabische mensen zou niet in orde zijn. Het karakter van Gouda zou met de vestiging van een grote moskee verloren gaan.

In de context van recente radicaal islamitische aanslagen zijn sentimenten te begrijpen, maar mogen die niet klakkeloos op alle islamitische gemeenschappen geprojecteerd. In Gouda is al bijna vijftig jaar een islamitische gemeenschap gevestigd. Deze gemeenschap heeft zich altijd constructief getoond. Vertegenwoordigers hebben radicalisme en aanslagen veroordeeld. Zij respecteren als Gouwenaars de Nederlandse wetten en samenleving. Deze gemeenschap heeft, evenals andere geloofsgemeenschappen in onze stad, het recht om voor de geloofsuitoefening een passende ruimte te betrekken. Dit onder de condities die ook voor andere groepen, kerkgemeenschappen, gelden. Grondrecht in Nederland is dat allen die in ons land wonen, gelijk behandeld worden. Dus niet worden beoordeeld naar veronderstelde karaktertrekken, geloof of mening. Grondrecht in Nederland is de vrije keuze van geloof en het recht om dat geloof te kunnen belijden. Daar hoort ook bij dat je dat als samenleving in gelijkheid met andere groepen mogelijk maakt. Valse beschuldigingen en het vermeende karakter van mensen in de discussie betrekken treedt de rechten van een grote groep inwoners van onze stad met voeten. Wij schamen ons voor de stads- en landgenoten die dat pad zijn opgegaan in de discussie over de herbestemming van de PWA.

Artikel 1 van de grondwet is niet alleen papier. Het is aan de politiek en de Partij van de Arbeid om hier elke dag werk van te maken. Meten met twee maten past daar niet bij!

Namens de fractie PvdA Gouda, Marion Suijker, fractievoorzitter, 3 maart 2015