Antwoorden op schriftelijke vragen: Kostenstijging tarieven huwelijksvoltrekkingen en Vluchtelingenproblematiek in Nederland/Gouda

12 mei 2022

Naar aanleiding van technische vragen die wij gesteld hebben zijn er recentelijk ook de antwoorden van het college binnengekomen:

Kostenstijging tarieven huwelijksvoltrekkingen
De PvdA heeft gevraagd of de tariefstijging van een huwelijksvoltrekking in 2022 zoals in het AD van 11 mei vermeld van 266 euro naar 348 euro juist was en als het bedrag zo gestegen was, wat de oorzaak was. Wij vonden de genoemde stijging wel heel erg hoog.
Het antwoord was helder. De stijging zoals door het AD gemeld was onjuist. Het tarief is van 266 euro naar 268,90 verhoogd. Een stijging van 1,5%. Deze stijging vinden wij acceptabel en daarom zullen wij op dit onderwerp geen verder actie ondernemen.

Vluchtelingenproblematiek in Nederland/Gouda steeds groter!
Gezien de situatie in ons land en met name in Ter Apel waar er eigenlijk geen verantwoorde opvang voor asielzoekers meer mogelijk is, maakt de PvdA zich ongerust over een verantwoorde opvang van vluchtelingen. Daarom heeft de PvdA de volgende vragen gesteld:

  1. Heeft de COA boot nog plaats om mensen op te vangen? En als dit zo is om hoeveel vrije plekken gaat het dan?
  2. Als er geen vrije plekken meer beschikbaar zijn op de boot, is er dan elders in onze stad nog een opvangmogelijkheid om tijdelijk vluchtelingen te huisvesten?
  3. Als er nog plek is, waar is dat in de stad en hoeveel plekken zijn daar dan op korte termijn te verwezenlijken?
  4. Als er geen plekken meer zijn, kan het college dan regionaal bekijken c.q. in gesprek gaan met de regio wat er op korte termijn qua opvang gerealiseerd kan worden om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen in Ter Apel.
  5. Gezien de omvang van de problematiek in ons land, welke mogelijkheden zijn er om het tot stand brengen van een AZC in Gouda in een sneller tempo te realiseren dan nu in de planning staat en als dit zo is, hoe zou dit dan verantwoord gerealiseerd kunnen worden?

Wij kregen de volgende antwoorden:

  1. Nee, de maximale capaciteit is vrijgegeven.
  2. Er is elders in de stad op dit moment geen mogelijkheid om zonder ingrijpende aanpassingen tijdelijke opvangcapaciteit beschikbaar testellen.
  3. Zie vraag 2.
  4. In het frequente overleg van de burgemeesters van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt besproken welke bijdrage door wie op welke manier kan worden geleverd.
  5. De begin dit jaar gepresenteerde planning (oplevering azc begin 2025) voor herontwikkeling van het Goudse Poortgebouw was indicatief. Gelet op de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken, de langdurige leegstand en veroudering van het gebouw en de aanbestedingsregels lijkt het vooralsnog realistischer om uit te gaan van oplevering van het azc eind 2025/begin 2026. We zullen met het COA onderzoeken of er alternatieven zijn om het herontwikkelingsproces te versnellen. Uiteraard moet dit wel maatschappelijk, bouwkundig en financieel verantwoord zijn.

Gezien het feit dat er op dit moment geen andere locaties in Gouda beschikbaar zijn voor de eventuele opvang van vluchtingen, hopen wij dat dat in de regio wel het geval zal zijn, daar waar mogelijk zullen we dat blijven stimuleren. Als PvdA Gouda blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen.