Zorg voor elkaar

De PvdA wil een zorgzame Goudse samenleving waar voorzieningen zich op wijkniveau concentreren en mensen goede zorg krijgen i.p.v. bureaucratisch papierwerk.

Binnen de decentralisaties is integrale aanpak belangrijk, zo niet voorwaardelijk. De inwoners en hun zorgvragen staan centraal, niet de zorgorganisaties of -bedrijven. Alleen dan kun je tot goede uitvoering komen.

De PvdA Gouda is ervan overtuigd dat niet iedereen zelfredzaam is. De overheid moet er zijn voor mensen die het nodig hebben. Draagkracht – zowel sociaal als financieel – is daarbij het leidende principe. Eigen bijdragen zijn inkomensafhankelijk en/of worden getoetst aan het eigen vermogen.

Daarbij is het cruciaal dat verschillende betrokkenen samenwerken. De bekostiging moet instellingen en professionals prikkelen samen te werken. We vinden dat iemand die gebruik maakt van een gemeentelijke voorziening, daar iets tegenover mag stellen: iemand die een scootmobiel heeft gekregen, kan zelf mogelijk een ander helpen met het invullen van formulieren. De vraag: wat kan iemand zelf (wel) moet vanzelfsprekend worden.

Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarbij zetten we de huidige aanpak en maatregelen voort en blijven daartoe met alle betrokken organisaties en zorgvragers in gesprek. Te veel kinderen krijgen nu te zware zorg en te vaak een etiket opgeplakt. We vinden dat het consultatiebureau, het onderwijs, CJG en andere instellingen dicht bij het dagelijkse leven van kinderen, goed moeten samenwerken. Het is belangrijk dat problemen vroeg worden gesignaleerd en aangepakt. Dit voorkomt dat in te laat stadium dure tweedelijnsvoorzieningen nodig zijn. De zorg die nodig is, wordt geleverd. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.

Overheadskosten worden gelimiteerd in ruil voor langjarige afspraken, zonder telkens opnieuw aan te besteden.
Eén ding staat vast: geld voor zorg is bestemd voor de zorg. Bij de PvdA worden geen nieuwe wegen aangelegd van geld dat bedoeld is voor zorg.
We willen geen wachtlijsten in de jeugdzorg. We gaan door met de zorgmariniers en de sociaal makelaars. De Sociale Teams worden integraal georganiseerd, dat wil zeggen inclusief taken op het gebied van werk en inkomen en schulden.
Vrijwilligers zijn onmisbaar, maar ze kunnen niet alles. Vrijwilligers moeten we koesteren en niet inzetten als verkapt personeel in de zorg.
Kinderen – ongeacht hun afkomst en achtergrond – krijgen in Gouda de kans hun talenten ten volle te benutten. Daarom zetten we in op een gezond bestaan, goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke evenementen, culturele en sportvoorzieningen, goede kindzorg, uitstekend en compleet jongerenwerk en op een leven dat niet beheerst wordt door materiële zorgen.
Ook de techniek schrijdt in de zorg voort en digitalisering is binnen de zorg niet meer weg te denken. De PvdA wil alle mogelijkheden die de digitalisering biedt (zoals meer tijd voor handen aan het bed of meer tijd voor een goed gesprek en minder tijd voor bureaucratie en overhead) maximaal benutten, en dit ook via inkoop- en aanbesteding regelen.
De PvdA in Gouda blijft zich inzetten voor een toegankelijk Gouda op het terrein van gemeentelijke gebouwen, (openbaar) vervoer, infrastructuur en dienstverlening. De PvdA geeft daarmee actief invulling aan het VN-verdrag voor mensen met een beperking/handicap.