Werk

Werk geeft zelfrespect, zelfstandigheid en houdt mensen op een positieve manier betrokken bij de samenleving. Onze droom is: voor iedereen een baan.

Hierbij is zicht op een vast dienstverband de gewenste situatie. De gemeente heeft hierbij zelf een voorbeeldfunctie. De PvdA Gouda vindt dat zo min mogelijk wordt ingezet op flexwerk, geen gebruik wordt gemaakt van payroll-constructies en zicht moet zijn op een vast contract. Om de werkgelegenheid te stimuleren is samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs noodzakelijk. Goede afstemming tussen opleidingen en banen (bij ons vaak in de zorg, de maakindustrie en in de ICT) is cruciaal. De gemeente is daarbij een onmisbare schakel.

Voor Gouwenaars in de bijstand, voor Gouwenaars zonder startkwalificatie of Gouwenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zetten we alle denkbare middelen in om weer naar school te kunnen, een baan te krijgen of een zinvolle dagbesteding te hebben. We gaan door met de Stadswinkel.

De gemeente Gouda is een inclusieve arbeidsmarkt. De PvdA gaat uit van wat Gouwenaars kunnen en niet van wat ze niet kunnen. Hun talenten staan voorop, niet hun beperkingen. De PvdA blijft daarom inzetten op zogenaamde “garantiebanen” en de instrumenten voor beschermd en beschut werk en benut daarbij ons SW-bedrijf Promen.
Bij aanbestedingen, inkoop en subsidies stelt de gemeente als gunningsvereiste dat minimaal 5% van de som wordt gebruikt voor het inzetten van Gouwenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, en jongeren. De gemeente en door de gemeente gesubsidieerde instellingen geven het goede voorbeeld: 5% van het aantal arbeidsplaatsen moet worden gereserveerd voor Gouwenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De PvdA streeft naar een flinke verbetering van uitstroom uit de bijstand en een afname van de instroom door precies te weten wat Gouwenaars in de bijstand in hun mars hebben om zodoende optimaal in beeld te hebben waar de kansen op een match tussen vraag en aanbod liggen. Gouwenaars in de bijstand krijgen de kans hun talenten optimaal te benutten. Uitgangspunt is dat zij met behoud van hun waardigheid werken aan terugkeer naar het arbeidsproces. Daarbij benutten we alle (wettelijke) experimenteerruimte. We zetten daarbij ook in op “ondernemen vanuit de bijstand”. Hiermee wordt niet alleen de kans op zinvol participeren groter maar bestaat ook zicht op uitstroom uit de bijstand als (kleine) ondernemer.

Gouwenaars die een uitkering ontvangen doen graag iets terug voor de Goudse samenleving. Zij verrichten bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, verlenen mantelzorg of zetten zich op een andere manier in voor de stad. Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden, pakken we fraude hard aan.