Veiligheid

De bestrijding van criminaliteit en overlast blijft een topprioriteit, al blijft het weerbarstige materie.

Terwijl de cijfers een positieve trend laten zien, zijn er nog te veel incidenten die afbreuk doen aan de veiligheidsbeleving. Met name het aantal woninginbraken in Gouda baart de PvdA zorgen. We gaan extra geld inzetten om het aantal woninginbraken te verlagen. We starten ook met een experiment waarbij één buurt binnen een tijdskader inbraakvrij is. Zo krijgen we goed in beeld hoeveel capaciteit en geld nodig is om dit te bewerkstelligen. Op deze wijze wil de PvdA Gouda werken aan een stad die weer buiten de top-10 van onveilige steden komt.

Veiligheid is niet alleen een zaak van het stadsbestuur, politie en justitie maar van alle Gouwenaars. De PvdA is er voor om burgers meer bij de veiligheid in de wijk te betrekken. Zo is op initiatief van de PvdA “Buurt Bestuurt” geïntroduceerd in Gouda om de veiligheid in de eigen buurt te vergroten. De PvdA is er voorstander van om “Buurt Bestuurt” verder uit te rollen binnen Gouda. Voorts wil de PvdA Gouda dat het veiliger maken van huur- en koopwoningen door het aanbrengen van gecertificeerd hang- en sluitwerk wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Het uitvoerende werk zou door het erkend leerwerkbedrijf Promen uitgevoerd kunnen worden.

Nog steeds zijn Marokkaans-Nederlandse jongens (helaas vaak al op jeugdige leeftijd) oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. We zetten de lijn van grenzen stellen en perspectief bieden voort. De top-60 aanpak sluit daarbij aan evenals het Integrale Veiligheidsbeleid. De opbouwwerkers/jongerenwerkers moeten meer de straat op om jongeren op straat te ondersteunen. Wanneer zij dat niet kunnen, dienen zij deze jongeren door te verwijzen naar andere professionals zodat deze jongeren niet tussen wal en schip raken. De PvdA wil verder de samenwerking met de stadsmarinier voortzetten.

De PvdA zet de aanpak van het voorkomen en aanpakken van radicalisering in het Goudse Veiligheidsbeleid voort. De PvdA wil naast het aanpakken van jongeren die terugkeren uit het zgn. ‘kalifaat’ ook meer doen aan preventie om radicalisering tegen te gaan. Alle partners zoals het onderwijs, zorginstellingen, politie en maatschappelijke organisaties vervullen een belangrijke signaalfunctie: voorkomen is effectiever.