Sport

Bewegen is gezond en sport brengt mensen dichter bij elkaar. De PvdA Gouda vindt dat iedereen in Gouda daarom moet kunnen deelnemen aan sportactiviteiten of beweegprogramma’s.

Actieve sportbeoefening draagt bovendien bij aan een gezonde levenswijze van met name de jeugd, aan integratie van vluchtelingen en aan het tegengaan van discriminatie.

Het kindpakket op de Stadspas en de vouchers voor o.a. sport helpen kinderen van ouders met een laag inkomen om deel te nemen aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten.

De PvdA vindt dat sporten ook dichtbij in de wijk moet kunnen. Sportaccommodaties moeten effectief en efficiënt worden benut. Wij zijn dan ook een voorstander van multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties. Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding sociaal domein. Dat geldt ook voor recreatief gebruik buiten wedstrijdverband; dit uiteraard voor zover de sportclubs deze accommodaties niet zelf hoeven te gebruiken en binnen de belastbaarheid van de betrokken (kunst)grasvelden. Sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking.

De PvdA ziet graag dat de sociale functie van sportverenigingen door verbindingen met scholen, buitenschoolse opvang en welzijn wordt versterkt. De sport moet binnen het sociaal domein duidelijk zichtbaar blijven en niet als ‘sluitpost’ fungeren.

De PvdA is groot voorstander van sportstimulering en is enthousiast over buurtsport waarbij medewerkers van Sport.Gouda sportprojecten begeleiden in wijken, en daarmee kinderen naar sportverenigingen leiden. Daar willen we graag mee doorgaan. De PvdA is voorstander van het in 2017 ingestelde Sportstimulerings-fonds. Als na evaluatie blijkt dat dit fonds een positieve uitwerking heeft, moet deze subsidie ook na 2017 worden voortgezet.

Een veilig sportklimaat is heel belangrijk zodat iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. De PvdA Gouda wil dat Gouda actief bijdraagt aan de (verdere) uitwerking van het Actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”. We willen dat sportverenigingen (meer) gebruik gaan maken van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de vereniging.

Gouda ligt in een waterrijke omgeving. De PvdA pleit voor het faciliteren van het behalen van een zwemdiploma voor kinderen vanaf acht jaar die nog geen zwemdiploma hebben en die niet met gebruik van de Stadspas hun zwemdiploma kunnen halen.

De PvdA pleit voor een uitgebreid onderzoek naar de benutting van het binnen- en buitenbad, het tarievenbeleid en de voorzieningen van het Groenhovenbad.

De PvdA vindt dat er niet verder mag worden bezuinigd op sport. Deelname aan sport moet voor iedere Gouwenaar mogelijk zijn. Huurtarieven mogen alleen worden verhoogd met de jaarlijkse inflatiecorrectie. De vaststelling van de huurtarieven van (gemeentelijke) sportaccommodaties moet een verantwoordelijkheid van de gemeente blijven en niet worden overgedragen aan Sport.Gouda.

Sportverenigingen en onderwijs kunnen een talentenjacht houden in Gouda: “Talent Award” voor jongeren die zich onderscheiden op het gebied van sportcultuur.