Onderwijs

Dankzij goed onderwijs kun je kansen grijpen. Dat begint al bij de voorschoolse voorzieningen: de kinderopvang of peuterspeelzaal en bij programma’s voor kinderen met een taalachterstand.

We willen alle naschoolse activiteiten stimuleren waar jongeren extra gemotiveerd worden, zoals de Goudse Weekendschool en het faciliteren van huiswerkbegeleiding op wijkniveau. De PvdA wil dat die voorzieningen in Gouda overeind blijven. De afgelopen periode zijn goede resultaten bereikt bij de aanpak van schooluitval. Dit willen we voortzetten. We willen dat de gemeente- organisatie stageplekken en werkervaringsplaatsen biedt aan jongeren van het MBO. We vinden dat de gemeente zich actief moet inzetten voor samenwerking tussen het MBO en het bedrijfsleven om te komen tot een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met bedrijven en het MBO stimuleren we, onder andere door werkbezoeken, open dagen en speeddates, dat jongeren kiezen voor technische beroepen. Aandacht voor techniekonderwijs begint al op de basisschool. Onderwijs en arbeidsmarkt overstijgen de gemeentegrens. Daarom maken we hier afspraken over met de regio. We zetten het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voort.
De samenleving doet meer en meer een beroep op de ICT-vaardigheden van jong en oud. Om ICT-vaardig te zijn en te blijven zijn ervaring, opleiding, bijscholing en hulp noodzakelijk. De PvdA stimuleert initiatieven waarbij bedrijven samen met scholen (van PO tot MBO) de samenwerking opzoeken om inwoners digitaal vaardig te maken en te houden. Zo kunnen bedrijven samen met de scholen de curricula voor de toekomst afstemmen, maar ook in gezamenlijkheid stageplaatsen beschikbaar stellen en bijles of weekend- en avondonderwijs organiseren. Ook initiatieven waarbij bedrijven ouderenorganisaties ondersteunen in digitale vaardigheden worden gestimuleerd. De komst van een ICT-universiteit, met campus en voorzieningen, juichen we toe. We zetten in op stageconvenanten met zorgaanbieders en zorgopleidingen. De PvdA Gouda pleit voor de komst van een zorg HBO-instelling (verpleegkundigenopleiding).