Goed wonen voor iedereen

Mensen horen onafhankelijk van hun inkomen en hun leeftijd een passende woning te kunnen bewonen. Sociale woningbouw en huisvesting van jongeren en ouderen heeft blijvend de aandacht nodig.

Het uitgangspunt van 33% sociale huurwoningen op de totale woningvoorraad in Gouda bereiken we door voldoende nieuwbouw en transformatie van vastgoed. Daarnaast matigen we de verkoop van bestaande sociale huurwoningen.

We bouwen aan een stad met een divers woningaanbod: goedkope, middel dure en dure huurwoningen, en goedkope, middeldure en dure koopwoningen in gemengde wijken. Dit bevordert de instroom en doorstroming op de Goudse woningmarkt en maakt “woningcarrière” in de eigen wijk mogelijk.

In Gouda geen gated communities voor the happy few, maar leven, wonen en werken met elkaar. We bieden ruimte voor eigenbouw en initiatieven voor groepen die samen nieuwe vormen van wonen willen realiseren. Kleinschaliger bouwprojec-ten, zoals bijvoorbeeld “tiny houses” verdienen bijzondere aandacht.

Om de spreiding van sociale huurwoningen over de stad te optimaliseren en daarmee te werken aan “gemengde wijken” dient het percentage sociale huurwoningen voor de wijk Westergouwe te worden verhoogd naar 25%. We blijven investeren in wijkontwikkeling in Korte Akkeren en Gouda-Oost. Ook andere wijken vragen de komende jaren specifieke aandacht. Samen met bewoners, de politie en de corporaties willen we de leefbaarheid in Goverwelle, Oud-Achterwillens en Bloemendaal/Plaswijck verbeteren en de wijkvoorzieningen op peil houden.