Financiën

De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Financiën
De verwachting is dat de komende jaren meer financiële ruimte ontstaat, ook in Gouda. Desondanks is financiële voorzichtigheid geboden. Cruciale voorzieningen, zoals armoedebeleid, schuldhulpverlening, veiligheid en zorg blijven overeind.

In Gouda zijn de reserves weer op peil. We verwachten dat in de komende periode druk zal ontstaan op de reserve sociaal domein (gevormd uit overschotten in de programma’s Welzijn en Zorg, Werk en inkomen (met uitzondering van bijstandsuitkeringen) en uit onderdelen in de productgroep Jeugd). Hieruit moeten onverhoopte toekomstige tekorten op die onderwerpen worden gedekt. De PvdA wil dat rijksbijdragen en bestaande reserves die bestemd zijn voor zorg ook voor dat doel worden besteed en dat die reserves waar nodig worden aangevuld.

Lasten voor de burger
De PvdA blijft investeren in de basisvoorzieningen in de stad. We verwachten dat er geen ruimte zal zijn om de gemeentelijke belastingen en tarieven te verlagen. De OZB-woningen en andere lokale heffingen willen we met niet meer dan de inflatie laten stijgen.

Wanneer er voldoende financieel perspectief is, zetten we in op een structurele verlaging van de totale woonlasten voor zowel huurders als huiseigenaren.

Natuurlijk blijven we de mensen met de laagste inkomens ontzien door gebruik te maken van de mogelijkheden van kwijtschelding en gedifferentieerde tarieven.