De duurzame, groene en historische stad aan de rivier

Het moet goed wonen en verblijven zijn in onze mooie stad. De PvdA Gouda gaat voor de duurzame, circulaire, klimaatbestendige en sociale stad.

Duurzaam bouwen en wonen
Bij bouwen of verbouwen gaan we niet meer uit van gas als energiebron. De ‘nul op de meterwoning’ moet doelstelling zijn. We willen bevorderen dat zo veel mogelijk bestaande gebouwen van het gas af gaan en worden aangesloten op duurzame energiebronnen. Dit onder een stimulerende regie van de gemeente en bij voorkeur in een gebieds- of wijkgerichte aanpak in nauw overleg met eigenaren, energieleveranciers, woningcorporaties en andere eigenaren van huizen en gebouwen.

De gemeente stimuleert de inwoners zoveel mogelijk maatregelen te nemen om hun woning en leefomgeving te verduurzamen en te vergroenen en ondersteunt burger- en wijkinitiatieven met een integrale aanpak.

Er komt een duurzaamheidsinfopunt waar Gouwenaars informatie kunnen krijgen en delen over het verduurzamen van woningen en hun leefomgeving.

De PvdA Gouda wil dat Gouda mee blijft doen met het landelijke “Funderingsfonds”.

Duurzaam en circulair
Duurzaam door verder vergroenen en energiezuinige of zelfs energie neutrale gebouwen te realiseren. Circulair door grondstoffen opnieuw te benutten voordat ze afval worden en resterend afval(water) waar mogelijk in te zetten voor waardevolle producten. Klimaatbestendig door meer ruimte voor waterberging, waterafvoer en meer stedelijk groen (waar mogelijk ook op daken) tegen hittestress.

De gemeente Gouda moet binnen een jaar na de verkiezingen, in samenwerking met andere overheden, een energievisie maken waarin een verantwoordelijke ambitie voor een CO2-neutrale stad (per saldo stoot Gouda geen CO2 meer uit) wordt gesteld. Uiterlijk een jaar later moet Gouda een uitvoeringsplan hebben dat voor de komende 5–10 jaar een aantal haalbare projecten voor de productie van duurzame energie en besparing van energieverbruik vastlegt. Inwoners, bedrijven en instellingen, die een groot deel van de projecten tot stand moeten brengen, moeten een grote inbreng in de visie en het plan hebben.

De PvdA Gouda wil integraal kijken naar de leefomgeving en steeds de vraag aan de inwoners stellen wat nodig is. Daarbij is groen, gezond en duurzaam uitgangspunt. We gaan de stad verder vergroenen, onder andere door vergroting van het oppervlak openbaar groen. De focus ligt daarbij op wijken waarin dit het hardste nodig is, linten langs het water van singels, Hollandsche IJssel en Gouwe(kanaal), en door het inrichten van beweegparken. Er komt een vierde natuurspeelplek in de polder bij Stolwijkersluis.

Groen mag in de planologie en ruimtelijke ontwikkeling geen stelpost zijn, maar moet een doel op zich zijn. Aan projectontwikkelaars, bouwers, beleggers etc. die willen bouwen wordt per project aangegeven welk percentage van de ontwikkeling groen moet worden uitgewerkt. Dit kan – niet limitatief – landschappelijk groen zijn, openbaar groen, privé groen, speelruimten of bijvoorbeeld groen op daken of wanden. De verstening moet – ook door de gemeente- worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door programma’s als “Operatie Steenbreek”.

De PvdA streeft naar meer stedelijk groen en meer biodiversiteit, wil heemtuinen, buurt- en wijkmoestuinen beter bereikbaar maken en beziet de mogelijkheden van stadslandbouw. Hierbij is de inzet van een stadsecoloog van belang.

De PvdA is bereid te investeren in een betere bereikbaarheid van groene gebieden direct buiten onze gemeentegrenzen. Verduurzaming van de historische binnenstad is een bijzondere uitdaging, die vraagt om een bijzonder plan. Gouda is living lab voor de beheersing van de zakkende bodem in historische binnensteden.

De historische stad
We zijn trots op onze historische binnenstad. Om droge voeten te houden, tijdens steeds frequenter voorkomende hoosbuien, zijn extra waterverbindingen met de singels nodig. Die van de Vijverstraat-gracht met de Fluwelensingel is kansrijk, door steun van het Hoogheemraadschap Rijnland. Deze verbinding bevordert tevens het varen over Gouda ’s binnenvaarwegen.
Delen van de binnenstad en singels worden waar mogelijk verder autoluw. Parkeren gaat verder naar de randen van de stad terug bij voorkeur in parkeergarages.

Stad aan de rivier
We zetten in op het verkeersluw maken van het gebied langs de Hollandsche IJssel. Hier kan een openbare stedelijke ruimte ontstaan (boulevard) met een kwaliteit gelijk aan de Goudse Markt. Een belangrijk en kostbaar onderdeel is de lang gewenste vaarverbinding tussen Haven en rivier. Om – in optimale samenwerking met het Hoogheemraadschap – realisatie van de Havensluis, samen met de dijkverbetering voor de binnenstad, kort na 2022 mogelijk te maken dient in de komende raadsperiode een ‘spaarpot’ gevuld te worden.

De PvdA Gouda wil de mogelijkheid onderzoeken om GoudAsfalt via een voet-fietsbrug met de binnenstad te verbinden.