Bestuur en dienstverlening

De PvdA vindt dat de gemeente moet loslaten als het kan, bevorderen wat wenselijk is en optreden waar het noodzakelijk is.

Dat vergt kennis van en inzicht in de lokale samenleving. De PvdA staat al generaties met twee benen midden in de Goudse samenleving. We blijven investeren in goede contacten met zowel wijkteams en bewoners als met (PvdA)politici in Den Haag.

In alle situaties waar de burger in Gouda een beroep doet op de gemeentelijke dienstverlening vindt de PvdA, dat er blijvend meer geïnvesteerd moet worden in begrijpelijke communicatie.

Een burgerpanel gaat toetsen of brieven begrijpelijk zijn voor de inwoners. Noodzakelijk geachte veranderingen in de buurt moeten sneller gedeeld worden met omwonenden en belanghebbenden. Onnodige regels moeten worden geschrapt en uitvoering van regels moet worden vergemakkelijkt. Ondernemers en burgers moeten vergunningen digitaal kunnen aanvragen en gegevens digitaal kunnen aanpassen. Dat leidt vaak tot betere besluiten en minder bezwaarschriften. We blijven rekening houden met inwoners die geen gebruik maken van internet.

Wij vinden meer betrokkenheid van de inwoners bij het reilen en zeilen van het gemeentelijk bestuur van groot belang. Het instrument dat de raad/de griffie daarvoor gebruikt in de vorm van “Gast van de Raad”, wordt grootser van opzet.

Met Cyclus worden nieuwe afspraken gemaakt, zodat op plaatsen waar regelmatig overlast ontstaat, vaker afval wordt opgeruimd.

Op kosten van de gemeente worden desgewenst “kroonringen” voor de inzameling van plastic afval geplaatst.

De PvdA streeft niet naar een fusie met een of meer omliggende gemeenten maar is wel voorstander van een verdergaande regionale samenwerking. We blijven voorstander van om uitvoerende taken zoveel mogelijk samen te doen met andere gemeenten.

UITVOERING
Veel mensen in de stad spreken ons aan op de uitvoering van zaken. Veel ergernissen van burgers gaan over zaken die niet goed lopen. De PvdA wil daar meer aandacht aan besteden. Burgers verwachten dat de stad schoon is, verkeerslichten goed afgesteld zijn, dat ze hulp in de huishouding krijgen als dat is afgesproken en dat meldingen die burgers doen, goed doorkomen. Om die reden blijven we de uitvoering goed controleren.