Onze resultaten (periode 2010 t/m 2014)

Op deze pagina een lijst punten van wat we de afgelopen periode van de gemeenteraad vanuit het coalitieakkoord in Gouda bereikt hebben. Daar zitten onze successen  tussen, maar ook zaken die we meer of beter hadden willen doen.

Sociaal, zorg en onderwijs

 • Wij hebben niet bezuinigd op armoedebeleid. Dat houdt in dat we de armste mensen in onze stad goed hebben kunnen blijven ondersteunen om uit de schulden te komen en uit benarde posities te komen. Zie ook ons nieuwe actieplan voor mensen met een schuldprobleem: Eerder hulp bij uit de hand lopende schulden.
 • De Geld-Terug-Regeling in stand gehouden, maar wel aangescherpt zodat kinderen uit arme gezinnen, 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten toch deel kunnen nemen aan activiteiten in de maatschappij.
 • Kinderen krijgen voorrang in armoedebeleid.
 • Huishoudelijke hulp aangeboden die betaalbaar is gebleven. Tevredenheid van de mensen die huishoudelijke hulp hebben is hoog.
 • Vanaf 2015 krijgt de gemeente extra taken op het gebied van mensen helpen aan een baan en zorg. Deze taken hebben we alvast goed voorbereid want we krijgen veel op ons dak. Wat betreft jeugdzorg is dit al op orde en behoren we nu tot de 13 van de 41 gemeentes die klaar voor de veranderingen is.
 • Minder schoolverlaters en meer jongeren met een startkwalificatie.
 • Gezonde scholen en gezonde kinderen. Project “gezond gewicht” geïnitieerd. Er is een vangnetregel voor ouders die hulp krijgen als kinderen van 8 jaar nog niet hebben leren zwemmen. Er is in het verleden bezuinigd op schoolzwemmen. We willen naar schoolzwemmen blijven kijken en verbeteren.
 • Ingezet op brede school waarmee kinderen samen met onderwijs ook bijvoorbeeld sporten, muziekles en andere activiteiten kunnen krijgen: http://www.bsgouda.nl/activiteiten.html
 • Huisvesting voor scholen veilig gesteld zodat scholen de komende jaren goed gehuisvest kunnen worden. Bijvoorbeeld door gebouwen en faciliteiten te delen en een plan te maken voor achterstallig onderhoud van schoolgebouwen.
 • De twee bibliotheken zijn samengevoegd tot één bibliotheek op maximaal een kwartier fietsen voor iedereen in Gouda. Dat heeft structureel een bezuiniging opgeleverd met een nieuwe moderne bibliotheek met extra faciliteiten zoals werkplekken, ontmoetingsruimten. Wel hebben wij bij dit besluit destijds onze zorgen geuit voor leegstand oude centrale bibliotheek .

Werk, economie en financiën

 • Gemeente geeft het goede voorbeeld: We hebben werknemers met een arbeidsbeperking in de eigen huishoudelijke dienst.
 • Bedrijven die werk doen voor gemeente moeten als tegenprestatie mensen met een arbeidsbeperking werk geven.
 • Eerlijke verruiming van koopzondagen waarbij rekening is gehouden met wensen van kleine en grote ondernemers, en bewoners. Bewust niet álle zondagen open omdat dit niet door alle ondernemers en bewoners als positief ervaren werd.
 • Er zijn geen maatschappelijke instellingen omgevallen, ook niet na forse bezuinigingen.
 • De ontwikkeling van de spoorzone is in gang gezet en trekt al nieuwe bedrijven aan om onze stad ook te laten ontwikkelen. Technolution heeft daar een gebouw en het nieuwe Huis vd Stad is binnen budget opgeleverd, zoals twee raadsperiodes geleden in 2005 besloten door alle partijen in de gemeenteraad. De nieuwe bioscoop is gerealiseerd met garantstelling gemeente.
 • Hoge inkomens aangepakt bij bedrijven en organisaties die gesubsidieerd worden door de gemeente.
 • Om structureel te bezuinigen zwembaden verplaatste naar nieuw zwembad. Dit was vóór 2010 al besloten, maar het project is financieel met voordeel gerealiseerd. Structurele bezuiniging maar wel meer zwemwater. Wel nog zorgen over toegankelijkheid en hebben daar ook vragen over gesteld.

Leefbaarheid, wonen en bouwen

 • Extra ingezet op Gouda Oost en Korte Akkeren. Het Nelson Mandelacentrum is gerealiseerd in Gouda Oost en de bouw van het wijkcentrum in Korte Akkeren is gestart.
 • Integraal veiligheidsbeleid dat in 2001 is gestart goed doorgezet: We stellen grenzen aan raddraaiers. De stadsmarinier doet goed werk. We hebben cameratoezicht. De net gestarte Top 60 aanpak voor de zwaarste veelplegers toont positieve eerste resultaten.
 • Manier opgezet om woningen naar keurmerk Veilig Wonen te vormen. Hiermee zijn gemeente, politie Mozaiëk en Promen bij elkaar gebracht om tegen aantrekkelijke voorwaarden de veiligheid van woningen te verbeteren.
 • Aanleg van extra rotondes en stoplichten vervangen zodat verkeersdoorstroming verbetert.
 • Om overlast van vrachtwagens over de Joubertstraat een verbod voor elkaar gekregen. Vrachtwagens zijn verplicht een alternatieve route te volgen. Hoewel dit is goedgekeurd door de gemeenteraad, vragen wij de wethouder hier in de praktijk meer werk van te maken want er word niet goed gehandhaafd.
 • Bewoners omgeving Emmastraat geholpen met contact gemeente nadat huizen waren beschadigd ivm sloop in de buurt.
 • Er is te weinig aandacht voor leegstand en woningbouw geweest. We hebben wel afgesproken om tot een woonvisie te komen. In deze woonvisie staat hoe Gouda de komende jaren met woningbouw om gaat. De verantwoordelijke wethouder moet hier nog op terug komen.
 • De woningnood is ons bekend. Door de kern van de crisis waar we deze afgelopen vier jaar mee te maken hebben gehad is, was er weinig geld om hier beweging in te krijgen. Dat zorgde voor vertraging bij het oplossen van dit probleem. De komende periode heeft dit onze prioriteit. Eén van onze actieplannen hiervoor: Betere huisvesting voor jongeren en studenten.
 • Voorstel aangenomen waarmee een coffeeshop die voor verkeers- en parkeeroverlast zorgt buiten het centrum te plaatsen op een plek die goed te overzien is en geen verkeersoverlast geeft voor bewoners.
 • De gemeente heeft tegenslagen gehad door waardedaling gemeentegrond en leegstand monumentale panden van de gemeente zelf. De komende periode heeft leegstand (zowel gemeentelijk als panden niet in eigendom van gemeente) voor ons dan ook prioriteit.

Ad-hoc problemen bewoners oplossen

 • We hebben 1 op 1 met bewoners veel vragen op kunnen lossen. Mensen geholpen die vragen hadden of door de gemeente van kastje naar de muur worden gestuurd. Op basis van deze contacten bijvoorbeeld kunnen helpen bij uitbundige sloop achter Emmastraat, zorgen dat coffeeshops ook buiten singel mogen om verkeersoverlast voor bewoners te voorkomen en vrachtwagenoverlast Joubertstraat en meerdere verkeersveiligheidsvraagstukken.
 • We hebben een ombudsteam: https://gouda.pvda.nl/ombudsteam/
 • We doén al veel met ons ombudsteam. Maar wij vinden dat dat nog beter kan. We zouden graag duidelijker, en periodiek laten weten welke punten wij gedaan hebben en welke punten wij op gaan pakken.