Vaste contracten voor vast werk, ook bij Cyclus

29 november 2017

Het college van B&W heeft afgelopen woensdag, samen met de directeur van Cyclus, de heer Krapels, de inhoud van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente Gouda en Cyclus NV gepresenteerd. Het college heeft de intentie de DVO half december te ondertekenen.

De presentatie is voor onze fractie aanleiding geweest in het kader van wensen en bedenkingen, een tweetal wensen in te dienen. De betrokken wethouder kan hierop reageren. Afhankelijk van het antwoord zullen wij het onderwerp al dan niet agenderen in de gemeenteraad.

Het gaat ons om het principiële standpunt dat vast werk moet worden gedaan door werknemers met vaste contracten. Dit principe wordt door het college erkend (toezegging 303) en het uitgangspunt is in de gemeentelijke organisatie ook al in voldoende mate geland. In de nu voorliggende DVO was hier nog geen rekening mee gehouden. Dat proberen we te repareren.

“Vaste contracten voor vast werk, ook bij Cyclus”.

De volgende tekst in inmiddels bij de griffie ingediend:

 • De directeur van Cyclus heeft in de raadsbijeenkomst van 22 november 2017 gemeld dat Cyclus met betrekking tot de inzet van personeel een “flexibele schil” van 20% hanteert. Dit houdt in dat 20% van het personeel wordt ingehuurd bij uitzendbureaus, te weten: Tempo Team en Luba. De 20% bestaat uit beladers, de vuilnismannen die de vuiniswagens beladen. De directeur van Cyclus legde desgevraagd uit dat dit beleid is ingegeven door de behoefte aan flexibilitiet en omdat beladers van vijftig jaar en ouder niet meer mee kunnen in het gevraagde tempo. Vanuit dat perspectief ligt de keuze voor Tempo Team dan natuurlijk voor de hand.
 • De werkzaamheden van de beladers zijn te kwalificeren als “vaste werkzaamheden”. Zonder beladers blijft het huisvuil staan.
 • Dit beleid valt onder de noemer van payroll-constructies en leeftijdsdiscriminatie.
 • De DVO wordt beschouwd als een inbesteding, omdat de Gemeente Gouda aandeelhouder is van Cyclus N.V.. In het aanbestedingsrecht is dan sprake van de quasi-inbestedingsexeptie.
 • Het staat buiten kijf dat toezegging 303 van wethouder Tetteroo op deze situatie van toepassing is: Meer baanzekerheid. Wethouder Tetteroo zegt toe dat binnenkort het SROI beleid wordt herijkt. Binnen dit gebied zal het college bevorderen dat de norm die wij binnen de gemeentelijke muren hanteren in het kader van payroll/flexwerk ‘vaste contracten voor vaste werkzaamheden’ ook wordt gehanteerd voor werkzaamheden die vanuit gemeentewegen subsidiëren/inkopen bij derden, bijvoorbeeld in het kader van de thuiszorg.
 • De toezegging 303 gaat zelfs verder dan hier als gevolg van de inbesteding van toepassing is. De gemeente geeft in wezen zichzelf een opdracht.
 • Wij stellen het zeer op prijs dat wethouder de Laat, die ook verantwoordelijk is voor personeel en bedrijfsvoering, dit standpunt binnen de gemeentelijke organisatie voortvarend heeft aangepakt en dat dit tot goede resultaten heeft geleid.
 • In de DVO is met Cyclus niet afgesproken welke CAO van toepassing is voor ingehuurd personeel.
 • Wethouder de Laat heeft medegedeeld dat de besparing die door de nieuwe overeenkomst met Cyclus bereikt is wordt veroorzaakt door de omstandigheid dat nu marktconforme tarieven worden gehanteerd. Dit voordeel zou dus ook bij andere aanbieders zijn bereikt, waar bij andere aanbieders nog steeds sprake zou zijn van een redelijke winstmarge. Dit biedt ruimte om dubieuze constructies te vermijden.

Wensen :

 1. Zie af van payroll-constructies en flexwerken. Regel in de DVO dat vaste werkzaamheden worden gedaan door werknemers met vaste contracten, zoals door het college is toegezegd. Verbied payroll-contructies, flexcontracten en aanverwante uitwassen.
 2. Regel in de DVO dat bij niet vaste werkzaamheden, die door uitzendkrachten moeten worden verricht, de juiste CAO wordt toegepast.

Peter den Boer, PvdA Gouda