Stand van zaken moties Parkeermaatregelen en tariefstelling binnenstad

23 september 2021

In 2020 hebben we diverse moties ingediend rondom het parkeren en de tariefstelling rondom het parkeren in de binnenstad van Gouda. Door de Corona pandemie hebben we nog onvoldoende inzicht gekregen in de gevolgen. Het college heeft ons afgelopen week door middel van een notitie op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Hieronder geven we kort weer wat de stand van zaken van beide moties is.

Motie CDA, PvdA en CU aangaande het monitoren en evalueren van parkeermaatregelen in onze binnenstad

Door de corona pandemie daalde het bezoek tot een minimum. Omdat de gevolgen van de pandemie naar verwachting nu ten einde lopen, is het de vraag of en in hoeverre de parkeervraag zich herstelt in vergelijking tot de situatie voor maart 2020. Daarom is het onderzoek vertraagt en zal het college het onderzoek aangaande de parkeerdruk en trends als alle corona maatregelen zijn ingetrokken (en dat is nu het geval) uitvoeren en de raad daarover informeren.

Zie de motie en het memo van het college, door hier te klikken.

Motie PvdA (mede ondertekend door CU, GBG en SP) aangaande tariefstelling in combinatie met goed verwijssysteem om onze binnenstad autoluw te maken

In het vastgestelde verkeerscirculatieplan wordt uitgebreid stil gestaan bij het creëren van een autoluwe binnenstad. Om dat te bereiken worden nu voorstellen uitgewerkt waarvan een participatietraject met deelname van belanghebbenden deel uitmaakt. De raad zal over de uitkomsten geïnformeerd worden.

Zie de bijgevoegde motie en het memo van het college, door hier te klikken.