PvdA zorgt voor meer vuurwerkvrije zones in Gouda en zet te lange aanrijdtijden voor Goudse brandweer hoog op de agenda

24 oktober 2022

In de besluitvormende raadsvergadering van 19 oktober stonden een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda.

Vuurwerkvrije Zones
Allereerst was daar het voorstel van het college om de aanpak van de jaarwisseling hetzelfde te houden als afgelopen jaar. De PvdA was echter van mening dat er wel degelijk een aanpassing nodig was, namelijk het uitbreiden van de vuurwerkvrije zones rond zorginstellingen en het Groene hart ziekenhuis. Wij hadden diverse geluiden gehoord dat daar duidelijk behoefte aan was. Dit bleek ook uit de reacties van het Groene Hart Ziekenhuis en een aantal zorginstellingen, met name Irishof, Prinsenhof en Savelberg. Deze instellingen wilden allen graag een vuurwerkverbod in hun directe omgeving.

Onze motie (in samenwerking met SGP en PvdD) die ertoe oproep om het aantal verplichte vuurwerkvrije zones voor deze jaarwisseling daartoe uit te breiden haalde gelukkig een ruime meerderheid (zie afbeelding hieronder). RTV Gouwestad besteedde hier uitgebreid aandacht aan dit onder. Klik hier om het artikel op RTV Gouwestad te openen.

Aanrijtijden Brandweer
Als tweede belangrijk punt stond het onderwerp “Wensen ten aanzien van op te stellen Regionaal Beleidsplan 2024-2027 van Veiligheidsregio Hollands Midden” op de agenda

Uit het bij dit onderwerp behorende stukken bleek dat de aanrijdtijd van de brandweer in een gedeelte van Gouda Oost te lang was. Daarom maakten wij ons grote zorgen omtrent de mogelijke gevolgen van een te lange aanrijdtijd door onze brandweer.

Wij vonden het om die reden van het grootste belang dit onderwerp heel nadrukkelijk onder de aandacht van de regio te brengen om zodoende hopelijk op zo kort mogelijke termijn deze gevaarlijke situatie op te lossen.

Daartoe hebben wij (samen met de VVD) een amendement gemaakt om aan het besluit toe te voegen dat dit probleem zo spoedig mogelijk moet worden opgelost. De portefeuillehouder was erg blij met ons initiatief om dit probleem extra onder de aandacht te brengen. Het amendement werd unaniem in de raad aangenomen. Alle partijen onderkenden daarmee het belang van het door ons met nadruk op de agenda gezette probleem van de te lange aanrijdtijd in een gedeelte van Gouda Oost.

Hieronder de tekst die wij middels het amendement aan het besluit hebben toegevoegd:

Wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel Wensen ten aanzien van het opstellen Regionaal Beleidsplan 2024-2027 van VHM, als volgt:

Toevoegen aan het besluit punt 2.i Geef urgentie aan het zo spoedig als mogelijk realiseren van een (minimaal) voldoende-beoordeling voor aanrijdtijden van de brandweer conform art. 3.2.1. Besluit veiligheidsregio’s en het dekkingsplan van de VRHM voor de gehele gemeente Gouda, in het bijzonder voor het gebied Gouda-Oost dat nu onvoldoende wordt beoordeeld.

Dit amendement is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.