9 juli 2014

PvdA over wonen, wijken, buurten en wijkteams

Marion Suijker in haar bijdrage aan het debat over de kadernota in de gemeenteraad:

Mensen wonen in wijken, buurten en straten. In onze visie is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun sociale netwerk functioneren. Sociale cohesie is belangrijk. De taken die er naar de gemeenten komen in 2015 op het gebied van jeugdzorg en wmo zijn fors. Ook de bezuinigingen. Wij willen dat deze bezuinigingen zoveel mogelijk gevonden worden door vermindering van bureaucratie, vermindering van overhead en dat we ons geld niet besteden aan hoge salarissen van bestuurders van het maatschappelijk middenveld. De nieuwe regelgeving biedt kansen voor maatwerkoplossingen voor mensen. Dit betekent soms ook kiezen voor kleinere organisaties, die wellicht minder goed zijn in de aanbestedingen en het papierwerk, maar wel goed uitvoeren. En daar gaat het om. Wij vragen u hier uitdrukkelijk op te letten.

Wijkteams spelen hierbij ook een rol. Zij mobiliseren juist die vrijwilligers in de wijk en die sociale cohesie. In klassieke zin zijn de wijkteams de oren en ogen van de bewoners van de wijk. Wat leeft er en waar heeft een wijk behoefte aan. Zij vertolken dat richting organisaties, waaronder de gemeente. Sommige wijkteams hebben zich echter ontwikkeld tot aanbieder van wijkwelzijnsachtige activiteiten. Zij doen activiteiten op het gebied van sociale cohesie, vaak met vele vrijwilligers. Dit werk is belangrijk, juist nu. Dat vindt iedereen. De Partij van de Arbeid wil helemaal niet dat de wijkteams worden afgeschaft of zichzelf afschaffen. Wij willen juist goede dingen en activiteiten behouden.

Kijk met elkaar hoe dat kan en welk budget hierbij het meest passend is. Er wordt bezuinigd op het 2 euro budget. Dat vinden we passend. Maar tegelijkertijd komen er miljoenen naar de gemeenten toe op het gebied van sociaal domein, waarbij sociale cohesie, wijkgericht werken en eigen netwerk belangrijke uitgangspunten zijn.
Wij willen het college oproepen om op korte termijn –binnen de financiele kaders- met de wijkteams tot oplossingen te komen, opdat het goede behouden kan blijven in de wijken en buurten. Waarschijnlijk zullen deze oplossingen niet voor elke wijk hetzelfde zijn en mogelijk zal een ingroeimodel een oplossing kunnen bieden. Wij willen het college vragen om dit voorstel voor de begrotingsbehandeling naar de raad te zenden. Wij hopen op dit gebied een toezegging van het college.