6 oktober 2016

PvdA Gouda onderschrijft oproep tot versterking Defensie

door Wim Sonnemans (oud-bestuurslid PvdA Gouda en lid PvdA-Netwerk Defensie)

Het PvdA-bestuurdersnetwerk dringt er in een bijdrage voor het nieuwe PvdA-verkiezingsprogramma (zie https://rwolvers.home.xs4all.nl/Artikelen/bijdrage%20verkiezingsprogr%20bestuurdersnetwerk.pdf) op aan te voorzien in een passend budget voor de krijgsmacht. De Goudse PvdA onderschrijft dit pleidooi mede op grond van een Politiek Café over Defensie en internationale solidariteit. Het is nu zaak de op het laatste partijcongres aangenomen “Van waarde”-moties met dezelfde strekking daadwerkelijk te laten landen in het PvdA-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2017. Ieder partijlid kan daarvoor rechtstreeks zijn stem laten gelden op weg naar en tijdens het partijcongres van januari 2017.

Politiek Café

Op de stormachtige avond van 8 februari 2016 vond het Politiek Café over Defensie en internationale solidariteit plaats.
Geen alledaags onderwerp voor onze Goudse afdeling waar we het meestal hebben over gemeentepolitiek. Maar in de aanloop naar het partijcongres van 13 februari over het rapport Van Waarde was internationale solidariteit een van de onderwerpen voor het PvdA-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017. Alle reden om als afdeling mee te denken over de standpuntbepaling van onze Goudse congresafgevaardigde.
Angelien Eijsink (Tweede Kamerlid PvdA) legde uit dat de PvdA bij defensie vooral keek hoeveel hierop bezuinigd zou kunnen worden. Dit deed afbreuk aan sociaaldemocratische idealen zoals internationale vrede, veiligheid en solidariteit. Defensie is immers van waarde wegens de onmisbare bijdrage aan een stabielere wereld zonder dreiging van (militair) geweld. Dit om mensen ook in arme landen beter in hun bestaan te laten voorzien en vluchtelingencrises in Europa te helpen voorkomen. Bovendien verdienen militairen en burgerambtenaren van Defensie alle politieke steun voor eerlijke arbeidsvoorwaarden bij hun zware taken met gevaar voor eigen leven.
Geld voor defensie is doelmatiger besteed als we in EU-en NAVO-verband afspraken maken over een Europese onderlinge taakverdeling en samenwerking. Dat is hard nodig, zo betoogde Harry van den Bergh (voormalig internationaal secretaris en oud-Kamerlid PvdA) als lid van de Initiatiefgroep van het Manifest ‘Het Nederlandse veiligheids-en defensiebeleid: een herwaardering is nodig’. Zo nemen de Russische dreiging in oostelijk Europa en de instabiliteit in het Midden-Oosten en noordelijk Afrika gevaarlijke vormen aan. Defensie is een vorm van verzekering om de bescherming van onze vrijheid en welvaart op peil te houden.

defensie
Gouds Politiek Café over Defensie en internationale solidariteit (foto: Wim Sonnemans)

Moties voor partijcongres februari 2016.

In een motie voor het congres pleitte PvdA-Netwerk Defensie (met steun van PvdA-Gouda en andere partijafdelingen) ervoor dat de PvdA zich als sociaaldemocratische partij sterk maakt voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht binnen de 3D-aanpak (development-diplomacy-defense), die geldt als Nederlandse succesformule. Op voorstel van de Goudse Van Waarde werkgroep was hierbij onderstreept dat de inzet van de krijgsmacht bij voorkeur plaats vindt binnen volkenrechtelijk mandaat.
De motie was door het partijbestuur voorzien van het preadvies ‘overnemen’ en heeft op het congres de eindstreep gehaald. Zo heeft PvdA-afdeling Gouda actief bijgedragen aan een omslag in het PvdA-denken over defensie.

Draagvlak leden onmisbaar voor PvdA-verkiezingsprogramma

Angelien Eijsink wees er in het Goudse Politiek Café op dat draagvlak onder de partijleden de hoeksteen is voor de daadwerkelijke vertaling van de door het partijcongres aangenomen “Van waarde”- moties naar het nieuwe PvdA-verkiezingsprogramma. Tegenwoordig kan ieder lid daarvoor rechtstreeks zijn stem laten gelden op weg naar en tijdens het partijcongres van januari 2017.

De bijdrage van het PvdA-bestuurdersnetwerk voor het nieuwe PvdA-verkiezingsprogramma over het belang van Defensie behelst behalve internationale vrede, veiligheid en solidariteit ook innovatie, ontwikkeling en werkgelegenheid in eigen land. Dit komt aan de orde in een bijeenkomst van PvdA-Netwerk Defensie op maandag 7 november a.s. met als gastspreker de minister van Defensie, mw. J.A. Hennis-Plasschaert. Belangstellende partijleden zijn van harte welkom; graag aanmelden bij Marijke Moonen (m.moonen@tweedekamer.nl) vóór vrijdag 4 november 12.00 uur onder vermelding van lidmaatschapsnummer.