23 september 2016

Persbericht nieuw college B&W

Gisterenavond (donderdag 22 september 2016) hebben de onderhandelende partijen een akkoord bereikt op de inhoud van een beknopt actieprogramma. Het programma – dat betrekking heeft op de periode tot aan de gemeenteraads-verkiezingen in 2018 – bestaat uit een beperkt aantal punten en is aanvullend op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’ en de eerder aan de raad aangeboden Kadernota 2017-2020.

Opdat de stad zo snel mogelijk weer over een college kan beschikken, wordt een aantal vervolgstappen tegelijkertijd gezet. Dat betekent dat de komende dagen:
– de opvatting van de burgemeester gevraagd wordt conform de Gemeentewet.
– de consultatie van achterbannen / lokale afdelingen van de politieke partijen die betrokken zijn bij het akkoord plaatsvindt.
– de screening van de kandidaat-wethouders uitgevoerd wordt.

Wanneer deze stappen zijn gezet, hoop ik dat het lukt om de raad het actieprogramma en de portefeuilleverdeling uiterlijk op 29 september a.s. via de griffie toe te sturen.
Het is vervolgens aan het Presidium om de raadsvergadering in te plannen waarin het actieprogramma aan de orde kan komen en de benoeming van de wethouders op de agenda kan staan.
De burgemeester wordt – voordat een en ander met de raad gedeeld kan worden – in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen te geven over het overeengekomen actieprogramma.

Er is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling van de zes kandidaat-wethouders die samen 5,4 FTE zal zijn. De kandidaat-wethouders van D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks hebben al eerder een integriteitsscan gedaan; de kandidaat-wethouders van ChristenUnie en CDA worden komende week gescreend.

Voor de ChristenUnie is mevrouw C.P. (Corine) Dijkstra de kandidaat-wethouder; voor het CDA is dit de heer J.W. (Jan-Willem) van Gelder.

“De onderhandelingen zijn stevig geweest op de inhoud, maar in een zeer constructieve sfeer verlopen. De wil om er gezamenlijk uit te komen met de zeven partijen die deze coalitie steunen, heeft tot een positief resultaat geleid. Het is goed dat de stad daarmee weer op een voltallig stadsbestuur kan rekenen.”

Roland van Schelven, formateur

PS: het afdelingsbestuur van de PvdA Gouda maakt u nogmaals attent op onze Algemene Leden Vergadering van maandag 26 september a.s. om 20.00 uur in het Verzetsmuseum, waar de vorming van het nieuwe college van B&W uiteraard op de agenda staat.
Gerrit Schinkel – afdelingsvoorzitter