17 mei 2015

Open brief aan burgemeester over Bed, Bad en Brood

Gouda, 4 mei 2015

Betreft: open brief aan de burgemeester van Gouda

 

Geachte burgemeester Schoenmaker,

Op 22 april jl. maakte het kabinet haar Bed-Bad-Brood-akkoord bekend rondom het asielbeleid in Nederland. Dit akkoord heeft veel reacties en onzekerheid opgeleverd in de samenleving, ook in Gouda. Met deze brief willen wij onze zorgen uiten en om verduidelijking vragen over het beleid in Gouda.

Op korte termijn is duidelijkheid nodig uit Den Haag over de uitwerking van het BBB-akkoord voor gemeenten. Met name omdat er gesproken wordt over sancties wanneer ongedocumenteerden een Bed-Bad-Brood regeling aangeboden krijgen.

Wij willen u daarom vragen om duidelijkheid over de volgende zaken:

  • Wat de consequenties zijn van het BBB-akkoord voor Gouda en de mensen in Gouda die ongedocumenteerd zijn?
  • Onderschrijft u de reactie van de VNG?
  • Is Gouda betrokken bij de flitspeiling, zo ja wat was uw mening? Zo nee, wat zou uw mening zijn geweest?
  • Bent u van mening dat in Gouda gezorgd moet worden voor BBB en indien sancties worden opgelegd vanuit het rijk aan de gemeente, wat zijn de consequenties van die (financiële) sancties voor gemeente Gouda en instellingen die werken binnen Gouda?

We hechten aan een goede samenwerkingsrelatie met het rijk om een goede, humane en sluitende asielaanpak te bereiken. Daarin zijn noodopvang en begeleiding om te werken aan het  perspectief op terugkeer of indien niet mogelijk (tijdelijk) verblijf in Nederland een belangrijke voorwaarde.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid en als onderdeel van de gemeentelijke zorgplicht in het kader van de WMO om in de meest basale menselijke behoeften te voorzien. Daarom roepen wij u op om als burgemeester van Gouda pal te staan voor de bescherming van menselijke waardigheid.

 

In afwachting van uw reactie,

ChristenUnie Gouda

Socialistische Partij Gouda

Partij Van de Arbeid, afdeling Gouda

G. Schinkel, voorzitter

VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord

Esther van Zutphen, coördinator locatie Gouda

Zorgvragers Organisatie GGZ MH

Petra van Buren, Directeur

Aart Jongejan, straatadvocaat

Werkgroep kerk & vluchteling PKN Gouda

Heike Blok, coördinator

Diaconaal Consulent PKN Gouda

Joyce Schoon

Stichting 21 Maart Gouda

Amnesty International, groep Gouda