Nieuwe Goudse Coalitie, met de PvdA, presenteert bestuursakkoord 2022-2026

22 juni 2022

Wij zijn erg blij met en trots op het bereikte akkoord op hoofdlijnen dat nu voor ligt. Het bestuursakkoord ‘Geef Gouda Door’, is hier te openen.

Het akkoord getuigt van een gedurfde aanpak op tal van gebieden. De vernieuwende aanpak zoals in hoofdstuk één en twee omschreven vinden wij zeer positief! In deze hoofdstukken staan de nieuwe omgangsvormen tussen raad en college en de drie goed gekozen raadsbrede onderwerpen waarvoor de raad zelf aan zet is.

Het akkoord geeft ook goed de verkiezingsuitslag weer. De kiezers in onze stad wilden duidelijk een meer progressieve en groene koers.

Onze partij is trots op het feit dat in dit akkoord veel van onze wensen daadwerkelijk gehonoreerd zijn. We kunnen daarmee veel beloftes uit ons verkiezingsprogramma waar maken. Wij noemen hieronder de onze toppers:

  • Blijven bouwen: voortzetting van de aanpak van de woningnood. De woningnood blijven wij aanpakken met de percentages 33 % sociale huur stadsbreed en 20% gereguleerde middeldure huur/(en) betaalbare koop. Niet veel gemeenten in ons land pakken dit probleem zo grondig en structureel aan! In dit kader is het het vermelden waard dat er zes miljoen beschikbaar komt voor versnelling woningbouw en één miljoen in een buurtfonds t.b.v. buurtontwikkeling! Hiermee kunnen weer honderden extra sociale huur/betaalbare woningen worden gebouwd.
  • Aandacht voor armoede. Wij zijn bijzonder tevreden met de extra aandacht voor het armoedebeleid, de grens  wordt opgetrokken naar 130% van de bijstandsnorm. Zodoende vallen veel extra huishoudens onder het bereik van het armoedebeleid.
  • Huiswerkbegeleiding structureel in beleid. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in goede zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Daarom zijn we blij dat huiswerkbegeleiding structureel in het armoedebeleid wordt opgenomen.
  • Ruimere Rotterdampas: 50 euro voor volwassenen met een laag inkomen. Met de Rotterdampas kunnen gezinnen met een laag inkomen al leuke dingen doen in Gouda, gratis of met korting. Voor kinderen tot 17 jaar zijn er daarnaast tegoeden. Dit breiden we uit zodat iedere volwassene met een inkomen tot 120% bijstandsnorm vijftig euro tegoed op de Rotterdampas ontvangt.
  • Voorkomen en vroegsignaleren: inzet om schuldhulpverlening te voorkomen. Er komt extra inzet op het tijdig voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terechtkomen (vroegsignalering) door daar meer middelen en menskracht op in te zetten. Daarnaast zetten we extra menskracht in om de basisschuldhulpverlening zeker te stellen voor de mensen die hier gebruik van moeten maken.
  • Groener Gouda: 2 miljoen in het Groenfonds. We verdubbelen onze inspanningen op het gebied van groen en het aantal vierkante meters groen. De extra aandacht voor groen wordt betaald middels b.v. twee miljoen in het Groenfonds.
  • Aandacht en adaptatie: 5 miljoen voor het klimaatfonds en geld voor klimaatadaptatie en een isolatieprogramma. Extra aandacht voor het klimaat middels bijvoorbeeld 5 miljoen in een nieuw te creëren revolverend klimaatfonds en extra geld voor klimaat-adaptatie en een isolatieprogramma.
  • Eerlijke energietransitie: door een betaalbare transitie voorkomen we energieongelijkheid. De energietransitie houden we betaalbaar voor iedereen en zo voorkomen we (energie)ongelijkheid. Hiervoor zal extra geld ter beschikking zal komen in de komende vier jaren. Ook is er geld voor de verduurzaming van corporatiebezit.
  • Geld voor geletterdheid: middelen voor de bestrijding van laaggelettersheid. Versterking van de bestrijding laaggeletterdheid inclusief extra taalonderwijs waarvoor 4 jaar lang extra middelen ter beschikking worden gesteld.
  • Inclusie op alle beleidsterreinen. We gaan door met de uitvoering van de Lokale Inclusieagenda. Dit doen we in samenwerking met onder andere de Regenboogalliantie en de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking.

We zijn trots op onze hoogtepunten, maar wanneer u het gehele coalitieakkoord  leest, zult u nog veel meer PvdA-gedachtengoed tegenkomen, zoals de komst van een AZC, brede toegankelijkheid en het terug brengen van de menselijke maat in de uitvoering. Ook willen we de mogelijkheden van GoudaPot vergroten en maken we werk van de uitvoering van het Sportakkoord met speciale aandacht voor bewegingsonderwijs.

Rogier Tetteroo ​lijsttrekker PvdA
Max de Groot ​​fractievoorzitter PvdA
Fractie PvdA