Inbreng van de PvdA bij de Algemene Beschouwingen op 10 november

11 november 2021

Wij zijn erg blij dat er nu licht aan het einde van de tunnel schijnt. Er kan gelukkig geïnvesteerd worden in onze stad!

Wonen en wijkontwikkeling
T.a.v. de plannen omtrent wonen kunnen wij aangeven uiterst tevreden te zijn met de plannen van het college. Talrijke nieuwbouwprojecten (zoals b.v. de Spoorzone) zijn in gang gezet, in aanbouw of in oplevering.  In Westergouwe gaan we van 10 naar 20 % sociaal.

Goed dat er door het college in de Woonvisie op is ingezet om de ondergrens van 59 los te laten zodat er ook bij kleinere aantallen woningen over sociale woningbouw gesproken kan worden.

Ook het principe van dubbelgrondgebruik ondersteunen wij!

Het feit dat er nu op voorstel van de coalitie incidenteel een investering van 4 ton voor versnelling woningbouw en 8 ton voor het wijkontwikkelingsfonds gedaan worden, stemt ons tot grote tevredenheid! Wij vragen het college dit nader uit te werken. Er zijn namelijk genoeg buurten die onze aandacht verdienen

Wij vinden het van belang dat bewoners meepraten over hoe hun buurt moet worden aangepakt. In Korte Akkeren liggen daartoe b.v. mooie nieuwe kansen op de invulling van de voormalige Jan Ligthart  school.

Sociaal
Het zou een goede zaak zijn om in de komende vier jaren tot het structureel ophogen van het armoedebudget voor b.v. de toegankelijke huiswerkbegeleiding en bijles te komen. Door meer kansen op onderwijs te bieden worden de kansen op een bestaan zonder armoede vergroot.

Wij zijn blij dat de Woonzorgvisie is aangenomen en zouden het college willen vragen om in het kader van de invulling daarvan in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om op basis van vrijwilligheid het doorstromen van ouderen naar beter geschikte betaalbare woonruimte te bevorderen.

De schuldhulp gaat stukken beter, maar wat ons betreft zou vroeg signalering dat nog kunnen verbeteren. Welke ervaringen heeft het college hierin?

Vanuit het COA ligt er een verzoek bij onze raad. De PvdA zal daar serieus naar kijken gezien het enorme tekort dat er is en het feit dat net als andere gemeenten Gouda ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.

Onderwijs
Laaggeletterdheid – De laaggeletterdheid in onze gemeente is een grote opgave. De PvdA accepteert dit niet. De PvdA wil daarom investeren in “Laaggeletterdheid” om het aantal laaggeletterden in onze gemeente structureel te verminderen. Ook willen wij de inburgering via het Taalhuis zoveel mogelijk stimuleren. Wij zijn dan ook erg verheugd over het voorstel om een ton voor het Taalhuis beschikbaar te stellen.

Emancipatie – De veiligheid om jezelf te kunnen zijn in onze stad vinden wij van groot belang. Het feit dat lhbtiq+ jongeren zich in onze stad niet altijd veilig kunnen voelen (zelfs in het onderwijs), baart ons grote zorgen. Wij zullen bij misstanden aan de bel blijven trekken

Corona – De impact van Corona gaat voorlopig niet weg. Met name de horeca en de cultuursector zitten nog lang niet op hun oorspronkelijke capaciteit. Wij zouden er dan ook voor willen pleiten dat de vergrootte terrassen op en rond de markt voorlopig gehandhaafd worden met in achtneming van de Gouda 750 activiteiten. Ook de cultuursector zal wanneer dat nodig blijkt te zijn op onze steun kunnen blijven rekenen.

Afronding
Voorzitter ik wil afronden. Gouda is een pracht stad en viert volgend jaar zijn 750 jarig bestaan. Wij hopen dat het voor iedere inwoner van oud tot jong en ongeacht afkomst en of geaardheid   echt een feest zal worden.

De PvdA kan zich met onze aandachtspunten goed vinden in de programmabegroting 2022-2025. De meerjarige begroting is sluitend. Voor ons blijft wel altijd voorop staan dat we in de stad moeten blijven investeren om onze mooie stad leefbaar voor iedereen te houden! Dat is het belangrijkst en dat doet dit college.

Wel wil ik via u nog graag ons allen de volgende spreuk meegeven:

Wat niet met de belangen van de wereld strookt, schaadt ook onze eigen belangen. Rabindranath Tagore Indiaas mysticus, dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1913)

Max de Groot