Een digitale ethisch commissie in Gouda

7 juni 2022

In december 2021 heeft de PvdA Gouda schriftelijke vragen gesteld over het al dan niet instellen van een ethische commissie. Recentelijk werden deze vragen pas beantwoord[1]. Omdat de gemeente Gouda, net als andere overheidsorganisaties, steeds meer met digitalisering moet doen en eigenlijk al afhankelijk is van digitale voorzieningen, leek het ons verstandig om gebruik te maken van externe deskundigheid op dit vlak. Echter het college heeft hier andere gedachten over.

In de beantwoording die het college op 10 mei 2022 heeft verzonden geeft zij aan dat enerzijds de gemeente nog aan de vooravond staat van de inzet van digitale middelen én anderzijds dat er interne rollen en deskundigheid beschikbaar is én dat de bestaande adviescolleges de eventueel benodigde externe deskundigheid kunnen inbrengen. De PvdA Gouda begrijpt dit antwoord, maar heeft hierover wel haar twijfels. Dit komt omdat wij de twee aspecten snappen, maar die anders zouden invullen. Dit lichten we graag toe.

De gemeente Gouda staat aan het begin van verdere digitalisering
Waar het college ervoor kiest dit als argument aan te grijpen om nog niet in te zetten op een ethische commissie, is dit voor ons juist het goede moment. Juist aan de beginfase van een digitale transformatie is het belangrijk goede, beargumenteerde én fundamentele keuzes te maken. Door een ethische commissie vanaf het begin erbij te betrekken, bouwt de ethische commissie historie en ervaring op waar in een later stadium op kan terugvallen. Door de ethische commissie vanaf het begin te betrekken is deze commissie in staat vanaf het begin toetsen op het voldoen aan wet- en regelgeving en daarmee richting geven aan ethische vraagstukken die zeker aan het begin van een digitale transformatie spelen.

Inzet van bestaande participatie panels
Het college stelt verder dat de huidige wet- en regelgeving heldere randvoorwaarden stelt aan de inrichting die de gemeente kiest. Daar is het nodige op af te dingen. Ook andere gemeentes, zoals bijvoorbeeld de gemeente Enschede[2], vinden het wel verstandig een ethische commissie op te starten.

Daarnaast stelt het college voor gebruik te maken van bestaande instrumenten rondom participatie, bijvoorbeeld de Goudse Cliëntenraad en verschillende burgerpanels. Zonder deze ‘instrumenten’ zoals het college ze noemt, te kort te doen, merken we op dat digitalisering een technisch complex en relatief nieuw vakgebied is. Daarom is het in onze ogen belangrijk om naast gebruik te maken van de interne beschikbare kennis en kunde, ook gebruik te maken van externe kennis en competenties in onze stad om nog betere en scherpere keuzes te maken.

Vervolg
De PvdA constateert dat digitalisering van onze maatschappij in een steeds hoger tempo plaats vindt. Dit heeft ook effect op de organisatie van de gemeente Gouda. De organisatie zet steeds meer digitale middelen in en is al afhankelijk van digitale middelen. Daarom is het belangrijk om nu, aan de vooravond van de digitale transformatie, al over ethische aspecten na te denken. Helaas gaat het college daar (nog) niet in mee. Wij blijven dit onderwerp volgen en zullen het blijven agenderen.

[1] Document Gouda – Beantwoording raadsvraag PvdA over onderzoek naar Ethische Commissie.pdf – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

[2] Ethische Commissie | Gemeente Enschede