11 november 2015

Bijdrage PvdA begroting 2016-2019 1e termijn

Door Marion Suijker, fractievoorzitter PvdA Gouda op 9 november in de gemeenteraad:

In Gouda hebben we het goed. De stad bruist. Vele bezoekers per jaar, de economie gaat weer beter, de eerste paal is geslagen. Natuurlijk blijft er wel wat te wensen, maar het is goed te beseffen dat Gouda onderdeel uitmaakt tot een van de rijkste gebieden van de wereld.

Voor de PvdA Gouda is het van belang dat in Gouda iedereen meetelt en meedoet. Waar voor iedereen een plek is, ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Waar we perspectief bieden aan een ieder. Waar we rechten en plichten die voortkomen uit regelgeving en verdragen handhaven en we willekeur voorkomen. Een inclusief Gouda waar we mensen insluiten en niet uitsluiten.

De begroting 2016 biedt perspectief om Gouda ook in 2016 in alle opzichten te laten draaien. Dat het vuil opgehaald wordt bijvoorbeeld en dat zorg geleverd kan worden voor mensen die het nodig hebben. Kortom dat al die taken en verantwoordelijkheden van de gemeente uitgevoerd worden. Het lijkt een vanzelfsprekendheid maar dat is het voor vele mensen niet.

Tegen deze achtergrond willen toch op aantal zaken de nadruk leggen, zodat zaken nog beter kunnen worden en goede zaken behouden kunnen blijven.

Het armoedebeleid. Armoede is relatief, maar te weinig te besteden hebben is vaak een belemmering om volwaardig mee te doen. Daarom vinden wij dit onderwerp zo belangrijk. Wij zijn blij dat de armoedeconferentie van onlangs. Als PvdA willen we graag dat al het geld dat begroot is voor armoedebeleid volledig benut gaat worden. Immers het probleem is veel groter dan wij vaak denken. Er zijn goede ideeën en initiatieven ontplooid tijdens de armoedeconferentie, maar wij willen het probleem van laaggeletterdheid nu al vooruitlopend op het komende voorstel benoemen. En wat ons betreft doet u nog even een laatste sprintje om de onderuitputting 2015 te verminderen. Een extra impuls voor de winterregeling is natuurlijk super besteed, maar er zijn meerdere noden.

Wilt u deze eindsprint doen en voor 2016 laaggeletterdheid meenemen?

Betaalbaar wonen . Dat we hier een behoorlijke opgave hebben te doen, beseffen we inmiddels. De woonvisie biedt perspectief. We zijn blij met uw toezegging op onze vraag dat uw leegkomende zorgcentra wil laten transformeren van intramuraal wonen naar verzorgd wonen, bijzondere huisvesting voor kwetsbare groepen, huisvesting voor urgent woningzoekenden en/of ontmoeting en voorzieningen voor wijkbewoners. Wij willen graag horen hoe u dit wilt stimuleren en of de gesprekken hierover al voortgang boeken. Zou het een idee zijn om een taskforce hierop te zetten. We horen graag wat de wethouder hiervan vindt.

Veiligheid: De woninginbraken zijn gelukkig verminderd . Zoals u weet vinden wij dat burgers meer betrokken moeten worden bij veiligheid in hun eigen buurt. Dat werkt namelijk. Bewonersavonden alleen zijn niet genoeg. We zullen, op basis van de eerder aangenomen motie dit onderwerp ook in 2016 scherp in de gaten blijven houden en zijn benieuwd naar de ideeën om burgers meer te betrekken bij veiligheid in hun buurt.

2015 was het eerste jaar voor de 3D. We hebben al veel gedaan, maar 2016 zal het jaar van doorprakken worden. Op termijn zien wij nog meer ontschotting van budgetten en een integrale 3D verordening. Dus ook met participatie en werk. We willen graag dat het college te onderzoekt hoe dit in Alphen aan den Rijn functioneert, waar zij dit al doen.

Op onze technische vraag of u overhoudt op jeugdzorg in 2015 zegt u dat u dit jaar ten aanzien van jeugdzorg geen geld tekort komt. Dat is niet helemaal een antwoord op de vraag. Geld overhouden als we zeker weten dat geen kind tussen wal en schip is geraakt en de afgesproken continuïteit van zorg is gewaarborgd, vinden wij prima. We horen echter op dit moment nog steeds schrijnende gevallen. Onze ambitie is en gelukkig ook die van het college deze tot 0 te reduceren. Wij willen de suggestie doen aan het college om goed te kijken naar het deelrapport van de kinderombudsman en zijn aanbevelingen. Daarnaast willen we u wijzen op het project steunouders, om te kijken of we hier in Gouda een pilot mee kunnen beginnen. Wilt u beide suggesties overnemen?

Al 5 jaar hebben de gesubsidieerde organisaties (in tegenstelling tot de verbonden partijen en de gecontracteerde partijen) geen indexering gehad, terwijl de lonen en prijzen wel stijgen. Wij ontvangen signalen dat dit ingewikkeld is voor hen. Kent u deze signalen ook? De algemene uitkering wordt verhoogd met een inflatiepercentage. Wij willen dat u dit percentage ook hanteert voor de gesubsidieerde organisaties, zodat ze na 5 jaar, net als wij, iets worden gecompenseerd. Overigens is de loonontwikkeling in deze sectoren vaak veel meer van het inflatiepercentage dat het rijk hanteert op de AU.

Ziet u het ook als reëel dat u de loon en prijscompensatie die u ontvangt vanuit het gemeentefonds doorgeeft aan de gesubsidieerde organisaties.

Dank u wel voor uw aandacht en natuurlijk veel succes met alle opgaven! Wij steunen uw begroting en afhankelijk van uw antwoorden en toezeggingen kijken we nog of we eventueel moties indienen.