11 november 2015

Bijdrage PvdA begroting 2016-2019 2e termijn

Marion Suijker, fractievoorzitter PvdA Gouda op 11 november als antwoord op de beantwoording van het college van Burgemeester en Wethouders op 9 november 2015:

Voorzitter,

 

De PvdA fractie Gouda kan instemmen met deze begroting. Met de instemming van de raad heeft de gemeente budget om ook volgend jaar de zovele taken uit te voeren of te laten uitvoeren, zoals zorg, vuil ophalen, groenonderhoud en veiligheid. Niet overal ter wereld is het vanzelfsprekend dat dit allemaal zo goed is geregeld. In Gouda wel. Wij wonen in een welvarend deel van de wereld, zoals we al aangaven in onze eerste termijn. En ook wij, en de heer Versteeg gaf dat ook al expliciet aan, vinden dat je een betere samenleving krijgt als je deze welvaart ook kunt delen. En we vinden het ook eerlijk. Vanuit internationale solidariteit.

Wij danken het college voor de antwoorden op onze vragen die wij in de eerste termijn hebben gesteld.

Vanuit ons principe van eerlijk delen zouden wij graag willen dat er nog een eindspurt wordt gemaakt op de begrote armoedegelden 2015, maar als dat niet lukt zijn we blij dat een deel aan de reserve wordt toegevoegd. We willen graag dat het college nu al of de komende meer aandacht gaat besteden aan bestrijden van de laaggeletterdheid. Daarvoor hebben we een motie gemaakt.

Vele gesubsidieerde organisaties doen vele verschillende activiteiten voor vele mensen in onze stad. Ze moeten niet omvallen en ook finacieel goed kunnen draaien. We hebben gevraagd of het college bereid is tot een loon- en prijscompensatie van 0,8 procent. Het antwoord was dat het college kijkt naar maatwerk bij de gesubsidieerde organisaties en dat goed in gesprek bent hierover. Met dit antwoord kunnen wij op dit moment genoegen nemen, want inderdaad een 0,8 procent indexering voor iedereen zet ook geen zoden aan de dijk en maatwerk is belangrijk. Wij horen wel graag van u tijdig signalen als gesubsidierde organisaties in de problemen komen.

Wij zijn blij dat het college benadrukt dat de woonvoorraad in elk segment uitgebreid gaat worden. Als PvdA letten wij daarbij op het tekort aan betaalbaar wonen voor jongeren, en het zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven om de steeds groter wordende behoefte in te vullen.

Het transformeren van leegstand zien we als perfect middel om de woningvoorraad uit te breiden. We zien de aangegeven inspanningen van het college tegemoet.

De wethouder geeft aan met de ontschotting en integraliteit van de 3 decentralisaties bezig te zijn. Hier worden we graag steeds actief over geïnformeerd en dit zullen we goed in de gaten blijven houden de komende tijd.

We zijn blij dat de wethouder wil kijken naar de aanbevelingen van het deelrapport van de kinderombudsman. Wij worden graag het eerste of tweede kwartaal 2016 geinformeerd hoe het college tegen deze aanbevelingen aankijkt.We vinden het mooi dat het project steunouders in Gouda vorm krijgt. En daarnaast waren we verheugd te lezen over de mantelzorgpas. Dat zou een opmaat kunnen zijn voor een bredere stadspas. Mooie ontwikkelingen.

We willen afsluiten dat het goed is te lezen dat er een lobby is gestart richting het rijk inzake de financien. Succes daarmee en wensen het college succes met al het werk volgend jaar!