9 juli 2014

Bijdrage PvdA aan debat kadernota 2014

Als Partij van de Arbeid hebben wij het coalitieakkoord ondertekend. Wij zullen dan ook instemmen met de financiele uitwerking van dit akkoord. En ik zal u uit de doeken doen waarom.

Voor de PvdA is het van belang dat we in Gouda goed leven, wonen en werken. Een stad waar iedereen meedoet en meetelt! Jong, oud, arm, rijk, met of zonder beperking en ongeacht waar je wieg heeft gestaan.

Vanzelfsprekend zult u wellicht zeggen. Maar juist om deze vanzelfsprekendheden te houden, zul je keuzes moeten maken en ook veranderingen moeten aangaan. Niks doen en alles bij het oude laten is geen optie. Immers de samenleving en ook Gouda veranderen. En de komende tijden hebben we te maken met minder budget. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen, ook voor een goed huishoudboekje. En dat betekent keuzes maken. En dat hebben we gedaan.
In Gouda hebben we te maken met 5 partijen die compromissen hebben gesloten. Wij vinden op belangrijke punten onze visie goed terug in de financiële vertaling van het akkoord.

Onze visie is dat iedereen meedoet en meetelt in Gouda. Dat we zorgen voor de mensen die het nodig hebben en dat we kansen blijven bieden aan mensen. Immers mensen maken de stad.

Daarom vinden we het goed dat er de komende jaren niet bezuinigd wordt zelfs geïnvesteerd wordt in armoedebeleid in brede zin. Wij zijn blij me het kindfonds, omdat het bieden van kansen aan alle kinderen belangrijk is.

We vinden het goed dat leegstand wordt aangepakt en dat er geïnvesteerd wordt in economische ontwikkeling en in werkgelegenheid. Werk, werk, werk, dat is belangrijk voor iedereen. Maar sommigen hebben het op de arbeidsmarkt moeilijker dan anderen. Bijvoorbeeld jeugd en mensen die verder van de arbeidsmarkt afstaan, zoals jonggehandicapten, ouderen en mensen die te maken hebben met discriminatie op de arbeidsmarkt vanwege ras, religie of geaardheid. Iedereen moet meedoen op de arbeidsmarkt vinden wij. En de gemeente kan hierbij ook het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan de medewerkers van Promen hier in het Huis van de Stad. Maar de gemeente moet ook Social Return blijven bevorderen en goede afspraken maken met bestaande en nieuwe bedrijven in onze stad en in de regio. Wij kijken uit naar de voorstellen op dit gebied.

Mensen wonen in wijken, buurten en straten. In onze visie is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun sociale netwerk functioneren. Sociale cohesie is belangrijk. De taken die er naar de gemeenten komen in 2015 op het gebied van jeugdzorg en wmo zijn fors. Ook de bezuinigingen. Wij willen dat deze bezuinigingen zoveel mogelijk gevonden worden door vermindering van bureaucratie, vermindering van overhead en dat we ons geld niet besteden aan hoge salarissen van bestuurders van het maatschappelijk middenveld. De nieuwe regelgeving biedt kansen voor maatwerkoplossingen voor mensen. Dit betekent soms ook kiezen voor kleinere organisaties, die wellicht minder goed zijn in de aanbestedingen en het papierwerk, maar wel goed uitvoeren. En daar gaat het om. Wij vragen u hier uitdrukkelijk op te letten.

Wijkteams spelen hierbij ook een rol. Zij mobiliseren juist die vrijwilligers in de wijk en die sociale cohesie. In klassieke zin zijn de wijkteams de oren en ogen van de bewoners van de wijk. Wat leeft er en waar heeft een wijk behoefte aan. Zij vertolken dat richting organisaties, waaronder de gemeente. Sommige wijkteams hebben zich echter ontwikkeld tot aanbieder van wijkwelzijnsachtige activiteiten. Zij doen activiteiten op het gebied van sociale cohesie, vaak met vele vrijwilligers. Dit werk is belangrijk, juist nu. Dat vindt iedereen. De Partij van de Arbeid wil helemaal niet dat de wijkteams worden afgeschaft of zichzelf afschaffen. Wij willen juist goede dingen en activiteiten behouden.

Kijk met elkaar hoe dat kan en welk budget hierbij het meest passend is. Er wordt bezuinigd op het 2 euro budget. Dat vinden we passend. Maar tegelijkertijd komen er miljoenen naar de gemeenten toe op het gebied van sociaal domein, waarbij sociale cohesie, wijkgericht werken en eigen netwerk belangrijke uitgangspunten zijn.
Wij willen het college oproepen om op korte termijn –binnen de financiele kaders- met de wijkteams tot oplossingen te komen, opdat het goede behouden kan blijven in de wijken en buurten. Waarschijnlijk zullen deze oplossingen niet voor elke wijk hetzelfde zijn en mogelijk zal een ingroeimodel een oplossing kunnen bieden. Wij willen het college vragen om dit voorstel voor de begrotingsbehandeling naar de raad te zenden. Wij hopen op dit gebied een toezegging van het college.

We vinden het goed dat er afspraken zijn gemaakt om het geld dat we van het rijk krijgen voor zorg ook ook besteed wordt aan zorg. We denken dat het verstandig is om het geld dat in de reserve sociaal domein zit over te hevelen naar de te vormen reserve.

Dan heb je het eerste jaar in ieder geval wat extra geld achter de hand. Want zo’n grote operatie, dat vergt financiële risico’s.

Daarnaast vinden we het verstandig dat op het gebied van veiligheid met name gekeken wordt naar de Goudse bijdrage aan de veiligheidsregio en minder naar bezuinigingen op projecten in buurten en wijken. Wij zijn van mening dat Gouda aan de veiligheidsregio niet meer moet uitgegeven dan vanuit het rijk in de AU binnenkomt. Kortom ga met andere gemeenten om de tafel zitten en regel het.
De bezuinigingen zijn wederom fors. Maar we hopen dat de bezuinigingen die er zijn, o.a. op de ambtelijke organisatie, maar ook bij sommige organisaties, toch bijdragen aan nieuwe creativiteit en inspiratie. Communiceer met elkaar hierover. Ga als college het gesprek aan met de stad. En laat voor allen de al genomen bezuinigingen op het gebied van cultuur in Gouda voor allen een inspiratie zijn!

Wij wensen het college veel succes toe met de opgaven! En zullen uw beleid toetsen op communicatie, maar nog meer op de effecten. En dat betekent voor ons als Partij van de Arbeid een stad waar iedereen meetelt en meedoet!