28 juli 2016

Politieke situatie in Gouda na aftreden wethouders

De PvdA afdeling Gouda heeft dinsdagavond 26 juli j.l. een extra ALV gehouden over de ontstane politieke situatie na het ontslag van de wethouders van Gouda.
Tijdens deze ALV heeft raadslid Peter den Boer uiteengezet wat er allemaal gebeurd is. Er is nu een verkenner aangesteld die medio augustus met zijn bevindingen en voorstellen naar de Raad komt. Het afdelingsbestuur heeft toegezegd dat de leden uiteraard op de hoogte worden gesteld van alle volgende ontwikkelingen.

Wethouder Rogier Tetteroo kon vanwege zijn vakantie in het buitenland helaas niet aanwezig zijn bij de ALV maar hij heeft vanuit zijn vakantieadres een brief geschreven die door de voorzitter werd voorgelezen. Tijdens de vergadering werd nogmaals bevestigd dat de leden van de PvdA Gouda Rogier Tetteroo als hun politiek leider zien.

Hieronder volgt de integrale weergave van de brief van Rogier:

“Ieper, BelgiĆ«, 26 juli 2016

Aan de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Gouda

Geachte leden, geachte leden van de fractie, geacht bestuur, geachte aanwezigen,

U bent vandaag bijeen op een buitengewone algemene ledenvergadering. De vergadering staat in het teken van de sinds 4 juli jl. in Gouda ontstane bestuurscrisis. Nooit eerder in de naoorlogse geschiedenis van het lokaal bestuur in Nederland is een voltallig college van B en W ontslagen geworden. Gouda kent – tot mijn grote spijt – dus een landelijke primeur nu alle wethouders door een motie van wantrouwen – aangenomen met 18 stemmen voor en 17 stemmen tegen – gedwongen zijn geweest met onmiddellijke ingang hun ontslag aan te bieden aan de gemeenteraad op 4 juli jl.
Persoonlijk vind ik dit een grote gotspe, maar het is een politiek feit waar ik mee moet dealen.

Sinds 4 juli bestaat het dagelijks bestuur van de gemeente uit alleen de niet gekozen, maar kroonbenoemde, burgemeester. Daarbij ondersteund door niet gekozen ambtenaren. Het mag duidelijk zijn dat deze situatie van een apolitiek, niet op een kiezersmandaat steunend dagelijks bestuur uitsluitend voor een korte, buitengewone periode kan voortduren. Zo snel mogelijk moet het dagelijks bestuur in Gouda weer worden uitgeoefend door wethouders met hun wortels in de Goudse samenleving, die namens de Goudse kiezer voor hun politieke partij door de gemeenteraad zijn benoemd.

Momenteel is een externe deskundige op voorspraak van de Commissaris van de Koning en de burgemeester en op aangeven van de grootste politieke partij (D66) bezig met een verkenning naar de mogelijke oplossingen voor de bestaande bestuurscrisis. Deze deskundige, de heer Andersson (ook lid van de PvdA kandidaatstellingscommissie voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017) zal medio augustus met een eerste analyse komen. Zijn opdracht is om dusdanige aanbevelingen te doen dat op grond daarvan begin september een herstel van het dagelijks bestuur in Gouda mogelijk is.

Namens de PvdA afdeling Gouda zijn de leden van de fractie en ondergetekende nauw bij dit proces betrokken. Voor het vervolg, het daadwerkelijk herstel van het dagelijks bestuur in Gouda, achten het bestuur, de fractie en ondergetekende het wenselijk dat u, de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Gouda, het mandaat dat u mij in 2013 en in 2014 namens de PvdA Afdeling Gouda gaf, te herbevestigen. Daarmee kan ik mij – gesteund door mijn afdeling en fractie – volledig richten op een terugkeer van de PvdA in het dagelijks bestuur van Gouda. Als tweede partij in deze mooie stad hebben wij die verantwoordelijkheid te dragen. Mijn kader daarbij is ons verkiezingsprogramma en het collegeakkoord Gouda daagt uit!

En beste mensen, mijn werk, het werk van de PvdA Gouda is nog lang niet af. Op het terrein van de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening, het grondbeleid en de wijkontwikkeling staat nog grote opgaven op de agenda. Extra sociale woningbouw op de Agnietenstraat en in Middenwillens is mooi – ik ben er trots op – maar er moet een tandje bij. Vooral in het meest betaalbare segment. De aanpak van leegstaand vastgoed moet door gaan. Gouda Oost en Korte Akkeren zijn nog niet af. Een nieuw grondbeleid is ook voor de volkshuisvestelijke opgave van groot belang. Nieuwe bestemmingsplannen en een begin met de omgevingsvisie moeten opgepakt worden. Net zo belangrijk en van grote invloed op onze inwoners – en dan vooral de meest kwetsbare in onze stad – zijn de herijking van het armoedebeleid, de invoering van de Goudse stadspas, de evaluatie van de bijzondere bijstand en de invoering van nieuwe schuldhulpverlening. Dit mag geen dag onnodig uitstel hebben! De echte invulling van beschut werken, de doorontwikkeling van beschermd werken, de invoering van een goed doordachte arbeidzame dagbesteding, de toekomst van Promen, de vernieuwing van de aanpak door de sociale dienst van mensen die zijn aangewezen op de gemeente, de evaluatie van onze invoering van de participatiewet en de verordeningen die daarbij horen zoals tegenprestatie en re-integratie, de doorontwikkeling van sociale teams, vernieuwde werkwijze voor mensen met een bijstandsuitkering etc. etc. al dit werk ligt op de plank en moet door. Ik wil mijn werk weer oppakken en er mee aan de slag!

De bestuurscrisis in Gouda raakt niet alleen de politici maar ook en vooral gewone mensen van vlees en bloed. Goudse inwoners waarvan er velen op onze partij hebben gestemd. Voor een eerlijker, rechtvaardiger en socialer Gouda. Laten we hun stem goed laten horen!

Ik dank u voor uw steun en vertrouwen. Ik spreek de hoop uit dat de bestuurscrisis in Gouda zo kort mogelijk voortduurt, opdat het werken aan een sterker en socialer Gouda met grote inzet door kan gaan! Ik ben er klaar voor.

Hartelijke groet,
Rogier Tetteroo”