17 september 2017 | Café Résistance (te bereiken via de tuin van het Verzetsmuseum)

ALV PvdA Gouda

AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen ALV 26 juni 2017
4. Discussie en concept-verkiezingsprogramma 2018 – 2022
5. Stand van zaken kandidatenlijst
6. Nieuws uit de fractie
7. Rondvraag
8. Sluiting