Ons verkiezingsprogramma voor 2014-2018

Gouda Sterker & Socialer

Tijden veranderen. Onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn in de laatste decennia te veel uit het zicht geraakt. De overheid moet ruimte maken waar het kan, loslaten in vertrouwen dat de burgers zelf weten hoe ze het hebben willen, onnodige regels schrappen, niet alles willen controleren, diversiteit van oplossingen toestaan. Maar er zullen altijd situaties blijven waar mensen het totaal niet zien zitten, waar ze het over de schoenen loopt. Niet elk mens is mondig en vaardig, en niet iedereen heeft het geluk dat vrienden of familie bijspringen. Dan moet er altijd de achtervang zijn dat de overheid klaarstaat om te zorgen dat iedereen een fatsoenlijk leven kan leiden.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Gouda zijn (of haar) kansen grijpt. De kans om een opleiding af te maken, om te sporten en van cultuur te genieten. De kans om aan het werk te komen en om deel te nemen in sociale netwerken. De PvdA stelt vertrouwen in de sociale veerkracht van mensen. Je zorgt voor jezelf, voor je gezin en je helpt je vrienden. Ons motto is: voorkomen is beter dan genezen. We investeren daarom in het versterken van de eigen kracht van mensen. Maar als het mis dreigt te gaan en het sociale netwerk redt het niet zelf, dan moet de overheid zijn verantwoordelijkheid nemen. Meer dan ooit vervult de gemeente daarbij een cruciale rol als uitvoerder van de Jeugdwet, de Participatiewet en veel taken uit de AWBZ. Ook de gemeente moet haar kansen grijpen, vindt de PvdA. Om samen met mensen die het even niet meer zelf kunnen, te zoeken naar oplossingen waarbij de mens en zijn sociale omgeving centraal staat, en niet het systeem. We vinden dat instituties en overheden meer moeten loslaten, en meer moeten aansluiten bij wat vanuit individuen en vanuit de samenleving zelf ontstaat. Als je redeneert vanuit eigen kracht, moet je (als overheid) die eigen kracht ook serieus nemen.

Werk en inkomen

Werk geeft zelfrespect, zelfstandigheid en houdt mensen op een positieve manier betrokken bij de samenleving. Onze droom is voor iedereen een baan. Om de werkgelegenheid te stimuleren is samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs noodzakelijk. Goede afstemming tussen opleidingen en banen (bij ons vaak in de zorg, de maakindustrie en in de ICT) is cruciaal. De gemeente is daarbij een onmisbare schakel. We willen dat mensen met een arbeidsbeperking straks zo veel mogelijk aan de slag gaan in reguliere banen met waar nodig loonsubsidie en begeleiding. De gemeente moet eraan bijdragen dat het voor werkgevers aantrekkelijk is om hen te plaatsen. De PvdA vindt dat de portefeuilles Werk en inkomen en Economische Zaken moeten worden gecombineerd. Voor het uitvoeren van sociaal beleid zijn immers uitstekende contacten met het bedrijfsleven vereist.

Werk, werk werk

De PvdA wil samen met werknemers, het bedrijfsleven en het onderwijs een plan maken, gericht op werkgelegenheid, leerwerkplaatsen voor jongeren, participatiebanen en projecten voor 45-plussers. We willen daarbij nadrukkelijk aansluiten bij sectoren en soorten werk waar veel arbeidskrachten nodig zijn. Ingewikkelde regels die ondernemers belemmeren om mensen in te zetten, gaan we versimpelen. Bij aanbestedingen stellen we als gunningsvereiste dat minimaal 5% van de aanneemsom wordt gebruikt voor het inzetten van werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. We willen dat de gemeente en gesubsidieerde instellingen het goede voorbeeld geven: 5% van het aantal arbeidsplaatsen moet worden gereserveerd voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. Voor uitkeringsgerechtigden is instromen in betaald werk de eerste prioriteit. De gemeente moet regels zo flexibel mogelijk toepassen om te zorgen dat uitkeringsgerechtigden zonder belemmeringen ook tijdelijk aan het werk kunnen gaan. De PvdA Gouda vindt het belangrijk dat uitkeringsgerechtigden maatschappelijk betrokken zijn. Vrijwilligerswerk kan helpen een afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te maken. Het uiteindelijke doel blijft betaald werk. We willen voorkomen dat de uitvoeringscapaciteit van de sociale dienst in beslag wordt genomen door het controleren of uitkeringsgerechtigden vrijwilligerswerk doen, we willen ook voorkomen dat vrijwilligers betaalde krachten verdringen van de arbeidsmarkt. Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. We gaan daarom door met het streng controleren en aanpakken van fraude.

Armoede

Door armoede raken mensen en kinderen buitengesloten. De PvdA blijft armoede bestrijden, door mensen te stimuleren en te helpen om (door werk) uit de armoede te komen, bijvoorbeeld met cursussen en trainingen. Tegelijkertijd zetten we erop in om de ontwrichtende effecten van armoede te verzachten. Op de geld terug-regeling wordt niet bezuinigd.  We willen een fonds instellen voor kinderen van wie de basisbehoeften (winterschoenen, een winterjas, kunnen trakteren op je verjaardag) in het gedrang komen en sociale uitsluiting dreigt. Dit fonds voeden we met gemeentegeld, maar het is van belang dat een onafhankelijke derde partij wordt belast met de uitvoering. Zo kan meer maatwerk worden toegepast. De gemeente is gehouden aan formele en algemene regels die al snel leiden ongewenste juridisering, terwijl het de bedoeling van zo’n fonds is om snel en zonder onnodige bureaucratie te kunnen bijspringen.

Schulden

De PvdA hecht groot belang aan het voorkomen van schulden. Bijvoorbeeld met budgetteringscursussen voor risicogroepen. Bij schuldenproblematiek is snel handelen geboden. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uit den boze. Binnen maximaal twee weken start het traject. Armoedebestrijding is gebaat bij de Eén gezin, één plan, één regisseur-aanpak, waarbij verschillende betrokken hulpverleners goed met elkaar afstemmen, en waarbij ook de sociale omgeving van het gezin wordt betrokken.

Onderwijs en voorschoolse voorzieningen

Dankzij goed onderwijs kun je kansen grijpen. Dat begint al bij de voorschoolse voorzieningen: de kinderopvang of peuterspeelzaal, of bij programma’s voor kinderen met een taalachterstand. De PvdA wil dat die voorzieningen in Gouda overeind blijven. De afgelopen periode zijn goede resultaten bereikt bij de aanpak van schooluitval. Dit willen we voortzetten. We willen dat de gemeente als organisatie stageplekken en werkervaringsplaatsen biedt aan jongeren van het MBO. We vinden dat de gemeente zich actief moet inzetten voor samenwerking tussen het MBO en het bedrijfsleven om te komen tot een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Wij willen in Gouda graag het beste MBO van Nederland met gegarandeerde stageplekken. We stimuleren dat daarover afspraken worden gemaakt tussen scholen en bedrijfsleven. Samen met bedrijven stimuleren we dat jongeren kiezen voor technische en andere beroepen die aansluiten op de kansen in de arbeidsmarkt. Onderwijs en arbeidsmarkt overstijgen de gemeentegrens daarom maken we hier afspraken over met de regio. We willen voor kinderen die iets extra nodig hebben, doorgaan met de Weekendschool. De PvdA vindt het belangrijk dat in wijken goede combinaties zijn van kinderopvang, buitenschoolse opvang en scholen. Ook in het belang van ouders die de opvoeding van hun kinderen met werk combineren. We vinden het belangrijk dat de scholen en de gemeente samen optrekken tegen pesten. Daarom gaan we door met Vreedzame scholen. Het pedagogische anti-pestklimaat op scholen heeft ook positieve effecten in de wijken.

Zorg voor elkaar

We vinden we dat er voor mensen die het nodig hebben altijd hulp moet zijn. Draagkracht – zowel sociaal als financieel – is daarbij het leidende principe. Eigen bijdragen zijn inkomensafhankelijk, of worden getoetst aan het eigen vermogen. We vinden dat de gemeente de zorg gebiedsgericht, dichtbij mensen, moet organiseren. Daarbij is het cruciaal dat verschillende betrokkenen, onder andere wijkverpleegkundige, samenwerken. De bekostiging moet zo worden ingericht dat instellingen en professionals wordt geprikkeld om samen te werken. Marktwerking, concurrentie en uurtje-factuurtje hebben in het verleden niet geleid tot lagere kosten, wel tot een prikkel om meer productie te draaien (hogere kosten). De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en pas in laatste instantie van professionals. We vinden ook dat iemand die gebruikt maakt van een gemeentelijke voorziening, daar iets tegenover mag stellen: iemand die een scootmobiel heeft gekregen, kan zelf mogelijk een ander helpen met het invullen van formulieren. De vraag: wat kan iemand zelf (wel) moet vanzelfsprekend worden.

Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De PvdA vindt dat in de wijk een sociaal (zorg)team moet zijn dat hulp biedt waar nodig. Dat betreft zorg, maar het gaat ook om het voorkomen van eenzaamheid en isolement. Binnen zo’n gebiedsgericht zorgteam werken professionals uit verschillende disciplines samen. Zo worden problemen niet vanuit één koker, maar integraal benaderd. Ook met de inzet van vrijwilligers.

Meer algemeen is het belang van vrijwilligers cruciaal. De gemeente moet hen (blijven) ondersteunen en waarderen. Niet door als overheid allerlei dingen te bepalen wel door te faciliteren en te bemiddelen.

Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van de gemeente. Te veel kinderen krijgen nu te zware zorg en te vaak een etiket opgeplakt. We vinden dat het consultatiebureau, het onderwijs, CJG en andere instellingen dicht bij het dagelijkse leven van kinderen, goed moeten samenwerken. Het is belangrijk dat problemen vroeg worden gesignaleerd en aangepakt. Dit voorkomt dat in te laat stadium dure tweedelijns voorzieningen nodig zijn.

Het geld dat de gemeente krijgt voor de gedecentraliseerde zorgtaken moet ook echt voor zorg beschikbaar blijven in Gouda, vindt de PvdA. Bij ons zal geld dat overkomt voor jeugdhulp, ouderenzorg en de participatiewet ook uitgegeven wordt binnen het sociaal domein. Wij pleiten daarom voor een ‘schot’ in het sociaal domein tot dat duidelijk is geworden hoe taken worden uitgevoerd, en hoeveel geld dit kost. Zo garanderen we dat bij de PvdA geen lantaarnpalen worden gekocht van geld dat bedoeld is voor zorg.

De PvdA hecht groot belang aan het bestrijden en voorkomen van overgewicht bij kinderen. We willen daarom budget vrijmaken om in Gouda mee te doen aan programma Jongeren op Gezond Gewicht. Dit programma waarbij ondernemers, sportverenigingen, onderwijs en gemeente samenwerken aan allerlei maatregelen tegen overgewicht, heeft in andere gemeenten geleid tot goede resultaten.

Financiën

De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder meer voor de Wmo. Wij vinden dat waar eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). De beperkte mogelijkheden die er op dit gebied zijn wil de PvdA doordacht benutten.

De verwachting is dat Gouda de komende periode verder moet bezuinigen. Cruciale uitgangspunten zijn voor ons dat we niet korten op armoedebeleid, dat we niet bij de duurste 25 gemeenten gaan behoren en dat cruciale voorzieningen overeind blijven. De PvdA kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren, zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren raakt.

In Gouda zijn de huidige reserves te klein. De PvdA wil in de komende periode het weerstandsvermogen weer op peil brengen. We kijken kritisch naar (lang)lopende contracten/verplichtingen die de stad is aangegaan. Waar mogelijk passen we die contracten aan als dat voordelig is voor Gouda. Het regiemodel met zijn ingewikkelde dienstverleningsovereenkomsten en tekort schietende mogelijkheden om te sturen, is niet steeds een succes gebleken. Waar nodig gaan we dit model herzien.

Lasten voor de burger

De PvdA blijft van mening dat in ieder geval de basisvoorzieningen in de stad overeind moeten blijven. Wij verwachten dat er daarom geen ruimte zal zijn om de gemeentelijke belastingen en tarieven te verlagen, we denken evenmin aan belastingverhogingen anders dan aanpassing aan de inflatie. Natuurlijk ontzien we de mensen met de laagste inkomens door gebruik te maken van de mogelijkheden van kwijtschelding en gedifferentieerde tarieven.

Sport en cultuur

Bewegen is gezond. We vinden dat iedereen in Gouda moet kunnen deelnemen aan sport. Ook kinderen in gezinnen met een minimuminkomen. Zij kunnen daarvoor een beroep blijven doen op de Geld terug regeling. We zijn voor multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties. Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding AWBZ.

Wij versterken de sociale functie van sportverenigingen door verbindingen met scholen, buitenschoolse opvang en welzijn. De PvdA is enthousiast over buurtsport waarbij medewerkers van Sport.Gouda sportprojecten begeleiden in wijken en kinderen toe leiden naar sportverenigingen. Daar willen we graag mee doorgaan. Ook willen we dat de gemeente bijdraagt aan de uitwerking van het Actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”. Het doel van het Actieplan is het creëren van een veiliger sportklimaat zodat iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Gouda is waterrijk. Wij faciliteren schoolzwemmen voor leerlingen vanaf acht jaar die nog niet kunnen zwemmen.

De bibliotheek, de Goudse Schouwburg, het Cultuurhuis de Garenspinnerij, en museum Gouda zijn voorbeelden van culturele voorzieningen die cruciaal genoemd mogen worden. De PvdA is enthousiast over de bloeiende samenwerking tussen de culturele instellingen, en met de Brede School/het onderwijs.

Veiligheid

De bestrijding van criminaliteit en overlast blijft een topprioriteit, al blijft het weerbarstige materie. Terwijl de cijfers een positieve trend laten zien, zijn er nog te veel incidenten die afbreuk doen aan de veiligheidsbeleving. Dit is niet alleen een zaak van het stadsbestuur, politie en justitie maar van alle Gouwenaars. Iedereen kan bijdragen door een oogje in het zeil te houden, preventieve maatregelen te nemen aan de eigen woning en door verdachte omstandigheden te melden bij de politie. De PvdA is er voor om burgers meer bij de veiligheid in de wijk te betrekken. Binnen de verschillende wijkteams in Gouda willen we inventariseren welke initiatieven geschikt zijn om de veiligheid in de eigen buurt te vergroten. Het is daarnaast buiten kijf dat politie, justitie en de gemeente (stadstoezicht) kordaat moeten optreden tegen misdrijven, ordeverstoringen en overtredingen. Nog steeds zijn Marokkaans-Nederlandse jongens (helaas vaak al op jeugdige leeftijd) oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. We zetten de lijn van grenzen stellen en perspectief bieden door. De top-60 aanpak sluit daarbij aan evenals het Integrale Veiligheidsbeleid. De PvdA vindt dat de professionaliteit van het Veiligheidshuis verder moet worden versterkt. De partners moeten meer de straat op om overlast gevende jongeren aan te spreken. Daarbij wil de PvdA de samenwerking voortzetten met de stadsmarinier. Openbare vergaderingen van de veiligheidsdriehoek kunnen mogelijk bijdragen aan meer begrip tussen politie en justitie enerzijds en bewoners anderzijds. De PvdA wil onderzoeken of dit haalbaar is, bijvoorbeeld door het een keer uit te proberen en te evalueren.

De PvdA wil dat koffieshops zich verplaatsen naar bedrijfsterreinen buiten de singels waar ze geen overlast veroorzaken. Wiet en andere softdrugs zijn immers steeds meer een afhaalartikel geworden.

Politiek, bestuur en dienstverlening

Burgers weten wat ze willen en willen invloed op beslissingen die hen aangaan. Politieke partijen en de gemeente moet hen daarvoor de ruimte geven, bij de meeste ontwikkelingen heeft de overheid (of de gemeente) tenslotte geen beslissende rol. De netwerksamenleving kan in veel gevallen zijn eigen boontjes doppen. Maar de overheid heeft wel een rol als groepen worden uitgesloten, bij botsende belangen of als mensen niet voor zichzelf kunnen opkomen. De PvdA vindt dat de gemeente moet loslaten als het kan, bevorderen wat wenselijk is en optreden waar het noodzakelijk is. Dat vergt kennis van en inzicht in de lokale samenleving. De PvdA staat al generaties met twee benen midden in de Goudse samenleving. We blijven investeren in goede contacten met zowel wijkteams en bewoners als met (PvdA)politici in op het provinciehuis en het Binnenhof in Den Haag.

Samenwerking in grotere verbanden kan bijdragen aan meer kwaliteit, de organisatie minder kwetsbaar maken en aan lagere kosten. We zijn voorstander van shared services: uitvoerende taken zoveel mogelijk samen doen met andere gemeenten. Bij deze regionale samenwerking zoeken we naast onze bestaande partners ook samenwerking met Alphen aan den Rijn en Woerden. De PvdA hecht aan goede dienstverlening voor burgers en bedrijven. Onnodige regels moeten worden geschrapt en uitvoering van regels moet worden vergemakkelijkt. Ondernemers en burgers moeten vergunningen digitaal kunnen aanvragen en gegevens digitaal kunnen aanpassen. Dat leidt vaak tot betere besluiten en minder bezwaarschriften. We zijn bijvoorbeeld voorstander van een systeem waarbij woningbezitters zelf de WOZ-taxatie-gegevens controleren en aanvullen.

Uitvoering

Veel mensen in de stad spreken ons aan op de uitvoering van zaken. Veel ergernissen van burgers gaan over zaken die niet goed lopen. De PvdA wil daar meer aandacht aan besteden. Burgers verwachten dat de stad schoon is en het groen er verzorgd bij ligt, verkeerslichten goed afgesteld zijn, dat ze hulp in de huishouding krijgen als dat is afgesproken en dat meldingen die burgers doen, goed doorkomen. Juist nu veel nieuwe taken de verantwoordelijkheid van de gemeente worden, komt het erop aan om de uitvoering goed te controleren.

Integratie doen we samen

De PvdA wil blijven investeren in het wegwerken van achterstanden van Marokkaanse-Nederlanders en groepen migranten. Daarvoor zijn goed onderwijs, betere huisvesting en opvoedingsondersteuning essentieel. Iedere vorm van discriminatie, zoals etnische profilering, wijzen wij categorisch af.  Aan probleemjongeren moeten we nadrukkelijk grenzen stellen en tegelijkertijd perspectief bieden. Criminaliteit wordt gestraft evenals asociaal gedrag (zie Veiligheid). Vastgelopen gezinnen krijgen intensieve hulp van gezinsmanagers. Het is ontoelaatbaar dat ouders minderjarige kinderen geheel overlaten aan de straatcultuur. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De PvdA wil ouders die dit laten afweten daarmee confronteren. Dit houdt in dat soms ingrijpen ‘achter de voordeur’ noodzakelijk is. Ouders die zelf hulp zoeken kunnen terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin. Gedeelde waarden en normen zijn het fundament van de samenleving. Tolerantie is een groot goed, maar we zijn niet tolerant voor mensen die kernwaarden zoals vrijheid en gelijke rechten (voor mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s) niet erkennen. De PvdA vindt de emancipatie van individuen als het erop aankomt belangrijker dan die van de groep als geheel. Individuele vrijheid gaat voor tolerantie ten opzichte van traditionele patronen in andere culturen.

Wonen en bouwen

De nieuwe woonwijk Westergouwe gaan we bouwen. De stad moet groeien, zodat nieuwe bewoners hier komen wonen en werken. De PvdA is voorstander van een gemengde woningvoorraad met dure en middeldure woningen en met voldoende betaalbare huurwoningen. We willen bevorderen dat de corporaties de voorraad betaalbare woningen uitbreiden. Bijvoorbeeld door het ombouwen van leegstaande kantoren tot woningen, de gemeente gaat dit ruimtelijk mogelijk maken. Particulier (collectief) opdrachtgeverschap en zelfbouw willen we meer dan voorheen mogelijk maken. De gemeente betrekt huurdersorganisaties bij het opstellen van de nieuwe Woonvisie en bij het maken van de prestatieafspraken met corporaties. Voor het opstellen van de Woonvisie vindt de PvdA Gouda het wenselijk dat er een woonlastenonderzoek komt. Een belangrijke prestatieafspraak betreft het energiezuiniger maken van huurwoningen. Met de op te richten bewonerscommissie van huurders van woonwagenstandplaatsen gaat de gemeente als verhuurder regulier overleg voeren.

We vinden dat er een nieuwe Stadsvisie moet komen om de ruimte ambities van Gouda voor de komende tien jaar vast te leggen. Voor de PvdA zijn die ambities: leegstand zo creatief en flexibel mogelijk aanpakken. Bij onze PvdA-Kamerleden bepleiten we een ander fiscaal regime voor vastgoedbeleggers waardoor het niet langer aantrekkelijk is om winkelpanden te laten leegstaan (in plaats van de huurprijs te verlagen). Ruimtelijk ordening willen we zo flexibel mogelijk invullen. Vrij als het kan, gereguleerd als het moet. Het welstandsbeleid gaan we aanpassen. Voor het (ver)bouwen van gebouwen, buiten de binnenstad en zijn randen is geen toestemming van de welstand meer nodig, tenzij het monumenten betreft. Wij willen uitgaan van vertrouwen. Niemand wil zijn huis lelijk maken.Het Goudse vaarwegenstelstel is uniek. Wanneer zich kansen voordoen is het onze ambitie om het unieke sluizen en grachtenstelsel en de ligging van Gouda als stad aan de rivier weer in oude luister te herstellen.

De PvdA wil dat Gouda zijn wereldberoemde naam en handelsmerk beter gaat benutten om toeristen te trekken. Een goede samenwerking in het Groene Hart is cruciaal, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een vaarnetwerk zoals in het westelijk deel van de provincie ook al gebeurt. Gratis wifi in de binnenstad en gastvrije bedieningstijden van bruggen en sluizen.

Economische Zaken

De PvdA vindt werk het belangrijkste en daarom zetten we alles op alles voor een optimale samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven. Werkgelegenheid weegt zwaar mee bij het maken van keuzes. We willen bedrijven aan ons binden met een goed ondernemersklimaat: uitstekende (digitale) dienstverlening, goede infrastructuur en vermindering van regeldruk. Het is niet meer van deze tijd om alles gedetailleerd voor te schrijven. De PvdA wil waar mogelijk vergunningen vervangen door algemene regels. Toezicht wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd. We gaan uit van maatwerk, flexibiliteit en vertrouwen. Bedrijven waarvan we weten dat ze zich altijd netjes aan de regels houden, belonen we met vertrouwen. Bijvoorbeeld met meerjarige vergunningen en minder toezicht. Notoire overtreders pakken we juist hard aan.

We zijn voor een ondernemershuis waarondernemers en bedrijven elkaar opzoeken. Het aanbod in zo’n huis wordt door ondernemers zelf bepaald. Er is ruimte om te werken in een informele omgeving, voor workshops en om elkaar te ontmoeten en projecten op te starten. Het werkgeversserviceplein is er dichtbij gehuisvest.

Bereikbaarheid en openbaar vervoer

De doorstroming blijven we verbeteren door vervanging van verkeerslichten en herinrichting van knelpunten. Het busstation wordt vernieuwd en verbeterd en blijft op de huidige plek, ingepast in een bredere herontwikkeling van het Zuidelijk stationsgebied. De route van het trein – en busstation naar de binnenstad wordt autoluw. Er komt voldoende plek om fietsen fatsoenlijk en veilig te stallen.

Wijken

De fysieke wijkontwikkeling in Korte Akkeren en Gouda-Oost is volop in uitvoering. Beide wijken zijn aanzienlijk verbeterd. Ook andere wijken vragen de komende jaren specifieke aandacht. Samen met bewoners, de politie en de corporaties willen we de leefbaarheid in Goverwelle en Bloemendaal/Plaswijck verbeteren en de wijkvoorzieningen op peil houden. Bewoners en organisaties vinden elkaar in de actieve wijkaanpak. Wijkteams kunnen daarin een centrale rol vervullen. In de wijken moeten voldoende voorzieningen zijn voor iedereen, we hebben in vorige perioden veel geïnvesteerd in trapveldjes en speelplekken. Welzijnswerk, sportverenigingen, culturele organisaties en de Brede School moeten nog meer samenwerken om alle kinderen te bereiken. Kinderen met de grootste achterstand hebben de meeste steun nodig, zowel financieel als met persoonlijke begeleiding. We monitoren of we deze kinderen voldoende bereiken.

Professionals in zorg en welzijnswerk werken gebiedsgericht samen in sociale teams om mensen die een steuntje nodig hebben ‘erbij’ te halen op een laagdrempelige manier.

Natuur, milieu en duurzame ontwikkeling

De PvdA ziet het als een uitdaging om ook in een dichtbevolkte stad als Gouda voldoende ruimte te bieden aan natuur. We moeten zuinig zijn op de bomen in de stad. Initiatieven die natuur in de stad bevorderen, ondersteunen we. Bijvoorbeeld het (tijdelijk) beplanten van braakliggende terreinen en het beschermen van gierzwaluwen in de binnenstad.

Samen met burgers en ondernemers maken we Gouda nog duurzamer. De PvdA wil dat huishoudens die veel doen aan het scheiden van huishoudelijk afval worden beloond, bijvoorbeeld met een systeem waarbij burgers louter betalen voor de hoeveelheid restafval die ze aanleveren. De gemeente moet een plan maken voor het aanpakken van zwerfvuil, bijvoorbeeld voor het beïnvloeden van gedrag, het belonen van burgers die zelf de wijk opruimen en meer prullenbakken.

De gemeente bevordert dat burgers en bedrijven investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Zij stimuleert – naast initiatieven tot energiebesparing – opwekking en gebruik van duurzame energie.

De PvdA wil dat Gouda Fairtrade-gemeente blijft als bijdrage aan mondiale bewustwording.