Kaderplan Bodemdaling binnenstad een moeilijk onderwerp

Door Max de Groot op 30 oktober 2020

De laatste tijd houdt het onderwerp ‘bodemdaling binnenstad’ veel inwoners uit vooral de binnenstad bezig. Met name de discussie tussen de twee varianten 2a (algemene grondwaterpeil daling van 10 cm en 2c een grondwaterpeil daling van 25 cm in een beperkt gedeelte van de binnenstad rond Turfmarkt, Zeugstraat in de nota aangeduid als compartiment. (zie afbeelding 1)

De eerste variant was de keuze van de Wateralliantie, het College koos voor de tweede variant. Als Partij van de Arbeid Gouda hebben wij over de twee opties contact gehad met de PvdA Rijnland, aangezien de plannen van Gouda en Rijnland identiek moeten zijn om een en ander te kunnen uitvoeren. PvdA Rijnland en onze fractie zijn tot de conclusie gekomen dat gehoord hebbende alle argumenten wij voor variant 2c zijn. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we niet geluisterd hebben naar de mening van de Wateralliantie maar ook naar andere betrokkenen bijvoorbeeld bewoners van de Kleiwegstraat die in tegenstelling tot de Wateralliantie voor 2c kiezen. Wij zijn wel van mening dat er steeds grondig gemonitord moet worden en die toezegging van het college ligt er ook.

Het is niet zo dat in variant 2c het peil direct met 25 cm verlaagd zal worden. In vijf jaren zal dat niveau bereikt zijn. Het gaat in kleine stapjes van 5 cm en deze wordt steeds gemonitord.

Een argument wat een aantal keren genoemd is, is de problematiek bij 2c als je aan de rand van het compartiment woont b.v. aan het Regentesseplantsoen.  Dit is uiteraard een punt van zorg, maar de gehele binnenstad heeft te maken met wisselende ondergrond. Ook hier wordt gemonitord.

Een ander vaak gehoord argument was het volgend punt. In het gebied van de stadsboezem, (plan 2a) staan naar schatting 1200 woningen met een houten paalfundering. In het onderliggende MKBA rapport is de schatting gemaakt dat 17 van deze woningen daadwerkelijk schade zullen oplopen door een peilverlaging van 10 cm. De Wateralliantie ging in hun pleidooi uit van deze 17 en gaf aan dat de schade dus erg zou vallen.

Maar de cijfers uit de MKBA zijn niet zomaar te gebruiken, maar hebben uitsluitend als doel gehad om varianten te vergelijken t.a.v. kosten en baten. In de beantwoording van de zienswijze van de Wateralliantie is dit in een eerder stadium door het College ook aangegeven. De getallen uit de MKBA zijn voor een belangrijk deel op aannames gebaseerd en komen niet altijd overeen met wat er in de praktijk wordt gevonden.

Het punt is echter dat dit getal 17 een schatting is en we dus niet weten of het er werkelijk zo veel zijn en ook niet welke van de 1200 woningen het betreft. Er zou dus bij al deze woningen aanvullend (veelal gravend) onderzoek moeten plaatsvinden en gravend onderzoek kost zo’n 3000 euro per woning en levert daarnaast een serieuze zorg voor alle eigenaren van deze woningen. Deze zorg is terug te zien in de 13 zienswijzen van 59 huishoudens en de bewonersvereniging Burgvlietkade waarin unaniem opgeroepen wordt om het peil daar niet te verlagen, ook niet als het zou gaan om een flexibel peil.

Alles tegenover elkaar afwegende (wat voor ons als fractie erg lastig was) en ook meerdere malen gesproken hebbende met de Wateralliantie en de specialisten die de rapportage voor de gemeente hebben gemaakt, zijn wij toch tot het besluit gekomen 2c te steunen.

Wel hebben wij twee moties mede ingediend om zoveel mogelijk risico’s en nadelen uit te sluiten.

  • Motie CU PvdA: er voor te zorgen dat de gemeenteraad goed geïnformeerd wordt over de voortgang van de peilverlaging, klik hier
  • Motie CDA PvdA: de menselijke maat in het vervolgtraject niet uit het oog te verliezen, klik hier
Max de Groot

Max de Groot

Biografie: Geboren op 4 november 1954 in Utrecht. Ik woon sinds begin jaren 80 in Gouda, maar groeide op in Stolwijk. Ik studeerde geschiedenis in Amsterdam. Ik werkte tot voor kort als afdelingsleider bovenbouw, coördinator ict en als hoofd facilitaire zaken bij het Coornhert Gymnasium. Nu ben ik met pensioen. Als vrijwilliger ben ik in

Meer over Max de Groot