ALV PvdA Gouda

18 december 2017, om 20:00, Café Résistance (te bereiken via de tuin van het Verzetsmuseum) | Café Résistance (te bereiken via de tuin van het Verzetsmuseum)

AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Vaststelling verkiezingsprogramma 2018 – 2022. Het conceptverkiezings-
programma is in Gouds Rood opgenomen en staat op
de website. Amandementen kunnen alleen schriftelijk of via e-mail
uiterlijk 15 december 2017 aan de voorzitter
(gj.schinkel@planet.nl) worden verzonden. De amendementen
moeten kort en bondig zijn. Na de vaststelling van het
verkiezingsprogramma zal er nog een definitieve redactionele
worden gemaakt.
4. Voordracht en verantwoording concept kandidatenlijst door de
onafhankelijke commissie
5. Vaststelling kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018
6. Jaarwerkplan 2018 en begroting 2018
7. Rondvraag.
8. Sluiting