19 december 2016, om 20:00, Café Résistance (te bereiken via de tuin van het Verzetsmuseum) | Café Résistance (te bereiken via de tuin van het Verzetsmuseum)

ALV maandag 19 december 2016

AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen ALV dd. 26 september 2016.
4. Werkplan bestuur 2017 en begroting 2017.
5. Aanloop gemeenteraadsverkiezingen 2018.
6. Intentieverklaring samenwerking met PvdA afdelingen Midden
Holland.
7. Aanstelling campagneleider.
8. Van de fractie.
9. Nieuwjaarsreceptie 2018
10. Rondvraag.
11. Sluiting